تقسیم بندی مشتریان بر اساس تمایل به خرید کالای سبز در بازار مصرفی …

فصل پنجممقدمه ۱۲۳۵-۱- خلاصه تحقیق ۱۲۴۵-۲- بررسی فرضیات تحقیق ۱۲۵۵-۳- نتیجه گیری ۱۲۷۵-۴- پیشنهادها ۱۲۹۵-۴-۱- پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۹۵-۴-۲- پیشنهاد به[…]

Read more