ممیزی بالینی ترانسفوزیون فرآورده های خونی در کودکان مبتلا به تالاسمی در بخش …

جدول ۸-۴: مقایسه میانگین و انحراف معیار نمره کل عملکرد پرستاران بر حسب محل خدمت …………………………………………………….. ۶۴
جدول ۹-۴: مقایسه میانگین و انحراف معیار نمره کل عملکرد پرستاران بر حسب آموزش دیدن یا ندیدن …………………………………….. ۶۵
جدول ۱۰-۴: ارتباط میزان سابقه کار و تعداد دفعات آموزش دیدن پرستاران با نمره کل عملکرد آنها …………………………………………… ۶۶
جدول ۹-۴: مقایسه میانگین و انحراف معیار نمره کل عملکرد پرستاران بر حسب سمت ………………………………………………………………… ۶۷
جدول ۹-۴: مقایسه میانگین و انحراف معیار نمره کل عملکرد پرستاران بر حسب تحصیلات ………………………………………………………….. ۶۸
عنوانممیزی بالینی ترانسفوزیون فرآوردههای خونی در بخش و درمانگاه خون مرکز آموزشی درمانی کودکان تبریز
چکیده
مقدمهبیماران تالاسمی از مصرف کنندگان مداوم خون میباشند، ترانسفوزیون خون بدون عارضه، به دانش، اجرای مطلوب و به موقع مهارتهای پرستاری بستگی دارد که میتواند منجر به افزایش بقاء و عمر بیماران تالاسمی گردد، چگونگی به کارگیری و رعایت استانداردهای پرستاری ترانسفوزیون ایمن توسط پرستاران دارای اهمیت میباشد، بر این اساس این مطالعه با هدف ممیزی رعایت استانداردهای پرستاری در ترانسفوزیون خون ایمن توسط پرستاران در بیمارستان کودکان شهر تبریز انجام شد.
مواد و روش‌هااین پژوهش یک مطالعه اقدام پژوهی است و جامعه پژوهش را کلیه پرستاران شاغل در بخش و درمانگاه خون بیمارستان کودکان تبریز تشکیل میداد که وظیفه ترانسفوزیون خون را برعهده داشتند. در این مطالعه، از پرسشنامه دو قسمتی که قسمت اول مربوط به ثبت عوامل فردی و شغلی پرستاران و مشخصات کودکان تحت ترانسفوزیون خون و قسمت دوم شامل چک لیست مشاهدهای برای بررسی وضعیت عملکرد پرستاران در انجام ترانسفوزیون خون، جهت بررسی وضعیت موجود ترانسفوزیون خون و مراقبتهای مربوط به آن و مطابقت آن با استانداردهای مربوطه، استفاده شد. ۱۰۶ مورد انجام ترانسفوزیون فرآوردههای خونی در کودکان مبتلا به تالاسمی، در بخش و درمانگاه خون مرکز آموزشی کودکان تبریز که توسط ۱۱ نفر از پرستاران در شیفتهای صبح انجام شده بود، مورد مشاهده قرار گرفت و ممیزی بالینی فرایند ترانسفوزیون بررسی شد. تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار SPSS نسخه ۱۳ انجام شد.
یافته‌ها:
حدود ۶/۶۳% از پرستاران شرکت کننده در مطالعه (۵/۴۵% یک بار و ۲/۱۸% دو بار در سال) در مورد فرآیند ترانسفوزیون خون آموزش دیده بودند. در ۸/۴۶% موارد چک لیست، عملکرد پرستاران با استانداردها کاملاً مطابقت داشت. اما تنها در ۹/۰% موارد، پرستاران قبل از شروع ترانسفوزیون خون دستهایشان را شسته و دستکش لاتکس پوشیده بودند و در ۲/۹۷% موارد از مچ بند برای شناسایی کودک استفاده شده بود. میانگین (انحراف معیار) امتیاز کل عملکرد کسب شده پرستاران ۰۵/۳۷ (۲۶/۱) ، با کمینه ۳۴ و بیشینه ۴۰ امتیاز از ۴۹ بود.
نتیجه‌گیرینتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که رعایت استانداردهای پرستاری در فرایند ترانسفوزیون خون به طور کلی مطلوب میباشد، هرچند در برخی از موارد کاملاً مطلوب نبوده و نشاندهنده لزوم توجه به بهبود کیفیت انجام ترانسفوزیون خون میباشد. بر این اساس توجه به نقاط ضعف عملکرد پرستاران بشدت احساس میگردد.
کلمات کلیدیترانسفوزیون خون، ممیزی، تالاسمی، عملکرد، پرستاران
فصل اول:
معرفی پژوهش
این فصل در رابطه با زمینه پژوهش تدوین شده است. زمینه پژوهش شامل عنوان پژوهش، معرفی مسئله، اهداف پژوهش، سوالات پژوهش و تعریف واژهها، میباشد.
۱-۱ عنوان پژوهش
ممیزی بالینی ترانسفوزیون فرآوردههای خونی در بخش و درمانگاه خون مرکز آموزشی درمانی کودکان تبریز
۲-۱ مقدمه، زمینه و اهمیت پژوهش
خون یک منبع حیاتبخش است که جانشین ندارد (۱). اولین اشاره به انتقال خون در تاریخ، بیشتر جنبه افسانه دارد. نخستین تلاش برای انتقال خون به انسان در سال ۱۳۷۶میلادی توسط پزشک جوانی به نام ژان انجام شد. تحقیقات اولیه در مورد انتقال خون بصورت علمی توسط جیمز ملاتورل در قرن ۱۸ صورت گرفت و در سالهای متمادی بررسی و تحولات گوناگون در این زمینه، انتقال خون را به شکل کنونی درآورده است (۲). هدف از انتقال خون، افزایش اکسیژناسیون بافتی و جلوگیری از خونریزی است که در نهایت پیشآگهی بیماری را بهبود خواهد بخشید (۳).
انتقال خون بخش مهمی از مراقبتهای پزشکی
علی رغم مطرح بودن تزریق خون به عنوان “پیوند زندگی”، خطر ایجاد واکنشهای آن نیز وجود دارد که از واکنش آلرژیک تا همولیز تهدید کنندهی زندگی متفاوت است (۱۱-۱۳). بیش از ۲۰% تمام ترانسفوزیونهای خون منجر به بروز واکنشهای متفاوت میشود (۱۲, ۱۴). واکنشهایی که در عرض ۲۴ ساعت اول تزریق خون رخ میدهند واکنشهای زودرس تلقی شده و در ۱% تا ۳% از تزریقها رخ میدهد (۱۳). بطوری که در یک مطالعه ۷ ساله، ۱۵۰۰ واکنش زودرس در ۴۴۰۰۰۰ مورد تزریق فرآوردههای خونی شناسایی گردید (۱۵). سازمان دارو و غذا، موارد مرگهای ناشی از ترانسفوزیون خون را از سالهای ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۵ گزارش کرده که ۵۱% از ۲۵۶ مرگ گزارش شده ناشی از همولیز حاد بدنبال تزریق فرآوردههای خونی با ناسازگاری ABO بوده است. Linder و همکاران خطر ترانسفوزیون با ناسازگاری ABO را محاسبه نمودند که یک در ۳۸۰۰۰ واحد بوده و تجویز نادرست ۱در ۱۹۰۰۰ واحد RBC تجویز شده در ایالت نیویورک را شامل میشد (۱۶).
از آنجایی که مشکلات تامین خون سالم، حفظ خون در مقابل آلودگیهای مختلف، همراه با هزینه روزافزون تهیه فرآوردههای خونی، مسائل عمده مربوط به ترانسفوزیون خون میباشند (۱۷) و با توجه به این که تزریق خون، بی خطر و بدون هزینه نمیباشد (۱۸)، لذا با توجه به این مشکلات و هزینه بالای تأمین خون سالم و همچنین عوارض متعدد ناشی از ترانسفوزیون خون و فرآوردههای خونی، لازم است که تجویز فرآوردههای مذکور بر اساس معیارهای علمی و فقط در صورت ضرورت انجام گیرد (۹).
از آنجا که در نگرش جدید همه ارائهدهندگان خدمات سلامت از جمله پرستاران ملزم به حفظ و ارتقای کیفیت و پاسخگویی در قبال آن گشتهاند، حاکمیت بالینی به عنوان روشی برای دستیابی به کیفیتی پاسخگو مطرح شده است با توجه به اهمیت پاسخگویی در قبال ارتقای کیفیت در حاکمیت بالینی، ممیزی بالینی از اجزای اصلی این تفکر محسوب میشود در واقع حاکمیت بالینی به منظور حمایت از پرستاران و سازمانهای ارائهدهنده خدمات و در راستای ارتقای کیفیت خدماتشان، ممیزی بالینی را معرفی کرده و ابزارهای مورد نیاز آن را فراهم نموده است. ممیزی بالینی (Clinical Audit) فرآیندی است برای ارتقای کیفیت خدمات بالینی که از طریق بررسی و مطابقت سیستماتیک مراقبتها با استانداردها و اجرای تغییر مناسب، به دنبال بهبود مراقبت بیمار و پیامدهای حاصله انجام میشود.
ممیزی، بررسی و ارزیابی فعالیتهای انجام شده در مقایسه با استانداردهای از پیش تعریف شده میباشد که با ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریها و نتایج مربوطه از طریق بررسی سازمان یافته و مطابقت فرایندهای خدمت با معیارها و استانداردهای از پیش تعریف شده عملکرد نظام سلامت را بهبود میبخشد (۱۹).
همچنین نتایج مطالعهای در مشهد با عنوان “ممیزی رعایت استانداردهای پرستاری در فرایند ترانسفوزیون خون بیمارستان تخصصی زنان ام البنین (س)” (۱۳۹۰) نشان داد که مهارتهای اساسی درآماده سازی خون برای ترانسفوزیون، در ۴۲%موارد، انجام مراقبتهای حین ترانسفوزیون خون ۴۸% موارد، مراقبتهای بعد از ترانسفوزیون ۲۵% موارد، مطابق استانداردهای پرستاری اجرا نمی شود و در مجموع میزان رعایت و نحوه به کارگیری استانداردهای پرستاری در ترانسفوزیون خون توسط پرسنل پرستاری در ۵۶% موارد مطلوب بود (۲۰).
با توجه به افزایش روند مصرف فرآوردههای خونی و افزایش آمار واکنشهای تزریق خون، ممیزی ترانسفوزیون خون و مراقبتهای مربوط به آن در گروههای مختلف بیماران و مخصوصاً برای کودکان مبتلا به تالاسمی حائز اهمیت است. همه پرستاران و پزشکان مسئولیت دارند که به تک تک بیماران خدماتی مطابق با استاندارد و با بهترین کیفیت ارائه دهند و باید در این زمینه پاسخگو باشند. بنابراین لازم است که استانداردهای مراقبتها را بدانند و بتوانند عملکرد خود را به حد استاندارد رسانده و مطابقت دائم آن با استانداردها را پایش نموده و اثبات کنند.
لذا طبق نتایج مطالعهی جعفرزاده و همکاران در مشهد، با توجه به عدم رعایت استانداردها در ۴۴% موارد (۲۰) و نبود بررسی مشابه در تبریز و همچنین از آنجایی که بیماران تالاسمی از مصرفکنندگان مداوم دریافت خون میباشند، لذا خدماتی که پرستاران در این زمینه ارائه میدهند اهمیت حیاتی برای ادامه زندگی و رفاه این بیماران داشته و باید کیفیت مراقبتهای پرستاری که توسط پرستاران ارائه میگردد در حد مطلوب نگه داشته شود، محققان بر آن شدند تا ممیزی ترانسفوزیون خون و مراقبتهای آن را در بخش خون بیمارستان کودکان تبریز بررسی نمایند.
۳-۱ اهداف پژوهش
۱-۳-۱ هدف کلی
ممیزی بالینی ترانسفوزیون فرآوردههای خونی و مراقبتهای مربوط به آن در مرکز آموزشی درمانی کودکان تبریز
۲-۳-۱ اهداف اختصاصی
تعیین میزان و موارد تطابق عملکرد پرستاران با استاندارد ترانسفوزیون خون و مراقبتهای مربوط به آن در بیماران تالاسمی بستری در بخش و درمانگاه خون مرکز آموزشی درمانی کودکان تبریز (ممیزی اول)
تعیین کیفیت عملکرد پرستاران در زمینه ترانسفوزیون خون
اجرای مداخله در موارد عدم تطابق عملکرد با استاندارد و تعیین وضعیت عملکرد پرستاران در زمینه ترانسفوزیون خون پس از اجرای مداخله انجام شده (ممیزی مجدد)
اهداف فرعی

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir