سامانه پژوهشی – رابطه عوامل شناختی توانمندسازی با ساختار سازمانی در بین مدیران آموزش و پرورش منطقه کاشان- قسمت …

طی سال‌ ۹۳۳-۷-۱- مکان تحقیقالف- جامعه آماری:این تحقیق از نظر قلمرو مکانی شامل مدیران اداره آموزش وپرورش کاشان میباشد۱-۸- روشهای[…]

Read more

فایل دانشگاهی – رابطه عوامل شناختی توانمندسازی با ساختار سازمانی در بین مدیران آموزش و پرورش منطقه کاشان- …

۲-۳-۱- احساس معنی دار بودن …………………………………………………………………………………..۱۶۲-۳-۲- احساس خود کار آمدی ……………………………………………………………………………………۱۷۲-۳-۳- احساس خود تعیینی ………………………………………………………………………………………..۱۹۲-۳-۴- احساس تاثیر ………………………………………………………………………………………………….۲۰۲-۳-۵- احساس داشتن[…]

Read more