فایل دانشگاهی – رابطه عوامل شناختی توانمندسازی با ساختار سازمانی در بین مدیران آموزش و پرورش منطقه کاشان- …

۲-۳-۱- احساس معنی دار بودن …………………………………………………………………………………..۱۶۲-۳-۲- احساس خود کار آمدی ……………………………………………………………………………………۱۷۲-۳-۳- احساس خود تعیینی ………………………………………………………………………………………..۱۹۲-۳-۴- احساس تاثیر ………………………………………………………………………………………………….۲۰۲-۳-۵- احساس داشتن[…]

Read more