مقاله دانشگاهی – ممیزی بالینی ترانسفوزیون فرآورده های خونی در کودکان مبتلا به تالاسمی در بخش …

وجود دستورالعمل مناسب جهت نحوه حمل و نقل صحیح خون و فرآورده از بانک خون به بخش

خیر

بلی

بانک خون

منفی بودن کیسه خون در صورتی که طبق نتایج آزمایشگاهی حاصله کودک دارای آلوآنتی بادی باشد

خیر

خیر

طبق یافتههای جدول فوق در ممیزی مجدد، تطابق با استانداردها در حیطهی عملکرد پرستاران شامل: “دادن اطلاعات کافی به کودک یا همراه او در مورد نحوهی تزریق خون و عوارض احتمالی آن” از ۰% به ۳۰%، “شستن دستها و پوشیدن دستکش لاتکس جهت شروع تزریق” از ۹/۰% به ۶۶%، “کنترل علائم حیاتی کودک هر ۳۰-۶۰-۱۲۰-۱۸۰ دقیقه پس از شروع تزریق توسط پرستار” از ۹/۱% به ۸۰%، “درخواست از مراقبین کودک برای اطلاع به پرستار در صورت بروز علائم مربوط به عوارض خون” از۸/۲% به۱۰۰%، “کنترل علائم حیاتی(نبض، فشار خون، تعدا تنفس، دمای بدن) بلافاصله قبل از شروع تزریق” از ۵/۷% به ۱۰۰%، “کنترل ظاهر کیسه خون و مطابقت اطلاعات کیسه خون با بیمار و فرم درخواست خون توسط دو نفر” از ۳/۱۱% به ۱۰۰%، “پر کردن صحیح فرم درخواست خون یا فرآوردههای خونی برای کودک” از ۸/۱۹% به ۱۰۰% ارتقاء یافت.
در حیطهی امکانات بخش در ممیزی مجدد، فردی که فرآورده را از بانک خون به بخش میآورد، در زمینه فرآوردههای خونی آموزش دیده بود، همچنین دستورالعمل مناسب جهت نحوه حمل و نقل صحیح خون و فرآورده از بانک خون به بخش وجود داشت اما وسیله گرم کننده خون (Blood Warmer) کنترل شده و استاندارد وجود نداشت.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

جدول۸-۴: مقایسه میانگین و انحراف معیار نمره کل عملکرد پرستاران بر حسب تأهل
وضعیت تأهل (انحراف معیار) میانگین فراوانی (درصد) T Df p % CI)95)
نمره کل مجرد