ممیزی بالینی ترانسفوزیون فرآورده های خونی در کودکان مبتلا به تالاسمی در بخش و …

۳) گلبول قرمز اشعه دیده (PRBC):
گلبولهای قرمز خیلی کم تحت تاثیر اشعه قرار میگیرند چون دارای حداقل فعالیت متابولیکی هستند اما بعلت تخریب غشا در اثر اشعه زیاد، مقادیر پتاسیم در واحدهای PRBC دیده شده است. بنابراین در موارد تعویض خون و انتقال خون جنینی با حجم زیاد (بیشتر از ۵۰cc) باید شسته شود. تا مقدار افزایش یافته پتاسیم که باعث علایم قلبی و عروقی در نوزادان میشود رفع گردد. مدت زمان ذخیرهسازی PRBC بعد از اشعه به ۲۸ روز میرسد (۴۴).
۴) گلبول قرمز متراکم منجمد و دگلیسرولیزه (F/D-PRBC):
RBC منجمد با اضافه شدن گلیسرول (محافظت شده از سرما) به خونی که معمولاً کمتر از ۶ روز از اهدای آن نگذشته باشد تهیه میشود و بعد در ۶۵- یا ۲۰۰- درجه برای مدت ۱۰ سال منجمد میشود. ذوب واحدهای گلبول قرمز منجمد باید در یک محفظه مناسب و با استفاده از حرارت خشک و یا حمام آب گرم انجام گیرد و به ۲۰-۴۰ دقیقه زمان اضافی نیاز دارد. پس از ذوب باید با محلولهای سالین- گلوکز شسته شود تا گلیسرول آن حذف شود. زمان نگهداری این محصول در دمای ۶-۱ درجه، در صورت تهیه در سیستم باز، بیشتر از ۲ ساعت نیست. اگر شستشو در سیستم بستهای انجام شود واحد فوق در دمای ۶-۱ درجه به مدت ۱۴ روز قابل نگهداری است (۴۴).
۵-۴-۱-۲ پلاکت:
پلاکتها نقش عمدهای را در هموستاز طبیعی و ترمیم پارگی دیواره رگهای خونی کوچک و آزادسازی فسفولیپید و سایر فرآوردههای رها شده که جهت هموستاز در بدن لازم هستند، ایفا میکنند. پلاکتها دارای مقداری فاکتور اتصالی V و فاکتور VIII انعقادی میباشند که متعاقب انتقال خون، آزاد شده و به هموستاز خون، کمک موثری میکنند. پلاکتهای مصرف شده جهت انتقال به بیمار از خون کامل معمولی و یا به روش سیتوفرزیس از یک دهنده خاص تهیه میشوند (۴۵).
پلاسمای تازه منجمد (FFP):
پلاسمای تازه منجمد (FFP) پلاسمایی است که از خون کامل جدا شده و طی ۸ ساعت پس از خونگیری منجمد شده باشد. پلاسمای تازه منجمد حاوی پروتئینهای پلاسمایی همراه با کلیه فاکتورهای انعقادی از جمله فاکتورهای ناپایدار V و VIII میباشد. نگهداری این فرآورده در دمای ۰c18- یا کمتر، باعث پایداری فاکتورهای انعقادی به مدت یک سال پس از زمان خونگیری میشود (۴۴).
در زنجیره انتقال خون، خطاهای متعددی در مراحل حمل و نقل، درخواست تا تزریق خون و فرآورده ممکن است وجود داشته باشد که اکثر این خطاها از نوع غیر فنی میباشند. با کنترلهای مکرر و روشهای صحیح کاری در این فرایندها و استفاده از چک لیست استاندارد میتوان از بسیاری از این خطاها جلوگیری نمود (۴۶).
مراقبت از خون (هموویژلانس) یک سیستم نظارت کشوری بر سلامت خون و فرآوردههای آن در تمام مراحل (زنجیره انتقال خون)یعنی از زمان خونگیری از اهداکنندگان تا پیگیری دریافت کنندگان خون و فرآوردهها، گردآوری و تجزیه و تحلیل دادههای مربوط به اثرات ناخواسته انتقال خون و اعلام خطر به منظور تصحیح و اقدامات لازم برای جلوگیری از وقوع مجدد آنها است (۴۷).
موارد چک لیست:
فرم درخواست خون:
تشخیص قطعی گیرنده خون و جمعآوری و نشانهگذاری نمونههای خون با فرم درخواست فرآورده خونی شروع میشود (شکل ۱-۱).
شکل ۱-۱ فرم درخواست خون
این فرم حاوی اطلاعات کافی برای شناسایی قطعی گیرنده میباشد. طبق استانداردهای AABB (American Association of Blood Banks) باید در فرم درخواست، نام، نام خانوادگی و شماره شناسایی ملی قید شود. در بسیاری از کشورها، توزیع خون بدون تجویز پزشک منع شده است، بنابراین باید در فرم درخواست، نام پزشک مسئول درخواست کننده نیز قید شود. سایر اطلاعات، بر اساس روشهای مراکز مختلف انتقال خون، ممکن است تفاوتهایی داشته باشند. فرمهای ناقص غلط و یا ناخوانا، نباید توسط سرویس انتقال خون پذیرفته شود. این فرمها باید حاوی میزان خون یا فرآورده درخواست شده، همچنین تاریخ درخواست و تاریخ انتقال خون باشند (۳۹).
اقدامات لازم قبل از تزریق:
الف: بررسی نمایید قبل از هر تزریق موارد زیر مهیا بوده و سپس اقدام به تحویل گرفتن خون و فرآورده از بانک خون نمایید:
انتخاب محل مناسب تزریق در بیمار – آماده بودن بیمار و پرستار جهت تزریق
ست تزریق خون
سر سوزن با سایز مناسب (در بالغین G22-14) در بچهها (G24-22)
موجود بودن داروهایی از قبیل آنتیهیستامین، اپینفرین
محلول سدیم کلراید تزریقی
کپسول اکسیژن
دستگاه ساکشن
بررسی شود آیا طبق تجویز پزشک معالج بیمار قبل از تزریق نیاز به دارو دارد یا خیر
حداکثر فاصله زمانی بین تحویل گرفتن کیسه خون کامل و گلبول قرمز از بانک خون تا تزریق ۳۰ دقیقه میباشد (۴۲).
ب: تحویل گرفتن خون و فرآورده توسط بخش
اگر کیسه خون یا فرآورده دارای هر یک از شرایط زیر باشد باید به بانک خون عودت داده شود:
هر گونه نشت از کیسه
رنگ غیر طبیعی (بنفش، ارغوانی …)
همولیز
وجود لخته
گذشتن از تاریخ انقضاء فرآورده
وجود کدورت
وجود گاز در کیسه (کیسه باد کرده)
برچسب ناسالم

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir