مقایسه هنر در آیین فتوّت و آیین ذن- قسمت ۱۹

 
By Seki Seisetsu
$۱۲۰۰٫۰۰
View Details »
Quick Look
Daruma
No dependence on world or letters;
A separate transmission outside the scriptures!
[Brushed] at Zensho-an [the temple Tesshu founded in Tokyo]
(signed) Tesshu Fujiwara 
By Yamaoka Tesshu
$۳۰۰۰٫۰۰
View Details »
Qu
 
One Line Calligraphy
White clouds mysteriously conceal my mountain hut.
(signed) Nantembo, age 83 
By Nakahara Nantembo
$۶۵۰٫۰۰
View Details »
َQ
Standing Daruma
Vast emptiness,
     Nothing holy! 
(signed) Abbot of Kokusei-ji Kaio. 
By Furuhata Kaio
$۵۰۰٫۰۰
View Details »
Quickبیان احساسات و آموزش با مدد گرفتن از فضای خالی در متن اثر از اهمیت خاصی بهره میبرند. و از این روست که نقّاشی ذن (سومیه) در عین سکون و سکوت، زنده است و میتپد.
«نقّاش ذن از طریق تمرین و تربیت خویش در این فن به یقینی دست می‏یافت و دقتی در قلم‏گیری حاصلش می‏شد که به مهارتهای روحی و جسمی لازم در جودو یا شمشیرزنی مانند است. نقّاش با مرکب روی ابریشم یا کاغذ، کار می‏کرد و همین‏ که قلم را به کار می‏برد، دیگر نمی‏توانست آن را پائین بگذارد، مگر آنکه کار را به انجام رسانده باشد. هیچگاه نمی‏توانست دوبار قلم را در یک نقطه بگرداند، زیرا پرده کاغذی یا ابریشمی که او روی آن کار می‏کرد چنان مرکب را می‏خورد که ناگزیر جریان مرکب می‏بایست آزاد و مستمر باشد. به این ترتیب حرکات نقّاش را می‏شد با حرکات رقص مانند کرد، حرکات قلم، تجلی خودجوش مهار شده است، یعنی یک خودجوشی بدون بلهوسی است که همیشه بخشی از گرایش ذن بوده و هنوز هم هست.»[۲۶۶]
در نقّاشی ژاپنی بر عکس نقّاشی غربی، همه چیز به یکباره گفته و تمام نمیشود. بلکه جایی برای تفکر و خلاقیّت از سوی مخاطب باز میماند. فضایی که تهی میماند و سکوت با وقارش گویاتر از هر معنایی است. این تهی بودن به معنای کمبود چیزی نیست بلکه نشاندهنده بی پایانی و بی کرانگی است. درست مثل خود ذن، که همه چیز در یک لحظه و یک آن اتفاق میافتد. ویلسون راس در این باره میگوید: « نزد نقّاشان ذن فضا همان مقدار واقعی است که جامدات، و عجیب این است که دیدگاه جدید نیز چنین است. فضا، اگرچه تهی است، هرگز خالی نبوده است، زیرا همه حیات از تهیّت یا تهی سرچشمه می‏گیرد.»[۲۶۷] نویسنده دیگری در تأیید همین معنا میگوید: «در نقّاشی چینی با سبک ذن، سبک سومیه را داریم، سومیه سبکی است که مثلاً سه چهارم تابلو را خالی گذاشته و فقط یک چهارم آن را نقّاشی کرده‌اند. در این جا خالی گذاشتن اثر شأنی دارد و در واقع شأن اثر توجه دادن به آن حالی است که خالی است. همه‌ توجّه و اهتمام هنرمند چینی و ژاپنی این است که این مقام خالی را در هنر خویش به ظهور برساند. این است که وقتی با هنرهای سنتی سبک چینی و ژاپنی مواجه می‌شویم، این خالی را، این خلوت را، این خاموشی را، این هیچ بودن را، این عدم را مقابل وجود و غوغا و تلاطم احساس می‌کنیم.»[۲۶۸] میتوان آرم یا لوگوی ذن را مصداق کامل عنایت و توجه به فضای خالی دانست، تنها یک دایره ناتمام و موجی از فضای تهی ، شکل دایره نیز به خودی خود این تهیگی را به خوبی القا میکند:
 
نقّاشان ذن میآموزند که زنده بودن را در ضمن سطوح خالی یا پرنشده القا کنند و در ترکیب اثر، به کار گرفتن فضای تهی به‏ طریقی که هست، اگر از دیدگاه زیبائی شناختی مرسوم غربی نگاه کنیم خیلی شجاعت و جسارت می‏خواهد. مثلاً، در یک پرده قدیمی مشهور به ‏«مسافر تنها» مردی را می‏بینیم که پشت به ما به دور دست‏های بی‏پایان چشم دوخته است، چوبدستی به دست و خرقه‏ای دستخوش باد بر دوش. دو سوم این پرده خالی است و فقط رنگ نازکی دارد و بس، اما ما نیز همان‏گونه که به آن نگاه می‏کنیم مسافری تنها می‏شویم، و چون در کنار او، بر آن پرتگاه تنها می‏ایستیم، فضائی که او در آن غروب بادناک خزانی، بدان می‏نگرد، گوئی واقعیت می‏یابد.»[۲۶۹]
سادگی وعنایت به فضای خالی را در نمونههایی از نقّاشی ذن ببینید:
 
 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است