زمان بندی ماشین های موازی نامرتبط به همراه دوباره کاری با در نظر گرفتن محدودیت …

۲٫۱۶

۳,۵,۳

۹۰٫۱۳۸

۱۶٫۸۸

۸۹٫۷۲۵

۱۹٫۲۶

۹۰٫۴۱۵

۱۵٫۳۸

m,n,L: Number of machines(m), number of jobs (n), number of operations(L)
-Means that a feasible solution has not been found after 10 hours (36000s)

همانطور که از نتایج حاصل از جدول۴-۳۲ مشخص است، در بیشتر موارد، زمان محاسباتی مورد نیاز برای حل مدل توسط نرم افزار لینگو در حالت وجود محدودیت خطی دسترسی محدود به ماشینها نسبت به حالت غیرخطی آن کمتر است که این تفاوت در برخی موارد چشمگیر است. همچنین در تعدادی از موارد، حل مدل با محدودیت غیرخطی دسترسی محدود به ماشینها به زمان کمتری نیاز داشته است که این اختلاف زمانی چندان محسوس نمیباشد. فاصله اندک میانگین جوابهای حاصل از ۱۰ مرتبه اجرای الگوریتمها با جوابهای بهینه و تفاوت محسوس زمانهای حل توسط الگوریتمها با زمان حل توسط لینگو به خوبی کارایی این الگوریتمها را در حل مسائل نشان میدهد.
شکل ۴-۸٫ میانگین زمان محاسباتی الگوریتمها در ابعاد کوچک (۲ماشین)
ترتیب نقاط رسم شده روی نمودار فوق برای هر سه الگوریتم بهترتیب مسائل ذکر شده در جدول ۴-۳۲ از بالا به پایین میباشد. با اندکی تامل در نحوه ترسیم نمودار، این موضوع مشخص میشود که افزایش تعداد پردازشها (L) نسبت به حالتیکه تعداد کارهای اصلی (n) افزایش مییابند، تاثیر بیشتری بر زمان محاسباتی هرکدام از الگوریتمها دارد. بر فرض مثال میتوان مشاهده کرد که اختلاف زمان محاسباتی میان دو مسئله شماره ۳ (m=2,n=3,L=2) و شماره ۴ (m=2,n=3,L=3) بیشتر از مسائل شماره ۳ و شماره ۵ (m=2,n=4,L=2) میباشد. همچنین نمودار فوق بیانگر این موضوع میباشد که در مسائل با ابعاد کوچک، زمان محاسباتی مورد نیاز برای حل مسئله توسط الگوریتم ژنتیک در اکثر موارد برابر یا اندکی کمتر از زمان محاسباتی الگوریتمهای زنبور میباشد که دلیل آن میتواند حساسیت بالای الگوریتمهای زنبور نسبت به افزایش تعداد زنبورها و تغییرات در سایر پارامترهای الگوریتم باشد. هر سه الگوریتم در حل مسائل کیفیت جواب خوبی داشته و تفاوت محسوسی در میانگین جوابهای تولید شده توسط آنها مشاهده نمیشود.
در ادامه مباحث این فصل به ارائه نتایج حاصل از حل مسائل در ابعاد متوسط و بزرگ توجه شده و نتایج بدست آمده مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرند. ۸ مسئله در ابعاد متوسط و ۶ مسئله در ابعاد بزرگ تولید و بوسیله هر سه الگوریتم حل میشوند. مقادیر بدترین جواب تولید شده، میانگین جوابها و بهترین جواب تولیدی توسط هر الگوریتم بههمراه میانگین زمانهای محاسباتی در قالب جداول ارائه میشوند.
جدول۴-۳۳٫ نتایج محاسباتی حاصل از حل مسائل با ابعاد متوسط

Problem Size Worst Average Best
m,n,L GA BA1 BA2 GA BA1 BA2 GA
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir