جستجوی مقالات فارسی – تاثیر فعالیت های شرکت پشتیبانی امور دام در تنظیم بازار مرغ در استان اصفهان- قسمت …

۲-۳-۹-۲- مواد بیولوژیک ……………………………………………………………………………………………………..۴۴۲-۳-۱۱- مشکلات و معظلات صنعت مرغداری……………………………………………………………………….۴۵۲-۳-۱۲- عوامل موثر در قیمت مرغ وتخم مرغ در داخل کشور…………………………………………………..۴۷۲-۳-۱۳- قیمتهای[…]

Read more

علمی : تاثیر فعالیت های شرکت پشتیبانی امور دام در تنظیم بازار مرغ در استان …

۴-۴-۴-۳- آزمون تحلیل واریانس متغیرها بر اساس فاکتورسابقه آشنایی با شرکت……………………….۱۰۴۴-۴-۴-۴- آزمون تحلیل واریانس متغیرها بر اساس فاکتورسن………………………………………………….۱۰۵فصل پنجم: بحث،[…]

Read more