فایل – سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با استفاده از تحلیل پوششی داده …

نشان دهنده ثبات در بهره وری
نشان دهنده روند کاهش بهره وری است
MPI را می توان به ضرب TEC و TC با فرض VRS تجزیه نمود. TEC نیز که به عنوان تاثیر catch-up شناخته شده است؛ به درجه پیشرفت یا کاهش TE یک DMU اشاره دارد. TC نیز به عنوان تغییر مرز کارایی یا تاثیر نوآوری شناخته شده است؛ تغییر در مرز کارایی دو دوره زمانی را منعکس مینماید. دو شاخص را می توان به صورت زیر تعریف نمود:
MPI= TEC × TC
در معادله بالا
بعلاوه
بنابراین:
بر پیشرفت در TE اشاره دارد
بر عدم تغییر در TE اشاره دارد؛ و
بر کاهش درTE اشاره دارد.
در عین حال، TEC را می توان به PTEC و SEC تجزیه نمود که به صورت زیر تعریف می شود:
TEC = PTEC × SEC
که
هنگامی که ، است در مقایسه با دوره t، دوره t+1 به بازده به مقیاس ثابت نزدیک تر است؛ یعنی DMU به مقیاس تولید بهینه نزدیک تر است.
هنگامی که است دوره t+1 در مقایسه با دوره t، از بازده به مقیاس ثابت فاصله دارد؛ یعنی DMU از مقیاس تولید بهینه فاصله زیادی دارد(Shyu, Chiang, 2012).
14-3 مدل تحقیق
شکل 4-3 نشان دهنده مدل مفهومی تحقیق می باشد. همانگونه که در مدل نشان داده شده است برای محاسبهی بهرهوری از دو روش که هر کدام به طور مختصر توضیح داده می شود استفاده می کنیم. در روش اول در ابتدا کارایی شعبه های بانک را با استفاده از مدل BCC ورودی محور به کمک ورودی های انتخابی( مجموع سپرده های موثر، تسهیلات اعطایی و مطالبات معوق) و خروجی مورد نظر(سود و زیان) محاسبه می کنیم و با جایگذاری کارایی بدست آمده در شاخص مالم کوئیست بهره وری را بدست می آوریم. در روش دوم در ابتدا با استفاده از مدل SFA و متغیرهای محیطی انتخابی(سال های عملکرد شعب، مساحت شعبه ها، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی) ورودی های تحقیق را تعدیل می کنیم و سپس با استفاده از ورودی های تعدیل شده و خروجی مرحله قبل کارایی شعبه ها را می سنجیم و در آخر با جایگذاری کارایی بدست آمده در شاخص مالم کوئیست بهره وری را بدست می آوریم. هر دو روش ذکر شده را برای سال های 1390 و 1391 بدست می آوریم و در مرحله آخر بهره وری بدست آمده از هر دو روش را با هم مقایسه می کنیم.
9-3مدل مفهومی تحقیق
نرخ رشد اقتصادی
نرخ تورم
مساحت شعبه ها
سال های عملکرد شعبه
سود و زیان
سود و زیان
مرحله سوم
مرحله دوم
ورودی های تعدیل شده
مرحله اول
مجموع سپرده های موثر
تسهیلات اعطایی
مطالبات معوق
محاسبه TE,PTE وSE
با استفاده از شاخص مالم کوئیست
محاسبه TE,PTE وSE
با استفاده از شاخص مالم کوئیست
مقایسه و نتیجه گیری
شکل 4-3 مدل مفهومی تحقیق
10-3رتبه بندی واحد های کارا
در این تحقیق برای تمایز در واحد های کارا و رتبه بندی در میان آنها از روش اندرسون –پترسون استفاده شده است. فرض کنید واحد های E و Q واحد های کارا باشند. حال برای رتبه بندی این واحدها ابتدا تمامی معادلات لازم برای بررسی کارایی واحد E و واحد Q را نوشته و این بار محدودیت مربوط به هر کدام از واحدهای کارا را در تحلیل کارایی خودشان حذف می کنیم.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است