فایل – زمان بندی ماشین های موازی نامرتبط به همراه دوباره کاری با در نظر گرفتن محدودیت …

۵,۱۴,۳ ۱۰۰٫۹۲۸ ۳۲۵٫۴۸ ۱۰۳٫۸۶۲ ۳۶۶٫۷۲ ۱۰۴٫۱۲۲ ۳۹۱٫۸۰ ۵,۱۶,۲ ۱۰۱٫۰۲۵ ۲۵۵٫۲۱ ۱۰۰٫۲۲۶ ۲۸۷٫۸۶ ۹۸٫۰۷۸ ۳۱۱٫۷۴ ۵,۱۶,۳ ۱۱۳٫۶۴۱ ۳۶۳٫۴۷ ۱۱۱٫۴۶۳ ۴۱۴٫۷۵ ۱۱۵٫۸۹[…]

Read more

تحقیق دانشگاهی – زمان بندی ماشین های موازی نامرتبط به همراه دوباره کاری با در نظر …

جدول ۴-۱۵٫ مقادیر پارامترهای کنترلی الگوریتم زنبور ۱، ابعاد متوسط ۹۰جدول ۴-۱۶٫مقادیر پارامترهای کنترلی الگوریتم زنبور ۲، ابعاد متوسط ۹۱جدول[…]

Read more