دسته بندي علمی – پژوهشی : عوامل موثر بر ارزش ویژه برند با توجه به نظرمصرف کننده در بازار خدمات اینترنت …

دامنه میان چارکی ۵/۱ ۲۵/۱ ۷۵/۰ ۷۹/۰ ۲۵/۱ ۵/۱ ۲۵/۱ مقدار چولگی(Skewness) ۴۶/۰- ۰۹/۰ ۰۴/۰- ۱۳۱/۱- ۱۲۸/۰- ۰۸۵/۰- ۲۳۷/۰- مقدار[…]

Read more