ممیزی بالینی ترانسفوزیون فرآورده های خونی در کودکان مبتلا به تالاسمی در بخش …

۱۴-۳ ملاحظات اخلاقی:
محقق برای انجام مطالعه خود موارد اخلاقی زیر را رعایت نموده است:
پژوهشگر با ارائهی معرفی نامه از دانشکده پرستاری و مامایی تبریز نسبت به معرفی خود به مرکز آموزشی درمانی کودکان اقدام کرد.
پژوهشگر خود را به سر پرستار و پرستاران بخش معرفی کرده و اهداف تحقیق را برایشان شرح داد.
به مسئولین بیمارستان و پرستاران در مورد محرمانه بودن اطلاعات حاصله اطمینان داده شد.
از مسئولین و پرستاران مورد پژوهش برای همکاری در این مطالعه تشکر و قدر دانی شد.
رضایت آگاهانه از کودکان و پرستاران مورد مشاهده کسب گردید.
اصول اخلاقی و امانت داری در استفاده از منابع علمی رعایت گردید.
نتایج پژوهش در صورت تمایل و درخواست به محیط پژوهش ارایه گردید.
فصل چهارم:
یافته های پژوهش
در این فصل دادههای حاصل از پژوهش حاضر در جداول به شرح زیر خلاصه شده است.
جداول ۱-۴ الی ۲-۴ برای توصیف مشخصات فردی – اجتماعی کودکان مبتلا به تالاسمی که در درمانگاه و بخش خون تحت ترانسفوزیون خون قرار گرفتهاند و پرستاران دخیل در ترانسفوزیون ، آورده شده است.
جدول ۳-۴ الی ۵-۴ برای پاسخ به هدف اختصاصی اول پژوهش «تعیین میزان و موارد تطابق عملکرد پرستاران با استاندارد ترانسفوزیون خون و مراقبتهای مربوط به آن در بیماران تالاسمی بستری در بخش و درمانگاه خون مرکز آموزشی درمانی کودکان تبریز» تنظیم شده است.
جدول ۶-۴ برای پاسخ به هدف اختصاصی دوم پژوهش «تعیین کیفیت عملکرد پرستاران در زمینه ترانسفوزیون خون بر حسب امتیاز درصدی» تنظیم شده است.
جدول ۷-۴ برای پاسخ به هدف اختصاصی سوم پژوهش « اجرای مداخله در موارد عدم تطابق عملکرد با استاندارد و تعیین وضعیت عملکرد پرستاران در زمینه ترانسفوزیون خون پس از اجرای مداخله انجام شده (ممیزی مجدد)» تنظیم شده است.
جدول ۸-۴ الی ۱۳-۴ برای پاسخگویی به هدف فرعی “تعیین ارتباط مشخصات دموگرافیک با عملکرد پرستاران” تنظیم شده است.
توضیح نتایج مربوط به هر یک از اهداف در زیر جداول مربوطه آورده شده است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

جدول ۱-۴: مشخصات دموگرافیک کودکان مبتلا به تالاسمی تحت ترانسفوزیون خون (۱۰۶=n)
متغیر کمترین – بیشترین (انحراف معیار) میانگین
سن (سال) ۱۸ – ۳ (۳۵/۴) ۴۷/۱۳
تعداد دفعات بستری در سال (بار) ۱۰ – ۰