علمی : بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد لازاروس در بهزیستی ذهنی و رضایت …

۲-۱-۴ مدل سه مؤلفه ای دینر…………………………………………………………………………………………………..۲۵۲-۱-۵ تعاریف بهزیستی ذهنی (SWB)………………………………………………………………………………………25۲-۱-۶ عوامل مؤثر بر بهزیستی ذهنی…………………………………………………………………………………………..۲۸۲-۱-۷ ویژگی افراد دارای بهزیستی……………………………………………………………………………………………….۳۰۲-۱-۸ درمان[…]

Read more

بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد لازاروس در بهزیستی ذهنی و رضایت …

۲-۳-۷-۳ تشریح رویکرد چند وجهی …………………………………………………………………………………………۵۷۲-۳-۸ مراحل مشاوره گروهی ودرمان به روش چند وجهی لازاروس ……………………………………….۵۸۲-۲-۸-۱ مصاحبۀ اولیه ………………………………………………………………………………………………………………۵۸۲-۳-۸-۲ پرسش[…]

Read more

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد لازاروس در بهزیستی ذهنی و رضایت از زندگی …

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………… ۸۴۴-۱ توصیف آماری متغیرها وشاخص ها درگروه ها ……………………………………………………………………..۸۵۴-۱-۱بهزیستی ذهنی …………………………………………. ……………………………………………………………………..۸۵۴-۱-۲[…]

Read more