فایل دانشگاهی – بررسی تاثیر تبلیغات برند گوشی سامسونگ بر قصد خرید مشتریان آن- قسمت ۵۶

.[۱۱]حمیدی زاده محمدرضا و یزدانی ناصر، (پاییز و زمستان۱۳۹۰). مدل راهبردی تبلیغات الکترونیک اثربخش رفتار مصرف کنندگان، فصلنامه علمی-پژوهشی کاوش[…]

Read more