دسته بندي علمی – پژوهشی : عوامل موثر بر ارزش ویژه برند با توجه به نظرمصرف کننده در بازار خدمات اینترنت …

دامنه میان چارکی

۵/۱

۲۵/۱

۷۵/۰

۷۹/۰

۲۵/۱

۵/۱

۲۵/۱

مقدار چولگی(Skewness)

۴۶/۰-

۰۹/۰

۰۴/۰-

۱۳۱/۱-

۱۲۸/۰-

۰۸۵/۰-

۲۳۷/۰-

مقدار کشیدگی( Kurtosis)

۸۱/۰-

۰۰۸/۱-

۲۹/۰-

۸۸/۰-

۷۸۵/۰-

۷۸۱/۰-

۶۱۶/۰-

– نظرات مثبت خانواده درباره برند:
ضریب چولگی و کشیدگی متغیر نظرات مثبت خانواده درباره برند به ترتیب ۴۶/۰- و ۸۱/۰- می باشد که بیانگر چولگی چپ و پراکندگی بیشتر متغیر نسبت به نرمال می باشد.به طور کل اگر این مقدار چولگی و کشیدگی در بازه ی( ۲ و ۲- ) باشند داده ها از توزیع نرمال برخوردار هستند که در داده ی فوق نیز صادق است.
 

نمودار ۴-۸ : مقایسۀ توزیع نمونه گیری متغیر خانواده با منحنی توزیع نرمال و نمودار جعبه ای

– ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی: