فایل دانشگاهی – ممیزی بالینی ترانسفوزیون فرآورده های خونی در کودکان مبتلا به تالاسمی در بخش …

نمره کل

کارشناسی

(۷۸/۰) ۱۸/۲۷

(۹/۹۰) ۱۰

۰۰/۵

۷۵/۰

کاردانی

۳۸/۲۷

(۱/۹) ۱

۱۰/۶

براساس نتایج جدول فوق بین عملکرد پرستاران از نظر متغیر تحصیلات اختلاف آماری معنیداری وجود ندارد.
در متغیر تحصیلات، چون نرمالیتی برقرار نبود (در آزمون کولموگروف-اسمیرنوف p معنیدار شد) از آزمون ناپارامتریک من-ویتنی استفاده شد (۷۵/۰=p).
فصل پنجم:
تفسیر یافتهها
هدف از مطالعه حاضر “ممیزی بالینی ترانسفوزیون فرآوردههای خونی و مراقبتهای مربوط به آن” میباشد که در آن پرستاران شاغل در بخش و درمانگاه خون مرکز آموزشی درمانی کودکان شهر تبریز شرکت نمودند. این فصل به منظور تعبیر و تفسیر یافتهها ارائه میگردد، در این فصل ابتدا نتایج حاصل از مطالعه با نتایج مطالعات مشابه مقایسه میشود، سپس نتیجهگیری نهایی آورده شدهاست. کاربرد یافتهها و پیشنهاداتی در ادامه بیان میگردد. همچنین اشارهای به محدودیتهای پژوهش شده و پیشنهادات برای پژوهشهای بعدی نیز مطرح شده است.
۱-۵ تفسیر یافتهها:
نتایج مطالعه حاضر در راستای هدف اول مطالعه تحت عنوان ” تعیین میزان و موارد تطابق عملکرد پرستاران با استاندارد ترانسفوزیون خون و مراقبتهای مربوط به آن در بیماران تالاسمی بستری در بخش و درمانگاه خون مرکز آموزشی درمانی کودکان تبریز” نشان داد که از گویه های مورد مشاهده در چک لیست ترانسفوزیون خون، مورد برچسب زدن نمونه اخذ شده در کنار تخت بیمار بلافاصله بعد از خونگیری، بخش جداییناپذیر از ایمنی فرایند انتقال خون است (۷۶). در این مطالعه در (۱۰۰%) موارد این مورد انجام شد که با نتایج مطالعه ممیزی تطبیقی سیاست و عمل انتقال خون در سال ۲۰۱۱ مطابقت دارد (۷۶).
یکی از مراقبتهای پرستاری مهم حین انتقال خون، اطمینان از درستی فرآورده، کنترل خون، کراسمچ و شماره شناسایی خون است. در این مطالعه عملکرد پرستاران در این رابطه کاملاً مطلوب بود و تمام پرستاران این مورد را کاملاً انجام داده بودند. اکثریت پرستاران مطالعه طبیعی و همکاران اعلام کرده بودند که “کنترل شماره شناسایی کیسه خون و تطبیق آن با فرم درخواست خون” را انجام میدهند (۶۵). بنابراین این بخش از مطالعه با یافتههای مطالعه طبیعی و همکاران همخوانی دارد.
بررسی کیفیت کیسه خون از نظر تاریخ انقضا، وجود حبابهای هوا و رنگ غیر عادی یا کدورت نیز یکی از مهمترین مراقبتهای پرستاری در ترانسفوزیون خون میباشد. در این مطالعه عملکرد پرستاران در این رابطه خوب بود و تمام پرستاران این مورد را کاملاً صحیح انجام داده بودند. اکثریت پرستاران مطالعه پورفرزاد و همکاران اعلام کرده بودند که “کنترل کیسه خون از نظر ظاهر کیسه، کدورت، همولیز، کف و حباب و …” را انجام میدهند (۶۶). بنابراین این بخش از مطالعه با یافتههای مطالعه پور فرزاد و همکاران همخوانی دارد.
اما در برخی از موارد، عملکرد پرستاران مورد بررسی، کاملاً با استانداردها مطابقت نداشت از جمله اینکه متأسفانه در این مطالعه هیچیک از پرستاران در مورد نحوهی تزریق خون و عوارض احتمالی آن به کودک یا همراه او اطلاعات کافی نداده بودند. کسب و حفظ اطلاعات کافی در ارتباط با مصرف خون و فرآوردههای خونی به منظور رسیدن به بهترین پیامد بالینی ضروری میباشد (۷۷). گری[۱۰] دلیل دادن اطلاعات کافی به کودک یا همراه او در مورد نحوهی تزریق خون و عوارض احتمالی آن را جلب رضایت بیمار و اطمینان از درک فرایند ترانسفوزیون خون توسط بیمار یا همراه او میداند (۷۸). اما یافتههای مطالعه پور فرزاد و همکاران (۲۰۱۰) نشان داد که در ۴/۶۸ درصد موارد درباره علائم و نشانههای واکنش به انتقال خون و اطلاع به پرسنل به بیمار آموزش داده میشد (۶۶) بنابراین این بخش از مطالعه با یافتههای مطالعه پور فرزاد و همکاران همخوانی ندارد. شاید این امر به دلیل انجام ترانسفوزیون های تکراری در بیماران تالاسمی مربوط باشد.
نتایج این مطالعه نشان داد که تنها در ۹/۰ درصد موارد پرستاران قبل از شروع ترانسفوزیون خون دستهایشان را شسته و جهت شروع ترانسفوزیون دستکش لاتکس پوشیدند، که در این مورد با نتایج مطالعه امیرزاده و همکاران “در رابطه با بررسی وضعیت رعایت استانداردهای پرستاری در ارتباط با ساکشن ایمن، در پرستاران شاغل در بخش مراقبتهای ویژه یکی از مراکز- آموزشی درمانی شهر ارومیه سال ۱۳۹۰” (۶۷) همخوانی دارد و حال آنکه بهداشت دست به هر نوع تمیز کردن دستها، شستشو یا مالش آنها اطلاق میشود (۷۹). و از زمان ایگناز سمیلوایس[۱۱] جهت کاهش عفونتهای همراه با مراقبت درمانی شناخته شده است (۸۰). تأثیر بهداشت دست بر کاهش انتقال عفونتهای منتقله از راه دست و عفونتهای بیمارستانی توسط مطالعات زیادی تأیید گردیده است (۸۱).
بیشترین نقص در عملکرد پرستاران این مطالعه مربوط به “کنترل و ثبت علائم حیاتی قبل و در حین ترانسفوزیون خون” بود. بررسی علائم حیاتی قبل، حین و پس از تزریق خون و تکرار و ثبت مشاهدات با دریافت هر واحد خون از جمله عملکردهایی است که گری (۲۰۰۷) از آن به عنوان “عملکردهای خوب در انتقال خون” یاد کرده است. وی دلیل کنترل علائم حیاتی (نبض، فشار خون و درجه حرارت) قبل از ترانسفوزیون را دانستن سطح پایه علائم بیمار میداند که اگر هر گونه انحرافی در حین و پس از تزریق رخ دهد، مورد ملاحظه و توجه قرار گیرد. همچنین دلیل تکرار و ثبت علائم حیاتی را کمک به شناسایی واکنشهای ناخواسته ناشی از انتقال خون بیان کرده است (۷۸).
فرم درخواست خون، حاوی اطلاعات کافی برای شناسایی قطعی گیرنده میباشد. طبق استانداردهای AABB باید در فرم درخواست، نام، نام خانوادگی و شماره شناسایی ملی قید شود. در بسیاری از کشورها، توزیع خون بدون تجویز پزشک منع شده است، بنابراین باید در فرم درخواست، نام پزشک مسئول درخواست کننده نیز قید شود. فرمهای ناقص غلط و یا ناخوانا، نباید توسط سرویس انتقال خون پذیرفته شود. این فرمها باید حاوی میزان خون یا فرآورده درخواست شده، همچنین تاریخ درخواست و تاریخ انتقال خون باشند (۴۵). در حالی که در این مطاله فقط در ۸/۱۹ درصد موارد انجام ترانسفوزیون خون فرم درخواست خون به طور صحیح پر شده بود. لذا باید در ارائه آموزش به پرسنل به آموزش چنین مواردی تاکید بیشتری شود.
در این مطالعه فقط در ۵/۴۱ درصد موارد از ست تزریق خون استاندارد (صاف) و در ۵/۵۸ درصد از ست تزریق خون نوع Y استفاده شده بود. خون یا فرآوردههای تزریقی را باید از فیلترهایی که به منظور جداسازی لختهها طراحی شدهاند عبور داد. فیلترهای استاندارد مخصوص، اندازهای حدود ۱۷۰ میکرون دارند و قادر به برداشتن لختههای خونی بزرگ میباشند. هنگام انتقال خون، به منظور کاهش ویسکوزیته و افزایش جریان خون با رقیق کردن گلبولهای قرمز تزریقی با محلول نمکی ۹/۰%، باید از مجموعه تزریقی نوع Y استفاده شود. با مجموعه تزریقی نوع Y، چندین واحد را میتوان تزریق کرد ولی توصیه میشود به علت خطر تکثیر باکتریها در دمای اتاق، بیش از ۴ تا ۶ ساعت از آن استفاده نشود. هنگامی که فقط قصد تزریق خون یا فرآوردههای خونی وجود داشته باشد، مجموعههای تزریقی مستقیم (صاف) مورد استفاده قرار میگیرد (۴۵).
در این مطالعه تحت نظر بودن کودک در ۱۵ دقیقه اول تزریق توسط نیمی از پرستاران (۸/۵۲%) انجام شده بود. کاپلان نقش حفاظتی پرستاران را در انتقال خون، مهم خاطر نشان میکند و عمل کنترل بیمار را در طی دریافت خون، در پیشگیری از خطا و عارضه موثر تلقی مینماید (۸۲). اما یافتههای مطالعه پور فرزاد و همکاران (۲۰۱۰) نشان داد که در ۶/۸۶ درصد موارد بیمار در حین تزریق بخصوص در ۱۵ الی ۳۰ دقیقه اول توسط پرستار تحت نظر میباشد (۶۶) که با نتایج مطالعه حاضر همخوانی ندارد.
سوال در مورد مشخصات دموگرافیک و تاریخچه بیمار در مطالعه حاضر در بیشتر موارد (۵/۷۴%) رعایت شده است. اما در مطالعه هیجی و همکاران (۲۰۱۰) یکی از بیشترین موارد قصور در عملکرد شامل شناسایی نادرست بیمار تحت ترانسفوزیون خون بود. گری دلیل پرسش سوالاتی راجع به مشخصات دموگرافیک و تاریخچه بیمار را اطمینان از شناسایی درست بیمار و کاهش خطرات میداند (۷۸).
طبق گایدلاین ۲۰۱۱ ترانسفوزیون خون، توصیه میشود که پرستاران در مورد مفهوم ترانسفوزیون خون و امکان بروز عوارض جانبی آن آموزش دریافت کنند (۸۳) که خوشبختانه نتایج مطالعه حاضر نشان داد که ۱/۸۲ درصد از پرستاران شرکت کننده در مطالعه، دورههای آموزشی ترانسفوزیون خون و فرآوردههای آن را گذراندهاند.
کنترل وجود تجهیزات مورد نیاز از قبیل ست تزریق خون، نرمال سالین و …قبل از تحویل فرآورده خونی از نظر گری به حداقل رساندن تأخیر در فرایند ترانسفوزیون خون کمک میکند (۷۸) که در این مطالعه در بیش از نیمی از موارد (۸/۸۶%) این مورد انجام شد.
هر بیماری که تحت ترانسفوزیون خون قرار میگیرد باید توسط مچ بند یا هر چیز دیگری که محکم روی دست بیمار ثابت شده و شامل اطلاعات شناسایی بیمار (نام، نام خانوادگی، نام پدر) میباشد، شناسایی شود (۸۴). گری استفاده از مچ بند را جهت شناسایی صحیح کودک بیمار و به حداقل رساندن خطر میداند که در این مطالعه در ۲/۹۷ درصد رعایت شده است (۷۸) و با مطالعه ممیزی تطبیقی سیاست و عمل انتقال خون در سال ۲۰۱۱ (۷۶) مطابقت دارد.
رعایت مدت و سرعت ترانسفوزیون خون به خصوص در ۱۵ دقیقه اول ترانسفوزیون بسیار ضروری میباشد، زیرا احتمال بروز عوارض ترانسفوزیون خون در مواردی که سرعت تزریق زیاد است، بالا میباشد که خوشبختانه در مطالعه حاضر در ۱/۹۸ درصد، پرستاران مدت و یا سرعت تزریق بر حسب نوع فرآورده و طبق دستور پزشک را رعایت کردند، در ۱/۹۹ درصد، علائم حیاتی کودک توسط پرستاران در فرم نظارت بر تزریق یادداشت شد و در ۱/۹۹ درصد، قبل از تحویل فرآورده خونی از بانک خون، رگ مناسب انتخاب شده بود.
نتایج نشان میدهد که متأسفانه کنترل علائم حیاتی کودک بلافاصله قبل از شروع ترانسفوزیون خون فقط در ۵/۷ درصد و پس از شروع تزریق خون هر ۳۰-۶۰-۱۲۰-۱۸۰ دقیقه فقط در ۹/۱ درصد رعایت شده در حالیکه در ۱/۹۹ درصد علائم حیاتی کودک توسط پرستاران در فرم نظارت بر تزریق یادداشت شده است.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.