فایل – سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با استفاده از تحلیل پوششی داده …

2-3روش های ارزیابی کارایی
روش های زیادی برای تحلیل و اندازه گیری کارایی وجود دارد که تقریباً در همه رهیافتها از مفهوم مرز برای همه بنگاه ها با فرض تکنولوژی یکسان استفاده شده است. در این میان روش تحلیل پوششی داده ها کاربرد زیادی پیدا کرده است. در این روش کارایی برای هر بنگاه به صورت مجزا محاسبه می گردد. عوامل تولید و محصولات می توانند واحد های اندازه گیری متفاوتی داشته باشند. در این روش تحلیل پوششی داده ها یک گروه معنی دار به نام الگو و یا مجموعه مرجع برای هر یک از مشاهدات غیر کارا به منظور الگو برداری در افزایش کارایی، مشخص و ارائه می گردد. علاوه بر این، روش تحلیل پوششی داده ها قادر است مدل هایی با چند عوامل تولید و چند محصول را مورد بررسی قرار دهد. با در اختیار داشتن داده های تلفیقی، بر اساس شاخص مالم کوئیست، می توان تغییرات حاصل در بهره وری کل را به تغییرات تکنولوژی و تغییرات کارایی تفکیک نمود. در اکثر تحلیل های کاربردی و تجربی در شاخه علم مدیریت، تحلیل پوششی داده ها روش متعارف و مناسبی است(میبدی، 1390).
روش تحلیل پوششی داده ها در مواقعی که دانش ما در مورد تکنولوژی های پایه ای و اساسی ضعیف است، مناسبتر است. در روش تحلیل پوششی داده ها فرض بر این است که کلیه انحرافات مربوط به عدم کارایی است و تغییرات تکنولوژی را در نظر نمی گیرد(میبدی، 1390).
با استفاده از شاخص مالم کوئیست می توان تغییرات بهره وری کل را محاسبه نمود و دو جزء کارایی و تغییرات تکنولوژی را مشاهده نموده و به ارزیابی خالص تغییرات کارایی پرداخت.
3-3 متغیرهای تحقیق
ارزیابی کارایی بانک های کشور با روش تحلیل پوششی داده ها از حدود سال 1376 مورد توجه بانک ها قرار گرفت و مطالعاتی در این خصوص انجام شده در بین سالهای 78 تا 85 مدل هایی برای ارزیابی با روش DEA مطرح شدند که تفاوت آنها در انتخاب متغیرها بود. این مدل ها در 5 گروه تقسیم می شوند که در هر مدل متغیرهای ورودی و خروجی به شرح جدول ذیل می باشد. مدل(1) متداولترین مدل در زمینه انتخاب متغیرها برای ارزیابی شعب بانک می باشد.
جدول 1-3 متداولترین متغیرهای مورد استفاده در زمینه ارزیابی کارایی بانک ها

ردیف متغیرهای ورودی متغیرهای خروجی ویژگی های مدل
1 منابع، هزینه ها مصارف، درآمد کلیه منابع به عنوان ورودی ها قلمداد شده است
2 هزینه کل، تعداد پرسنل خالص تسهیلات، درآمدکل، کل سپرده ها در نظر گرفتن نیروی انسانی به عنوان نیروی با اهمیت
3 کل سپرده ها، کل هزینه ها مصارف کل، مجموع درآمد تاکید بر کل مصارف
4 منابع، هزینه کل خالص تسهیلات، درآمد کل تاکید بر تسهیلات به عنوان مهمترین عنصر مصارف
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir