ممیزی بالینی ترانسفوزیون فرآورده های خونی در کودکان مبتلا به تالاسمی در بخش …

جدول ۸-۴: مقایسه میانگین و انحراف معیار نمره کل عملکرد پرستاران بر حسب محل خدمت …………………………………………………….. ۶۴جدول ۹-۴: مقایسه میانگین[…]

Read more

تقسیم بندی مشتریان بر اساس تمایل به خرید کالای سبز در بازار مصرفی …

فصل پنجممقدمه ۱۲۳۵-۱- خلاصه تحقیق ۱۲۴۵-۲- بررسی فرضیات تحقیق ۱۲۵۵-۳- نتیجه گیری ۱۲۷۵-۴- پیشنهادها ۱۲۹۵-۴-۱- پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۹۵-۴-۲- پیشنهاد به[…]

Read more