سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با استفاده از تحلیل پوششی داده های …

S.t.
برا محاسبه کارایی متقاطع مدل زیر نیز باید حل گردد:
S.t.
متقارن دو مساله فوق دو مدل دیگر نیز باید حل گردد تا بدست می آیند. با استفاده از نتایج بدست آمده عناصر ماتریس مقایسات زوجی بدست می آیند.
مرحله دوم: رتبه بندی با استفاده از AHP
در این مرحله یک مدل AHP با استفاده از ماتریس مقایسات زوجی تشکیل یافته، حل شده و رتبه بندی صورت می پذیرد.
مراحل انجام کار به شرح زیر است:
الف- مجموع اعداد هر ستون حساب می شود.
ب- هر عنصر بر مجموع آن ستون تقسیم شده و یک ماتریس جدید( ماتریس نرمال) بدست می آید.
ج- میانگین عناصر هر سطر ماتریس نرمال شده محاسبه می گردد. میانگین بدست آمده وزن رتبه ای هر واحد را نشان می دهد.
12-2 الگوبرداری[23] در DEA
هنگامی که از مدل های مختلف DEA جهت ارزیابی کارایی مجموعه ای از DMU ها استفاده می شود. بعضی از این DMU ها کارا و برخی ناکارا می باشند که این ناکارایی بیان کننده نقض این DMU در کسب حداکثر خروجی و یا به عبارتی عدم استفاده صحیح از منابع و ورودی های سازمان است.
هنگامی که بویسله مدل DEA مشخص شد که واحدی ناکاراست، اولین قدمی که ممکن است مطرح شود این است که این واحد چگونه می تواند کارا گردد و جهت کارا شدن به چه طریقی باید عمل نماید؟ در واقع بنچ مارک پاسخی به سوال های فوق است.
در بسیاری از موارد ناکارایی فنی ( در ادبیات DEA معمولآ کارایی/ ناکارایی فنی مورد بحث قرار می گیرد ) می تواند به علت نداشتن دانش پیرامون ابعاد اساسی فعالیت های تولیدی و عدم استفاده رست از منابع سازمان باشد. در این صورت سازمان جهت کارا شدن قادر به کسب دانش استفاده صحیح از منابع از طریق یادگیری از الگوهای ( بنچ مارک های) تعیین شده می باشد. DEA برای هر DMU ناکارا مجموعه ای از واحد های کارا را که می توانند به عنوان الگوهایی برای بهبود آن واحد ناکارا بکار روند شناسایی می نماید.
لازم به یادآوری است که DEA استراتژی های مهندسی مجدد را برای کارا شدن واحدهای ناکارا تشریح نمی نماید بلکه DEA اساسآ یک ابزار شناسایی است، اگر چه فرض ضمنی در مطالعات کارایی فنی این است که داده های ناکارا جهت کارا شدن بایستی همانند واحدهایی که روی مرز کارا هستند عمل نماید. اما این عمل دو جزء دارد.
یک واحد ناکارا چقدر باید همانند واحدهای کارا عمل کند؟
یک واحد ناکارا باید چگونه شبیه واحدهای کارا عمل نماید؟
که DEA با سنجش کارایی فنی از دو سوال فوق یعنی چقدر و چگونه، تنها قادر به پاسخگویی به سوال اول یعنی چقدر است، چرا که واحدهای روی مرز کارا میزان کاهش ورودی ها، یا میزان افزایش خروجی های یک واحد ناکارا را جهت کارا شدن مشخص می کنند.
13-2 مفهوم بهره وری
از نظر اقتصادی بهره وری معیاری است که رابطه ستانده با نهاده را نشان می دهد. تفاوتی ندارد که این رابطه چه سطوحی از کارکردهای اقتصادی را در بر می گیرد.
بطوریکه بهره وری را می توان برای سطوح کلان اقتصاد یا زیر مجموعه و اجزای خاصی از فعالیتهای اقتصادی محاسبه نمود.
در فرهنگ علوم اقتصادی تعاریف زیادی از بهره وری ارائه شده است:
نسبت میان مقدار معینی محصول و مقدار معینی از یک یا چند عامل تولید
مقدار محصولی که هر کارگر می تواند در مدت زمان معینی تولید نماید
بهره وری میزان نسبی کارایی است
بطور کلی مفاهیم بهره وری به نوعی ارتباط میان مقدار کالاها و خدمات تولید شده و مقدار منابع مصرف شده در جریان تولید این کالاها و خدمات را بیان می نماید که این روابط کمی و قابل اندازه گیری است.
نکته مهمی که باید در این جا ذکر شود این است که بهره وری معمولآ با اصطلاح تولید و اثربخشی اشتباه گرفته می شود. اگر چه این اصطلاحات با یکدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند ولی یکسان نیستند، بسیاری فکر می کنند هر چه تولید بیشتر باشد، بهره وری نیز بیشتر است. این استنباط الزاما درست نیست. می توان گفت که تولید عبارتست از مقدار ستانده تولید شده، در حالی واژه اثربخشی ترجمه Effetivenss می باشد که در حقیقت میزان تحقق اهداف از پیش تعیین شده یک برنامه را بیان می نماید. به عبارت دیگر واژه اثربخشی به بررسی تاثیرات حاصله از اجرای یک طرح بر جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره می پردازد و مشخص می سازد که تا چه حد اجرای برنامه مورد نظر در دگرگونی وضعیت قبلی و دستیابی به اهداف موفق بوده است. برای نشان دادن میزان اثربخشی یک فعالیت از رابطه زیر استفاده می کنیم.
اثربخشی= (هدف برنامه فعالیت / عملکرد یک فعالیت) ×100
که این نسبت هر قدر بزرگتر باشد دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده بیشتر است همچنین این معیار ویژگیهای زیر را شامل می گردد.
صورت و مخرج باید دارای یک واحد شمارش باشند.
صورت از طریق اندازه گیری تعیین می شود در حالی که مخرج از قبل برای سیستم طراحی شده و موجود می باشد.
صورت و مخرج باید دارای کیفیت یکسان باشند.(میبدی، 1379)
1-13-2روشهای اندازه گیری بهره وری
در اندازه گیری بهره وری، مشخص نمودن تغییرات محصول و عوامل تولید بسیار مهم است، تغییرات در بنگاههای تک محصولی و تک نهاده ایی به راحتی قابل محاسبه می باشد لیکن در بنگاههایی که چند محصول و چند نهاده نقش دارند، اندازه گیری شاخص های بهره وری کار آسانی نیست.
به منظور اندازه گیری تغییرات بهره وری، شاخص های عددی برای اندازه گیری میزان محصول تولید شده و عامل تولید بکار گرفته شده در دو دوره زمانی برای یک بنگ

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

اه(یا دو بنگاه در یک دوره زمانی) استفاده می شود. در مقایسه دوتایی، زمانیکه دو دوره زمانی و یا دو بنگاه با یکدیگر مقایسه می شوند، از شاخص بهره وری کل عوامل (TFP) استفاده می شود.
شاخص بهره وری کل عوامل را برای دو دوره زمانی و یا دو بنگاه tوs در نظر بگیرید، این شاخص به صورت زیر معرفی می شود:
برای محاسبه شاخص مذکور از روشهایی همچون تورنکوئیست و فیشر استفاده می شود. روشهای ترنکوئیست و فیشر در محاسبه شاخص های بهره وری کل عوامل نیاز به آمار قیمت برای تک تک نهاده ها و محصولات دارد. از آنجائیکه دسترسی به این اطلاعات غالبآ مشکل و غیر ممکن می باشد، این روشها با محدودیت مواجه می باشند. اما در محاسبه بهره وری شاخصی بنام مالم کوئیست(تابع مسافت) مطرح شد که فارغ از ضعف شاخص های معرفی شده بود و نیازی به آمار قیمت ندارد.(میبدی، 1379)
1-1-13-2شاخص بهره وری لاسپیرز
شاخص بهره وری کل عوامل تولید لاسپیرز() در دوره زمانی یکم(t=1) عبارتست از: