پایان نامه کامل : اموال یا اشیاء در حقوق- جرم تخریب در حقوق

مال یا شیء یا سند متعلّق به دیگری موضوع جرم تخریب است، به طور کلّی موضوع جرم تخریب به سه گروه اموال و اشیاء و اسناد قابل تقسیم است.

  الف: اموال یا اشیاء

در مورد اینکه موضوع جرم تخریب اموال می باشد یا اشیا بین حقوقدانان اختلاف نظر می‌باشد. راجع به مال اغلب حقوقدانان تعریفی اقتصادی از آن به عمل آورده‌اند به گونه ای که در همین زمینه مورد بحث، علی رغم اطلاق مواد قانونی مندرج در قانون مجازات اسلامی راجع به تخریب نسبت به اشیاء برخی اظهار داشته اند: «به نظر می‌رسد که منظور قانون گذار از اشیا همان اموال است یعنی اشیایی که دارای ارزش اقتصادی باشد هرچند این ارزش ممکن است ارزشی معنوی برای مالک باشد. بنابراین اشیا بی ارزش از شمول این حکم خارج می باشند»[۱]

بعضی‌ دیگر هم در همین مورد همین مطلب را با تعبیر دیگری عنوان نموده و اظهار داشته‌اند«نابود کردن یا ایراد خسارت لزوماً نسبت به مال صورت می‌گیرد یعنی نسبت به آنچه شرع و عرف دادن ما به ازای اقتصادی در قبال آن را تأیید می کند»،[۲] در مقابل گروهی اعتقاد دارند تخریب شامل اشیاء و اموال می‌شود و میگویند بین مال و شی رابطه عموم و خصوص وجود دارد بطوری که هر مال شی است ولی هر شی مال نیست مانند کتاب که هم مال است و هم شی ولی هوا شی است امّا بعلّت فقدان ارزش و منفعت عقلایی مال نیست.[۳] اگرچه اشیا ممکن است دارای ارزش مالی نباشند ولی ممکن است از نظر صاحب آن واجد ارزش معنوی باشند مانند عکس نقاشی شده پدر بزرگ کسی .با این وجود تخریب همین عکس هم می‌تواند دارای ضمانت اجرای کیفری باشد امّا بعضی از اشیا فاقد حمایت کیفری می‌باشند همانند آلات قمار لهو و لعب. به هرحال بین مال و شی تفاوت‌هایی از نظر حقوق مدنی و جزایی وجود دارد ازجمله اینکه بعضی از اشیا فاقد مالک است و تحت شرایط خاص تخریب آنها فاقد جنبه کیفری است بنابراین تخریب چیزهایی مانند صدف که آب آن را به ساحل انداخته فاقد جنبه کیفری است.[۴]

یکی دیگر از حقوقدانان در حمایت از همین نظر می‌گوید: «حسب اطلاق مواد قانونی راجع به موضوع بزه تخریب از این جهت مشابه سایر جرایم علیه اموال، هرچیزی که دارای ارزشی عقلایی «اعم از مادی و معنوی» بوده و شرعاً و قانوناً قابلیت تملک را داشته باشد می تواند موضوع و مشمول حکم تخریب واقع شود.»[۵]

همینطور اموال غیر عینی و غیر ملموس مشمول عنوان تخریب قرار نمی گیرد مثل این که کسی به طلب یا حق اختراع یا اسرار تجاری دیگری صدمه ای وارد کرده و یا با دستکاری در برنامه رایانه آنها را مختل نماید این شرط در حقوق انگلستان هم وجود دارد و این موارد تخریب کیفری محسوب نمی شود و این یکی از تفاوت های موجود بین سرقت و تخریب در حقوق انگلستان است.[۶]هر چند که مورد اخیر، یعنی دستکاری در برنامه و داده های رایانه‌ای بدون ایراد صدمه فیزیکی به دستگاه به موجب  بخش (۶) قانون استفاده از رایانه  مصوّب ۱۹۹۰ جرم خاصّی محسوب می گردد.[۷]

اگر چه در تعریف شی گفته شده است که آن چیزی است که فاقد ارزش اقتصادی و مبادلاتی است، امّا چنانچه  اشیایی که به وسیله افراد حیازت شده مانند شکار و امثال آن باشد از حمایت کیفری برخوردار است. در فرهنگ حقوقی بلک لا شی به اشیا مادّی عینی و دینی و اموال شخصی از جمله اسباب و اثاثیه تعبیر شده است.[۸]

در فرهنگ حقوقی آکسفورد در مورد شی گفته شده است اشیا به دو دسته تقسیم می شوند. اشیا قابل تعریف که موضوع آن اشیا عینی است و قابلیت تصرف و استفاده مادّی دارد مانند کتاب و دسته بعدی حقّ مالکیت که این حق بوسیله قانون قابل اعمال است مانند دیون و سهام.[۹]

  ب: منقول یا غیر منقول

مال غیر منقول به مالی اطلاق می‌شود که نقل آن از مکانی به مکان دیگر ممکن باشد به موجب مادّه ۱۹ قانون مدنی« اشیایی که نقل آنها از محلّی به محلّ دیگر ممکن باشد بدون آنکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است.»

مال غیر منقول: مالی را گویند که امکان انتقال آن از محلّی به محلّ دیگر وجود نداشته باشد مادّه۳۱ قانون مدنی بیان می دارد« مال غیر منقول آن است که از محلّی به محلّ دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محلّ آن شود مانند عرصه و اعیان» [۱۰]

درسال ۱۳۶۲ قانونگذار درصدد تغییر ماده ۲۵۷ برآمد و در ماده ۱۲۶ قانون تعزیرات مقرر کرد:«هرکسی عمداً عمارت یا بنا یا کارگاه و کارخانه یا انبار و بطور کلی هر محل مسکونی یا غیر مسکونی یا خرمنی یا هرنوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغهای متعلّق به غیر را آتش بزند، به یک تا سه سال حبس محکوم می شود».

از ظاهر ماده چنین استنباط می شود که در قانون تعزیرات مال غیر منقول علی الاطلاق موضوع جرم قرار گرفته است امّا در مواد ۱۲۷، ۱۲۹، ۱۳۰و۱۳۱ همین قانون دقیقاً مصادیقی از مال منقول را برشمرده است. بنابراین چنین برداشت می‌شد که اموال غیر منقول بطور کلی و اموال منقول زمانی موضوع جرم تخریب قرار می گرفتند که دقیقاً مصادیق آن از طرف قانون گذار مشخص شده باشد.[۱۱]

قانونگذار در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ در صدد رفع این تعارض برآمده و تغییراتی را به شرح زیر در باره موضوع جرم تخریب داده است:

اولاً: در ماده ۶۷۵ علاوه براموال غیر منقول، اموال منقول نظیر کشتی و هواپیما را مدّنظر جرم تخریب قرار داده بدین ترتیب با وضع این ماده مقرّرات ماده ۲۵۷ قانون مجازات عمومی سابق که مورد استناد دادگاه ها درخصوص تخریب اموال منقول قرار می گرفت نسخ شده است.

ثانیاً: قانونگذار سابق درماده ۱۲۷ قانون تعزیرات فقط تیر یا چوب های مهیّا برای ساختمان سازی را به عنوان حرق اموال منقول احصا نموده بود در حالی که درقانون جدید قانون گذار این مسئله را به کلیه اموال منقول تعمیم داده.[۱۲] در حمایت از این نظر حقوقدانان دیگر نیز همین نظر را داده‌اند.[۱۳]

بنابراین نتیجه گرفته می‌شود که برخلاف قانون تعزیرات سابق که مال غیر منقول علی الاطلاق و مال منقول به طور استثنا موضوع جرم تخریب قرار می گرفت، براساس مقرّرات قانون جدید تخریب عمومی مال غیر اعم از این که مال منقول باشد یا غیر منقول جرم است و مرتکب آن برحسب مورد قابل تعقیب و مجازات می باشد.

در حقوق انگلستان زمین هم میتواند مشمول این جرم قرار گیرد در حالی که مشمول عنوان سرقت قرار نمی گیرد، بدین ترتیب کسی که یک زمین فوتبال را شخم می زند هم از نظر حقوق ایران و هم از لحاظ حقوق انگلیس مرتکب جرم کیفری شده است. دیوان عالی کشور ایران در یکی از آرای خود اظهار می دارد «مقدّمه بودن جرمی برای جرم دیگر منافی تعدّد جرم نخواهد بود و از اینرو اگر سارق برای سرقت زمین را نقب بزند و موجب تخریب زمین گردد از موارد تعدّد جرم خواهد بود.»[۱۴]

در حقوق انگلستان نیز با توجّه به اطلاق مواد ‌قانون تخریب جزایی مصوّب ۱۹۷۱ می‌توان این نتیجه را گرفت که در حقوق انگلستان نیز تفاوتی میان مال منقول و غیر منقول وجود ندارد و هر دو شامل جرم تخریب می‌شوند، به عنوان مثال بند (۱) ماده (۱)[۱۵] که به بیان تعریف تخریب می‌پردازد    می­گوید  (هر نوع مال) وهمچنین بند (۲) ماده(۱)[۱۶] نیز از وازه (هر نوع مال) استفاده کرده، از طرف دیگر تبصره (۱) ماده (۱۰)[۱۷] نیز که در زمینه تعریف مال است اطلاق دارد.

.[۱] به عنوان نمونه ر.ک: دکتر عباس زراعت، جلد ۳، انتشارات ققنوس، ۱۳۷۸ ،ص۲۰۸.

[۲]. میر محمّدصادقی، حسین، منبع پیشین، ص۱۸۳.

[۳]. حجّاریان، محمدحسین، بررسی تطبیقی تخریب کیفری در حقوق ایران و کشورهای اسلامی، چاپ مجد،۱۳۸۸، ص ۱۰۵.

[۴]. منبع پیشین،ص۱۰۵.

.[۵] سالاری، مهدی، جرایم علیه امنیت کشور، نشر میزان، ۱۳۸۷، ص۲۳۰.

[۶]. See: card ,cross and jones , criminal law, p343 .

[۷]. The computer misuse act.1990.

[۸]. Chose (shohz).n.[French] athing , whether tangible or intangible , a personal article, a chattel .p.97.

[۹]. Elizabeth A. Martin, oxford Dictionary of law , p75.2002.

[۱۰]. حجّاریان، محمّد حسن، منبع پیشین، ص ۱۰۹.

[۱۱]. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی(جلد دوم)، نشر مجد، ۱۳۸۸، ص۳۲۱.

.[۱۲] منبع پیشین، ص۳۲۴.

.[۱۳] ر.ک.حجاریان، محمدحسین، منبع پیشین، ص۱۰۹.

.[۱۴] متین، احمد، مجموعه رویه قضایی ، چاپ خانه آفتاب ناصر خسرو ، ص ۱۴۶.

[۱۵]. ۱-(۱) A person who without lawful excuse destroys or damages any property belonging to another intending to destroy or damages  any such property or being reckless as to whether any such property would be destroyed or damaged shall beguilty of an offence.

 

[۱۶]. (۲) A person who without lawful excuse destroys or damagesany property, whether belonging to himself or another-(a) intending to destroy or damage any property or beingreckless as to whether any property wouldbe destroyedor damaged ;

[۱۷]. ۱۰.-(۱) In this Act ” property ” means property of a tangible Interpretation

 

۳ ضروری استراتژی فروش موفق دیجیتال

فروش دیجیتالی و اجتماعی به سرعت در حال تبدیل شدن به هنجاری برای بسیاری از مصرف کنندگان در سراسر جهان است. با چنین هجومی از افرادی که خرید آنلاین می کنند ، ضروری است که مارک ها و ارائه دهندگان خدمات به یک استراتژی دیجیتالی مجهز باشند که به آنها اجازه می دهد محصولات را با سهولت به فروش آنلاین بپردازند.

دیجیتال

با این حال ، بازاریابان دیجیتال آگاه هستند که فرایند خرید آنلاین مدتها قبل از تبدیل یک چشم انداز به مشتری آغاز می شود. دستیابی به ارتباطات اجتماعی با محتوا با کیفیت بالا و مارک تجاری قابل اعتماد برای شرکت هایی که به دنبال ساختن آن در دنیای آنلاین هستند ، بسیار مهم است. مطابق با خرده فروشی امروز ، ۸۱٪ از مصرف کنندگان قبل از خرید عمده ، نوعی تحقیقات آنلاین را انجام می دهند.

چرا به استراتژی فروش دیجیتالی نیاز دارید

در سال ۲۰۱۸ ، تعداد کل کاربران اینترنت از علامت ۴ میلیارد نفر عبور کرده است ، همانطور که در گزارشی که توسط Hootsuite و We Are Social (تکمیل شده) یافت شده است. برای اکثر ما تلفن های هوشمند یا رایانه های لوحی تقریباً همیشه در دسترس هستند. این که آیا ما در اتوبوس برای کار خود حرکت می کنیم یا یکشنبه تنبل را در خانه داریم ، تقریباً به اینترنت وصل هستیم و به نوبه خود ، محصولاتی و خدماتی را که در اختیار ما است قرار داده است. با گذشت سالها ، شرکت های بیشتری و بیشتر با سرمایه گذاری وقت و پول در استراتژی فروش دیجیتال خود از این جامعه متصل استفاده کرده اند.
سرمایه گذاری

با ۶۷٪ سفر یک خریدار که بصورت آنلاین انجام می شود ، فقط منطقی است که مشاغل بر این اساس تکامل می یابند. روزهای گذشته تنها استراتژی های بازاریابی آفلاین است. برای موفقیت در بازار امروز ، شرکت ها باید یک فرایند فروش ایجاد کنند که مطابق با نیازهای مصرف کنندگان آنلاین باشد. با این وجود ، کلید توسعه یک استراتژی فروش دیجیتال بهترین طبقه فقط شامل حضور آنلاین نیست بلکه یک مارک دیجیتالی کاملاً گرد است که با روشی معنی دار با مصرف کنندگان هدف ارتباط برقرار می کند.

اگر نمی دانید چگونه می توانید محصولات آنلاین را بفروشید و استراتژی فروش دیجیتالی خود را تراز کنید ، ابتدا باید ملزومات موفقیت فروش دیجیتال و اجتماعی را بشناسید. قبل از شروع طوفان مغزی و تدوین استراتژی دیجیتالی بعدی خود ، درک روشنی از این سه عنصر اساسی یک تلاش سودآور و معنی دار بسازید:

۱ F قیف فروش آنلاین خود را بهینه کنید

قیف فروش آنلاین اصطلاحی است که توسط فروشندگان و بازاریابان دیجیتال استفاده می شود و سفر یک مصرف کننده را از معرفی اولیه به یک مارک در تمام طول مسیر تا نقطه خرید شرح می دهد. شناخت قیف فروش آنلاین برند شما بخش مهمی از یک استراتژی فروش موفق دیجیتال است ، زیرا بینشهایی را ارائه می دهد که نشان می دهد چگونه فرایند تصمیم گیری مشتری ایده آل شما است.

حرکت چشم انداز از طریق قیف فروش شما شامل چندین مرحله می شود: درگیر کردن چشم اندازها ، تبدیل به مشتری ، تکمیل فروش و تولید مشتریان تکراری وفادار. برای اهداف فروش دیجیتال ، قیف فروش بهینه قادر خواهد بود در بالای قیف فروش آنلاین با مشتریان درگیر شود و آنها را تا زمان تصمیم گیری برای خرید ، به طور فعال به یک برند متصل نگه دارد.

استراتژیست های خوب فروش دیجیتال قادر خواهند بود از طریق قیف فروش توجه چشم انداز را حفظ کنند ، در حالی که یک استراتژیست عالی فروش دیجیتالی ، آنها را به شکلی طبیعی احساس راحتی و هماهنگی با مارک نگه می دارد.

۲ Cont محتوا ایجاد کنید که شامل قیف فروش آنلاین باشد

هنگامی که نوبت به ایجاد یک استراتژی فروش موفق دیجیتال برای خدمات یا محصول شما می رسد ، محتوا می توانند سرمایه گذاری شما را رقم زده یا خراب کنند. مصرف کنندگان مدرن به دنبال محتوایی مانند فروش پنیر نیستند که به سادگی ویژگی های محصول یا خدمات شما را بیان کند. در عوض ، آنها به دنبال اطلاعاتی عملی در مورد چگونگی نام تجاری شما در بهبود برخی از ظرفیتها در سبک زندگی آنها هستند. محتوای با کیفیت بالا داستان برند شما را بازگو می کند و تصویری از چگونگی ارتباط چشم انداز به تصویر نام تجاری شما را ترسیم می کند.

هنگامی که این کار به خوبی انجام شد ، محتوای دیجیتالی چشم اندازی را در کل قیف فروش آنلاین حفظ می کند. از آگاهی اول تا ساختن مشتری تکراری وفادار. ارزشمندترین محتوای هدایت ، محتوایی است که یک اقدام عملی را ارائه می دهد و مشکلی را که ممکن است آنها تجربه کنند حل می کند. محتوای آموزشی شما و مارک تجاری خود را به عنوان رهبران فکری در صنعت خاص خود نشان می دهد در حالی که نشان می دهد که در کمک به مشتریان خود برای بهتر و بهتر شدن سرمایه گذاری کرده اید. چندین نوع محتوای با ارزش بالا وجود دارد که می توانند به عنوان بخشی از یک استراتژی فروش دیجیتال توسعه داده شوند ، از جمله:

مشکلی

   

 • وبلاگ ها: هنگامی که HubSpot از بازاریابان سؤال کرد که بالاترین اولویت بازاریابی ورودی از نظر استراتژی فروش دیجیتال آنها چیست ، ۵۳٪ از بازاریابان تولید محتوای وبلاگ را انتخاب برتر خود اعلام کردند. چرا؟ از آنجا که محتوا که اغلب منتشر می شود ، مربوط به یک خواننده است و حاوی اطلاعات ارزشمند می تواند به افزایش ترافیک وب سایت ، رتبه بندی موتورهای جستجو و واسطه اجتماعی کمک کند.یک نمایه بازدید می کند نه تنها به طور منظم وبلاگ نویسی منجر به تعامل با نام تجاری شما می شود بلکه به شما نشان می دهد که شما یک تجارت تجاری یا مارک اختصاصی با حضور فعال آنلاین هستید.

   

 • وبینارها و رویدادهای آنلاین: به عبارت ساده ، وبینارها آموزش های آنلاین یا رویدادهای سخنرانی شبیه کنفرانس هستند که محتوای آموزشی برای آینده را ارائه می دهند. اینها می توانند یک رویداد یک روزه یا محتوای در دسترس در وب سایت شما باشند که بتوانید تخصص خود را در صنعت خاص خود نشان دهید. وقتی یک وبینار ایجاد می کنید یا یک رویداد آنلاین میزبان هستید ، چشم اندازها می توانند چهره ای را به نام تجاری شما ببخشند و ارتباط آنها را با سرویس یا کالایی که ارائه می دهید بیشتر برقرار کنند. غالباً ، رویدادهای آنلاین و وبینارها روی یک موضوع یا موضوع اصلی که مربوط به علایق چشم انداز ایده آل شما باشد ، تمرکز می کنند. برای مطرح شدن موضوع وبینار مشکل دارید؟ از سکوهای رسانه های اجتماعی خود بهره ببرید و یک نظرسنجی سریع ایجاد کنید و از پیروان خود بپرسید که بیشترین علاقه را دارند در طول یک رویداد آنلاین مستقیم یا ضبط شده درباره آنها اطلاعات بیشتری کسب کنند.

   

 • مطالعات موردی و توصیفات: چه از نظر فرم کوتاه و چه در یک پاراگراف کوتاه ، مطالعات موردی ابزاری باورنکردنی برای کمک به چشم اندازها برای درک بهتر برند شما است. اغلب ، یک مطالعه موردی موضوعی را نشان می دهد که مشتری قبلی داشت و اینکه چگونه خود یا شغل شما به ارائه راه حل های عملی کمک کرده است.
 • راه حل

   

 • روشهای بازاریابی ایمیل: فروش دیجیتال متوقف نمی شود وقتی کاربر ایمیل خود را از طریق فرم تماس با وب سایت خود به شما ارسال کند. براساس گزارش آمار ایمیل ، ۲۰۱۷-۲۰۲۱ که توسط گروه Radicati تکمیل شده است ، در سال ۲۰۱۷ ۳٫۷ میلیارد کاربر ایمیل در سطح جهان وجود داشته است. با چنین تعداد گسترده کاربران ، بازاریابی ایمیلی توانایی خود را حفظ می کند که راهی مؤثر برای دستیابی و ارتباط با چشم اندازهای هدفمند باشد. . با وجود بسیاری از ارائه دهندگان مقرون به صرفه در توزیع خبرنامه نامه الکترونیکی ، ارسال ایمیل و خبرنامه به طور منظم برای برقراری ارتباط به روزرسانی ها ، تبلیغات و رویدادها با مخاطبان خود ، به حفظ ارتباط و ارتباط آنها با برند شما کمک می کند. Limitus دریافت که ۴۷٪ از ایمیل های باز شده در تلفن همراه اتفاق می افتد ، ۳۶٪ در ایمیل و ۱۷٪ در دستگاه های رومیزی. این توانایی دسترسی به ایمیل در دستگاه های مختلف برای فروشندگان دیجیتال یک امتیاز است ، زیرا این امکان افزایش یافته برای کلیک گیرنده به لینک های پیوست را فراهم می کند.

   

 • محتوای رسانه های اجتماعی: برای بسیاری از مارک ها ، محتوای رسانه های اجتماعی خلاق و با اهمیت مهمترین بخش از استراتژی فروش دیجیتال آنها بوده است. با بیش از ۱٫۱۳ میلیارد کاربر فیس بوک در سال ۲۰۱۶ در فیس بوک ، همانطور که توسط Statistica مشاهده می شود ، توانایی ایجاد اولین برداشت با سرب ، ایجاد چشم انداز با پتانسیل بالا و رانندگی آنها از طریق قیف فروش با حضور کاملاً مطبوعات در رسانه های اجتماعی در دسترس است. محتوایی که در بسترهای مختلف رسانه های اجتماعی به اشتراک گذاشته می شوند برای یک استراتژی فروش موفق دیجیتال بسیار مهم است. قبل از به اشتراک گذاشتن هر محتوا ، تحقیقات خود را انجام داده و بدانید که اکثر مخاطبان هدف زمان خود را صرف چه بستری می کنند. اگر عکاس عروسی هستید ، ممکن است فهمید که یک فید اینستاگرامی برای ساخت آگاهی از برند از آنچه توئیتر است ، سودمندتر است. محتوایی که در رسانه های اجتماعی به اشتراک می گذارید باید عملی ، ارزشمند و متناسب با نیاز مخاطبان هدف شما باشد. به عنوان مثال ، پیوندهایی را با وبلاگ های جدید و قبلی ، مطالعات موردی و مطالب با اشخاص ثالث با محتوای خوب به اشتراک بگذارید که نشانگر درک شما از نیازها و علاقه های مخاطبان شما است. برای برقراری ارتباط معنادارتر با محتوای رسانه های اجتماعی خود ، وقت بگذارید تا مرتباً نظرات را مرور کنید ، به هر سؤالی از مشتری به موقع پاسخ دهید ، و هنگامی که آنها می گویند می خواهند مطالب بیشتری را در یک موضوع خاص مشاهده کنند ، به دنبال کننده های خود گوش دهید.
 • عروسی

۳ ٫ برای بهینه سازی عملکرد فروش دیجیتال خود از داده ها و تجزیه و تحلیل ها استفاده کنید

فروشندگان دیجیتال و بازاریابان در حال تغییر در روند تفسیر اقدامات آنلاین مخاطبان هدف خود ، تغییر عظیمی را تجربه می کنند. با هجوم اطلاعات موجود از سیستم عامل هایی مانند گوگل Analytics و گزینه نمایه “تجارت” در بسیاری از سیستم عامل های رسانه های اجتماعی ، مردم نسبت به گذشته از بینش تجاری و نیازهای چشم انداز اطلاعات بیشتری کسب می کنند.

استفاده از این داده های موجود می تواند به ایجاد یک استراتژی فروش موفق دیجیتال کمک کند. وقتی اطلاع دارید که چشم انداز قیف فروش شما را ترک می کند ، می توانید قیف فروش آنلاین خود را برای بهبود اتصال مارک تجاری خود تجزیه و تحلیل کرده و بهینه کنید. موفق ترین فروشندگان دیجیتال در استفاده از ابزارهای اطلاعاتی قدرت این داده ها را به کار می گیرند تا درک کنند که چطور چشم انداز در وقت آنلاین خود می گذرانند ، بهره وری را رانندگی می کنند و چگونه می توانند برند خود را به روشی معنی دار بفروشند.

نتیجه گیری

یک استراتژی فروش موفق دیجیتال با درک روشنی از نیازها ، خواسته ها و عادت های آنلاین مشتریان ایده آل شما آغاز می شود. با استفاده از تجزیه و تحلیل داده هاابزارهای sis و سیستم عامل های رسانه های اجتماعی برای توسعه یک قیف فروش آنلاین خوب ، می توانید روش های فروش دیجیتالی خود را برای دستیابی به چشم اندازها و عملیاتی سودآور بهینه کنید.

<

۲۰ آمار بازاریابی Influencer که شما را شگفت زده می کند

هرچه رسانه های اجتماعی به یکپارچه تر زندگی ما تبدیل شوند ، بازاریابی تأثیرگذار منفجر شده است. مردم برای مشاوره و توصیه در مورد تصمیم گیری در مورد خرید ، به مدل های محبوب اینستاگرام خود ، شخصیت های توییتر و ستاره های یوتیوب روی می آورند.

به این تأثیرگذارها میلیونها مصرف کننده اعتماد دارند و بازاریابان به آن توجه می کنند. به نظر می رسد که ۸۶٪ از آنها از سال گذشته از بازاریابی تأثیرگذار استفاده کرده اند ، و بودجه بازاریابی تأثیرگذار بسیار زیاد است.

رسانه های اجتماعی فرصتی را به افراد عادی داده اند تا از طریق تحریک محتوا و تعامل ، برند تجاری خود را بسازند. این تأثیرگذارهای جدید نسبت به افراد مشهور سنتی نسبتاً محبوب هستند. از آنجا که هر روز تعداد بیشتری از افراد به شبکه های رسانه های اجتماعی می پیوندند ، شرکت ها شروع به درک این امر می کنند که می توانند از این سیستم عاملها برای بازاریابی استفاده کنند.

علاقه به بازاریابی تأثیرگذار فقط افزایش یافته است ، به این معنی که تحقیقات زیادی انجام شده است که آمار جالبی را ایجاد کرده است. بنابراین بیایید نگاهی به برخی از چشمگیرترین نتایج این مطالعات بیندازیم. در اینجا ۲۰ آمار بازاریابی تأثیرگذار وجود دارد که شما را شگفت زده خواهد کرد.

۱) ۷۰٪ از نوجوانان به مؤسسات تبلیغاتی اعتماد بیشتری نسبت به مشاهیر سنتی دارند

ساختن همان سطح از تأثیر گذاران اعتماد برای برندها بسیار دشوار است ، اما به لطف بازاریابی تأثیرگذار که اعتماد به برند شما منتقل می شود. به حدی که ۴ در ۱۰ مشترک هزار ساله می گویند تأثیرگذار مورد علاقه آنها آنها را بهتر از دوستان خود می فهمد

تأثیر دیگر بازاریابی تأثیرگذار این است که مارک ها مجبور نیستند منابع خود را برای تبلیغ خود هدر دهند ، و در عوض از تأثیرگذار استفاده کنند تا از طرف خود صحبت کنند و پیام مورد نظر مردم را به اینجا انتقال دهند و به آنها اعتماد کنند.

۲) ۸۸٪ از زنان از رسانه های اجتماعی برای خرید مشاوره استفاده می کنند.

این آماری باید برای هر برندی که خانمها را به عنوان مخاطب اصلی خود یا در محدوده مشتریان ایده آل خود قرار می دهند ، مهم باشد.

به نظر می رسد اگر می خواهید به زنان بیشتری برسید و از آنها بخرید تا محصول یا خدمات خود را بخرید ، باید در رسانه های اجتماعی حضور داشته باشید و از تأثیرگذارانی که به آنها علاقه مند هستند آگاه شوید و این رفتار به شکلی در حال رشد است که ۴۵٪ از زنان ادعا می کنند در ۲ روز پیش در رسانه های اجتماعی فعال تر باشید.

وقتی صحبت از بازاریابی تأثیرگذار است ، بیش از نیمی از خانمها بخاطر پست های تأثیرگذار در فیس بوک و اینستاگرام ، سیستم عامل های برتر خریداری شده اند. نکته اصلی درگیر کردن این گروه از طریق تأثیرگذار ، واقعی و الهام بخش است.

۳) ۴۹٪ از مصرف کنندگان به توصیه های آنفلوآنزا بستگی دارند

این آمار نشان از اهمیت روزافزون تأثیرات رسانه های اجتماعی برای ارتباط برندها با مخاطبان خود دارد. ۴۹٪ از مصرف کنندگان نه تنها به توصیه های آنفلوانزر بستگی دارند بلکه ۴٪ آنها پس از دیدن آن در توییتر ، YouTube یا اینستاگرام چیزی خریداری کرده اند.

اگر مصرف کنندگان نسبت به توصیه یک تأثیرگذار اعتماد به نفس داشته باشند ، بیشتر احتمال دارد که اقدام به خرید کنند. برندها می توانند با اعتماد به نفس تأثیر گذارها ، پاسخگو باشند.

اعتماد به نفس

۴) ۶ در ۱۰ نوجوان پیروی از افراد مشهور پیرامون افراد مشهور را دنبال کنید

کلمه مشهور به اندازه گذشته ارزشمند نیست. نه تنها مشتریان از برندهای معتبر سختی برخوردار هستند ، بلکه به نظر می رسد افراد مشهور سنتی نیز تأثیرگذاری خود را از دست داده اند.

اینفلوئنسرها توانایی ایجاد روابط محکم با طرفداران را دارند و مخاطب بیشتری را تجربه می کنند که ۳ برابر تعداد بازدیدها ، دو برابر بیشتر از عمل و ۱۲ برابر بیشتر نظرات در مقایسه با فیلم های مشهور سنتی.

به نظر می رسد مصرف کنندگان این روزها به تأثیرگذار رسانه های اجتماعی و همسالان خود بالاتر از هر کسی اعتماد دارند. قدرت به سمت تأثیر گذاران در رسانه های اجتماعی تغییر یافته است.

۵) کمپین های بازاریابی انفلوانزا به ازای هر دلار دلار خرج ۶٫۵۰ دلار درآمد

دلار

با ۵۹٪ بازاریابان که قصد دارند بودجه بازاریابی تأثیرگذار خود را افزایش دهند ، این حوزه از بازاریابی به سریعترین کانال در حال رشد برای مارک های ضرب و شتم جستجوی ارگانیک ، جستجوی پولی و بازاریابی ایمیل تبدیل می شود.

براساس یک مطالعه تامسون ، مشاغل برای هر دلار که برای تأثیرگذاران با ۱۳ درصد برتر ، ۲۰ دلار یا حتی بیشتر درآمد دارد ، ۶ ٫ ۵۶۰ دلار درآمد کسب می کنند. این با توجه به اینکه بیش از نیمی از بازاریابان مشتریانی را که از این مسیر بدست می آورند ، چشم انداز بهتری می دانند ، بازده قابل توجهی از سرمایه گذاری است.

از نظر کانالهای تأثیرگذار ، وبلاگها و فیس بوک به عنوان مؤثرترین سیستم عاملها ذکر شده اند.

<h2 id = "" 6) بازاریابی آنفلوآنزا سریعترین روش در حال خرید آنلاین مشتری سریع است

مارک های بیشتری در قطار بازاریابی تأثیرگذار متوقف شده اند. ایجاد روابط با تأثیرگذارانی که با نام تجاری شما طنین انداز می شوند و ایجاد کمپین هایی که مطابق بامقادیر پیروان یک تأثیرگذار.

علاوه بر این ، ۲۲٪ از بازاریابان می گویند بازاریابی تأثیرگذار مقرون به صرفه ترین روش برای به دست آوردن مشتریان جدید است.

۷) ۵۷٪ از شرکت های مد و زیبایی در بازاریابی آنفلوآنزا مشارکت می کنند

مد و زیبایی صنایعی هستند که به بازاریابی تأثیرگذار متکی هستند ، زیرا رشد ارگانیک برای مارک ها بدون تبلیغات و تقویت ، چالش برانگیزتر شده است.

در این بخش ، در حال حاضر ۵۷٪ از شرکت ها از بخشی از تأثیرگذار به عنوان بخشی از ترکیب بازاریابی خود استفاده می کنند در حالی که ۲۱٪ قصد دارند این را در سال آینده به استراتژی خود اضافه کنند.

در حال حاضر بسیاری از مارک ها برای موفقیت های بزرگی از تأثیرگذار استفاده می کنند ، مانند استفاده از Lush با استفاده از Grav3yardgirl و نیکول Guerriero و به دست آوردن هزاران بازدید در یوتیوب. با این حال ، در حالی که بسیاری از مارک های مد و زیبایی علاقه مند به استفاده از تأثیرگذار هستند ، بسیاری می خواهند از وجود یک مارک تجاری اطمینان حاصل کنند تا موفقیت به وجود آید.

۸) برندهای بزرگ قصد دارند تا هزینه بازاریابی آنفلوآنزا را افزایش دهند

تعداد بیشتری مارک و بازاریاب در حال تحقق یافتن نتایج باورنکردنی هستند که بر بازاریابی تأثیر می گذارد. این تأثیر منجر به افزایش هزینه خواهد شد که ۶۷٪ از بازاریابان قصد دارند بودجه خود را در ۱۲ ماه آینده به ویژه در اینستاگرام افزایش دهند.

نه تنها افزایش برای کمک به افزایش آگاهی از برند ، دستیابی به مخاطبان جدید و ارتقاء حمایت از برند ، بلکه به سرعت تبدیل به کانال اصلی بسیاری از بازاریابان می شود.

۹) پیش بینی می شود صنعت بازاریابی آنفلوآنزا تا سال ۲۰۲۰ به ۱۰ میلیارد دلار برسد

به عنوان یک صنعت ، بازاریابی تأثیرگذار در طی دو سال گذشته بصورت نمایی گسترش یافته است. در سال ۲۰۱۷ که فقط ۲ میلیارد دلار ارزش دارد ، این صنعت قرار است تا سال ۲۰۲۰ به ۱۰ میلیارد دلار برسد زیرا این صنعت شاهد رشد بیشتر و تبدیل شدن به یک بازار کارآمد تر است.

این رشد به معنای استفاده گسترده تر در بازاریابی است و به بازاریاب ها نیاز دارد تا راه هایی را برای اندازه گیری کمپین ها تحقق بخشند ، تجزیه و تحلیل هایی را برای مقیاس بندی کمپین ها ایجاد کرده و به چگونگی مدیریت روابط بین مارک ها و تأثیر گذاران بپردازند.

۱۰) ۷۴٪ از مردم به شبکه های اجتماعی اعتماد می کنند تا در تصمیم گیری های خرید راهنمایی کنند

حدود سه چهارم از مصرف کنندگان به نظرات خود در رسانه های اجتماعی از جمله نظرات دوستان ، خانواده ها و افراد تأثیرگذار اعتماد می کنند تا به آنها در تصمیم گیری صحیح در مورد خرید یک محصول یا خدمات اعتماد کنند.

این امر فرصت های عظیمی را برای بازاریابان در تبلیغ محصولات (حمایت مالی یا نه) ایجاد می کند تا مخاطبان جدیدی را بدست آورند و بر گروه های اصلی مانند هزاره ها و ژنرال Z تأثیر بگذارند.