مقایسه باورهای فراشناختی و کارکرد های اجرایی در بیماران مبتلا به وسواس فکری …

۵-۳-۳- دیگر حدسهای علمی در تبیین یافتهها ۱۳۸
۵-۴- محدودیت های پژوهش ۱۴۱
۵-۵- پیشنهادهای پژوهشی ۱۴۲
۵-۵-۱- پیشنهاد های پژوهشی ۱۴۲
۵-۵-۲- پیشنهاد کاربردی ۱۴۲
فهرست منابع ۱۴۴
فهرست مطالب
عنوان صفحه
ضمیمه ‌ألف – نتایج تکمیلی ۱۶۲
أ-۱) مقایسه کارکردهای اجرایی و باورهای فراشناختی در افراد مبتلا به وسواس با بینش بالا و پایین با افراد غیر مبتلا ۱۶۲
أ-۲) مقایسه کارکردهای اجرایی و باورهای فراشناختی در افراد مبتلا به وسواس با و بدون افسردگی ۱۶۵
ضمیمه ‌ب – ابزارها ۱۶۸
فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول ‏۴‑۱: شاخصهای توصیفی آزمودنی ها به تفکیک جنسیت ۱۰۶
جدول ‏۴‑۲: شاخص های توصیفی آزمودنی ها بر اساس وضعیت تأهل ۱۰۷
جدول ‏۴‑۳: شاخص های توصیفی آزمودنی ها به تفکیک میزان تحصیلات ۱۰۸
جدول ‏۴‑۴: شاخص های توصیفی آزمودنی ها بر اساس سن ۱۰۹
جدول ‏۴‑۵ : شاخص های توصیفی مربوط به مقیاس های Y-BOCS، GHQ-12، BDI-II 110
جدول ‏۴‑۶: شاخصهای توصیفی مربوط به متغیرهای آزمون برج لندن ۱۱۱
جدول ‏۴‑۷: شاخص های توصیفی مربوط به متغیرهای آزمون کارتهای ویسکانسین ۱۱۲
جدول ‏۴‑۸: شاخص های توصیفی مربوط به واژه های همخوان آزمون استروپ ۱۱۳
جدول ‏۴‑۹: شاخص های توصیفی مربوط به واژه های ناهمخوان آزمون استروپ ۱۱۴
جدول ‏۴‑۱۰: شاخص های توصیفی مربوط به نتیجه کلی آزمون استروپ ۱۱۵
جدول ‏۴‑۱۱: شاخص های توصیفی مربوط به متغیرهای مقیاس MCQ-30 116
جدول ‏۴‑۱۲: مقایسه نتایج آزمون برج لندن در افراد مبتلا و افراد غیر مبتلا به وسواس ۱۱۷
جدول ‏۴‑۱۳: مقایسه نتایج آزمون ویسکانسین در افراد مبتلا و افراد غیر مبتلا به وسواس ۱۱۸
جدول ‏۴‑۱۴: مقایسه نتایج آزمون استروپ در افراد مبتلا و افراد غیر مبتلا به وسواس ۱۱۸
جدول ‏۴‑۱۵: مقایسه باورهای فراشناختی در افراد مبتلا و افراد غیر مبتلا به وسواس ۱۲۰
جدول ‏۴‑۱۶: مقایسه نتایج آزمون برج لندن در افراد مبتلا و افراد غیر مبتلا به وسواس ۱۲۲
جدول ‏۴‑۱۷: مقایسه نتایج آزمون ویسکانسین در افراد مبتلا و افراد غیر مبتلا به وسواس ۱۲۳
جدول ‏۴‑۱۸: مقایسه نتایج آزمون استروپ در افراد مبتلا و افراد غیر مبتلا به وسواس ۱۲۳
جدول ‏۴‑۱۹: مقایسه باورهای فراشناختی در افراد مبتلا و افراد غیر مبتلا به وسواس ۱۲۵
جدول أ‑۱: مقایسه نتایج آزمون برج لندن گروه های سه گانه ۱۶۲
جدول أ‑۲: مقایسه نتایج آزمون ویسکانسین گروه های سه گانه ۱۶۳
جدول ‏أ‑۳: مقایسه نتایج آزمون استروپ گروه های سه گانه ۱۶۳
جدول أ‑۴: مقایسه باورهای فراشناختی در گروه های سه گانه ۱۶۴
جدول ‏أ‑۵: مقایسه نتایج آزمون برج لندن در افراد مبتلا به وسواس با و بدون افسردگی ۱۶۵
جدول أ‑۶: مقایسه نتایج آزمون ویسکانسین در افراد مبتلا و افراد غیر مبتلا به وسواس ۱۶۶
جدول ‏أ‑۷: مقایسه نتایج آزمون استروپ در افراد مبتلا و افراد غیر مبتلا به وسواس ۱۶۶