فایل دانشگاهی – سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با استفاده از تحلیل پوششی داده های …

– قابل استفاده برای اندازه گیری کارایی در حالت چند نهاده و چند ستانده
– عدم نیاز به وجود اطلاعات قیمتی
– عدم نیاز به در نظر گرفتن نوع تابع و توزیع خاص
– امکان مقایسه با کارایی نسبی در صورت کوچک بودن اندازه نمونه

نقاط ضعف

– ضرورت در نظر گرفتن فرم تابعی و نوع توزیع
– الزام به کارگیری نمونه های بزرگ برای اجتناب از کمبود های درجه ی آزادی
-حساس بودن نوع توزیع در نظر گرفته شده نسبت به تعیین رتبه های کارایی

– فقدان تطبیق و سازگاری با اختلالات آماری نظیر اندازه
– عدم امکان انجام آزمون فرضیه
– امکان تغییر کارایی در صورت اضافه شدن واحد تصمیم گیری جدید

10-2انواع الگوهای اصلی تحلیل پوششی داده ها
اگرچه تعداد مدلهای تحلیل پوششی داده ها روز به روز افزایش یافته و جنبه تخصصی پیدا می کند، اما مبنای همه ی آنها، تعدادی مدل های اصلی است که توسط بنیانگذاران این روش علمی، طراحی و تبین گردیده است. در این قسمت به تشریح برخی از این مدلهای اصلی پرداخته می شود(مهرگان، 1385).
1-10-2مدل مضربی CCR[19] ورودی محور
همانطور که گفته شد به طور کلی مدلهای تحلیل پوششی داده ها به دو گروه ورودی محور و خروجی محور تقسیم می شوند. این مدل در ابتدا توسط چارنز، کوپر و رودز در سال 1978 پیشنهاد شد و نام آن از حرف اول اسامی پیشنهاد دهندگان گرفته شده است که بیشتر به CCR معروف است. برای تبدیل مدل نسبت CCR به یک مدل برنامه ریزی خطی، به روشی که توسط چارنز و کوپر به کار گزفته می شود، اشاره می کنیم. در این روش استدلال بر آنست که برای حداکثر کردن مقدار یک عبارت کسری، کافی است که مخرج کسر، معادل یک عدد ثابت در نظر گرفته شده و صورت کسر حداکثر گردد. بر این اساس مخرج کسر را معادل یک قرار داده و مدل 1-2 بصورت زیر بدست می آید. این مدل را فرم مضربی می نامند(مهرگان، 1385).
در این مدل، کارایی هر کدام از n واحد تصمیم گیرنده با حل یک مدل برنامه ریزی خطی محاسبه می شود. بعد از بدست آوردن جواب بهینه، کارایی هر DMU، با توجه به شرایط زیر مشخص می گردد:
اگر ، و باشد؛ DMU مورد نظر از لحاظ مدل CCR کارا می باشد.
در غیر این صورت واحد مورد نظر ناکاراست. بنابراین ناکارایی در مدل CCR یعنی اینکه یا و یا اینکه باشد؛ حداقل یک عامل از و برای جواب بهینه برابر صفر باشد.
2-10-2 مدل مضربی CCR خروجی محور
چارنز، کوپر و رودز(1981) کارایی را با توجه به دو دیدگاه تمرکز روی ورودی یا خروجی، به صورت زیر تعریف کردند:
در یک مدل ورودی محور، یک واحد در صورتی ناکاراست که امکان کاهش هر یک از ورودی ها بدون افزایش ورودی های دیگر یا کاهش هر یک از خروجی ها وجود داشته باشد.
در یک مدل خروجی محور، یک واحد در صورتی ناکاراست که امکان افزایش هر یک از خروجی ها بدون بدون افزایش یک ورودی یا کاهش هر یک از خروجی ها وجود داشته باشد.
یک واحد وقتی کارا خواهد بود، اگر و تنها اگر هیچ یک از دو مورد فوق تحقق نیابد(مهرگان، 1385)
مدل مضربی(اولیه) CCR خروجی محور به صورت مدل 2-2 می باشند.
s.t:
3-10-2 مدل پوششی[20] CCR ورودی محور
از آنجایی که در مدل مضربی برای هر واحد باید یک محدودیت نوشته شود به این ترتیب مدل برنامه ریزی خطی بدست خواهد آمد که تعداد محدودیت های آن از تعداد متغیرهایش بیشتر است و از آنجا که حجم عملیات در حل سیمپلکس بیشتر وابسته به تعداد محدودیت هاست، لذا حل ثانویه مدل حجم عملیات کمتری خواهد داشت. مدل پوششی، ثانویه مدل مضربی است.
در صورتی که متغیر متناظر با محدودیت را در مساله ثانویه با و متغیرهای متناظر با محدودیت های با بیان گردد، مدل ثانویه(مدل3-2) بصورت زیر خواهد بود که به مدل پوششی معروف است(مهرگان، 1385)

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.