علمی : بررسی کیفیت خدمات مجتمع های آموزشی وپرورشی نواحی ۱ و ۲ شهرستان اردبیل۹۱- قسمت ۸

۲-۷-۴- الگوی سروکوالالگوی سوکوال به وسیله پاراسورمان، زیتامل و بری(۱۹۸۵و۱۹۸۸و۱۹۹۱و۱۹۹۳و۱۹۹۴) ابداع شده است. سروکوال کیفیت خدمات را اندازه می گیرد[…]

Read more