عوامل موثر بر ارزش ویژه برند با توجه به نظرمصرف کننده در بازار …

 • این تحقیق به بررسی میزان تاثیر گذاری ابعاد خدمات برند بر روی وفاداری برند می پردازد. متغیر مستقل تحقیق شواهد برند و صحبت درباره برند ، متغیر میانجی تحقیق نگرش به برند ورضایت مشتری و متغیر وابسته تحقیق وفاداری برند است. مدل تحقیق نیز بر گرفته از تحقیقات آتاناسیوس و همکاران در سال ۲۰۱۳ می باشد. مدل تحقیق بصورت زیر است
 • نام برند
  قیمت (ارزش)پولی
  ستاد مرکزی خدمات
  کارمندان برند
  فضای خدمات
  احساسات
  تناسب تصویر
  محاوره های کنترل شده
  محاوره های دهان به دهلن
  تبلیغات

  • مدل تحقیق( Athanasios & Polymeros,2013)

  این تحقیق به بررسی میزان تاثیر گذاری سهام مشتری و اعتماد مشتری بر وفاداری مشتریان می پردازد. متغیر مستقل تحقیق سهام مشتری ، متغیر میانجی تحقیق اعتماد مشتری و متغیر وابسته تحقیق وفاداری مشتری است. مدل تحقیق نیز بر گرفته از تحقیقات راماسشان و همکاران در سال ۲۰۱۳ می باشد. مدل تحقیق بصورت زیر است:
  ارزش ویژه برند
  ارزش سهام
  روابط برند
  اعتماد
  وفاداری
  سهام مشتری
  مدل تحقیق((Ramaseshan etal,2013.

  • اویو و همکاران در سال ۲۰۱۳ تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین کیفیت رابطه با مشتری و وفاداری مشتری انجام دادند. نتایج تحقیق بصورت زیر است:

  بین کیفیت رابطه با مشتری و وفاداری مشتری رابطه معنا داری و جود دارد
  بین رضایت مشتری و وفاداری مشتری رابطه معنا داری و جود دارد
  بین اعتماد مشتری و وفاداری مشتری رابطه معنا داری و جود دارد
  بین تعهد مشتری و وفاداری مشتری رابطه معنا داری و جود دارد

  • لوای و جمال[۴۴] در سال ۲۰۱۱ تحقیقی با عنوان ارزشیابی اینترنت بانک انجام دادند.این مطالعه بر ۳ موضوع متمرکز است.ادراکات و نگرش های کارکنان بانک ها , ادراکات و نگرش های مشتریان , ساختارهای IT در بانک ها. نتایج نشان داد که اینترنت بانک یک مسئله استراتژیک و مهم عملیاتی برای مدیران بانک هاست.همچنین نشان داد که مشتریان اینترنت بانک را به عنوان یک کانال جدید ارتباطی و یک موضوع مثبت تلقی می کنند. به نظر می رسد که جنبه های تکنولوژی و مهارت های کارمندان IT نقش بسیار مهمی در رضایتمندی مشتریان داشته باشد
  • منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

  • اورث و گرین[۴۵] در سال۲۰۱۰ تحقیقی با عنوان مقایسه وفاداری مشتریان در تجارت خانوادگی با تجارت غیر خانوادگی: نقش تصویر شرکت، اعتماد و رضایت انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که تصویر شرکت بطور مستقیم وغیرمستقیم(از طریق رضایت) بر وفاداری مشتریان تأثیر دارد. همچنین رضایت مشتری نیز مستقیماً تحت تأثیر تصویر فروشگاه و ب ه طور غیر مستقیم تح تتأثیر اعتماد قرار می گیرد. افزون بر این، یافت هها نشان می دهد ، میزان وفاداری مشتریان در تجارت خانوادگی در مقایسه با تجارت غیر خانوادگی تفاوتی ندارد؛ بنابراین، با توجه به ای نکه پژوهش های مختلف هر یک به طور جداگانه و پراکنده به بررسی تأثیر یک متغیر بر ارزیابی نگرش مصرف کنندگان از توسعه نام تجاری پرداختند؛ درنتیجه در این پژوهش به مطالعه و بررسی عوامل اثرگذار بر ارزیابی نگرش مصرف کنندگان از توسعه برند به صورت منسجم پرداخته شده است.
  • بو[۴۶] در سال ۲۰۱۰ تحقیقی با عنوان مدل ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری و کاربرد آن برای اهداف چند گانه ، در آمریکا انجام دادند. این مطالعه به بررسی اطلاعات تجربی برای توسعه یک مدل برند با استفاده از مدل های ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری و اطمینان از روایی و پایایی این مدل می پردازد. نتایج پژوهش، مفهوم ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری را تأئید می کند و افزون بر این نشان می دهد که آگاهی از برند تأثیر مثبتی بر ارزش برند دارد اما نمی تواند اثر مستقیمی بر وفاداری مشتریان به برند داشته باشد. به بیان دیگر، توریستی که تجربه مثبتی دارد، ممکن است مشتری وفاداری نباشد.
  • یو و همکارانش ,۲۰۰۰” در مقاله ای به عنوان “ بررسی و انتخاب عناصرآمیخته بازاریابی و ارزش برند” به بررسی اثر آمیخته های بازاریابی بر روی ارزش های ویژه برند پرداختند.و از روابط بین عناصر منتخب آمیخته بازاریابی و ایجاد ارزش برند، مدل فرایند ایجاد ارزش برند را به منظور بررسی اینکه چگونه اقدامات بازاریابی ارزش برند را افزایش یا کاهش می دهند، خلق کردند.
  • یو ودانتو,۲۰۰۲” “ مطالعه ای میان فرهنگی پردازش نو آوری های ارزش برند” را انجام دادند. که ادامه ی مطالعات پیشین بوده ودر آن برخی تفاوتهای بین گروهی ( نمونه های کره ای و آمریکایی) را در فرایند تشکیل ارزش پیدا کردند و این تفاوتها را از نقطه نظر فرهنگی توضیح دادند.
  • دریز و هاسشر,۲۰۰۳” در مقاله ای به عنوان “ آگهی اینترنتی : آیا کسی تماشا می کند ؟ “به بررسی اثر تبلیغات اینترنتی بر روی شناخت و آگاهی برند پرداختند.و این دو محقق اثربخشی تبلیغات اینترنتی را با استفاده از کاربران اینترنت در فرانسه مورد مطالعه قرار دادند و دریافتندکه تبلیغات پلاکاردی یک ابزار تبلیغاتی موثر است، چون آنها می توانستند به شکل قابل توجهی شناخت وآگاهی برند را بهبود ببخشند.
  • مراگانک و لاواک,۲۰۰۳” در مقاله ای به عنوان “اثروابسته برند های اصلی ادراک شده بر کیفیت مشاهده ای مشتری” به بررسی اثر کیفیت مشاهده مشتریان بر روی کیفیت ادراک شده برند می پردازد. که این دو محقق با استفاده از یک نمونه از دانشجویان کانادایی، فهمیدند که کشور خاستگاه شرکت، تأثیر شدیدی بر ادراک مصرف کننده از کیفیت برند دارد و بنابراین تأکید بر اطلاعات کشور خاستگاه در فعالیتهای بازاریابی می تواند بر بهبود ارزیابی های تصویر ذهنی برند، کمک نماید.