آیا کرفس کالری منفی دارد؟ | میزان تاثیر کرفس برروی کاهش وزن و اندازه کالری آن در رژیم غذایی | رژیم غذایی

ممکنه شنیده باشین که کرفس، کالریای منفی داره که بدون معناست که خوردن کرفس، کالریای بیشتری نسبت به چیزی که …

آیا کرفس کالری منفی دارد؟ | میزان تاثیر کرفس برروی کاهش وزن و اندازه کالری آن در رژیم غذایی | تغذیه سالم

ممکنه شنیده باشین که کرفس، کالریای منفی داره که بدون معناست که خوردن کرفس، کالریای بیشتری نسبت به چیزی که …