تحقیق دانشگاهی – زمان بندی ماشین های موازی نامرتبط به همراه دوباره کاری با در نظر …

جدول ۴-۱۵٫ مقادیر پارامترهای کنترلی الگوریتم زنبور ۱، ابعاد متوسط ۹۰
جدول ۴-۱۶٫مقادیر پارامترهای کنترلی الگوریتم زنبور ۲، ابعاد متوسط ۹۱
جدول ۴-۱۷٫ مقادیر پارامترهای کنترلی الگوریتم ژنتیک، ابعاد متوسط ۹۱
جدول ۴-۱۸٫ فاکتورها و سطوح آنها در الگوریتم زنبور شماره یک برای ابعاد بزرگ ۹۲
جدول ۴-۱۹٫ فاکتورها و سطوح آنها در الگوریتم زنبور شماره دو برای ابعاد بزرگ ۹۲
جدول ۴-۲۰٫ فاکتورها و سطوح آنها در الگوریتم ژنتیک برای ابعاد بزرگ ۹۲
جدول ۴-۲۱٫ ترکیب فاکتورها و سطوح پاسخ مربوط به الگوریتم زنبور۱ در مسائل با ابعاد بزرگ ۹۳
جدول ۴-۲۲ . ضرایب همبستگی تخمینی مدل برای نسبتهای SN، الگوریتم زنبور۱، ابعاد بزرگ ۹۴
جدول ۴-۲۳ . آنالیز واریانس برای نسبتهای SN، الگوریتم زنبور۱، ابعاد بزرگ ۹۴
جدول ۴-۲۴٫ ضرایب همبستگی تخمینی مدل برای میانگین پاسخها، الگوریتم زنبور۱، ابعاد بزرگ ۹۵
جدول ۴-۲۵٫ آنالیز واریانس برای میانگین پاسخها، الگوریتم زنبور۱، ابعاد بزرگ ۹۵
جدول ۴-۲۶٫ جدول پاسخ نسبتهای SN، الگوریتم زنبور۱، ابعاد بزرگ ۹۶
جدول۴-۲۷٫ جدول پاسخ میانگینها، الگوریتم زنبور۱، ابعاد بزرگ ۹۶
جدول۴-۲۸٫ مقادیر پارامترهای کنترلی الگوریتم زنبور۱، ابعاد بزرگ ۹۸
جدول۴-۲۹٫ مقادیر پارامترهای کنترلی الگوریتم زنبور۲، ابعاد بزرگ ۹۸
جدول۴-۳۰٫ مقادیر پارامترهای کنترلی الگوریتم ژنتیک، ابعاد بزرگ ۹۸
جدول۴-۳۱٫ نتایج محاسباتی حاصل از حل مسائل با ابعاد کوچک ۱۰۰
جدول۴-۳۲٫ زمانهای محاسباتی و میانگین جوابهای حاصل از حل مسائل با ابعاد کوچک ۱۰۱
جدول۴-۳۳٫ نتایج محاسباتی حاصل از حل مسائل با ابعاد متوسط ۱۰۳
جدول۴-۳۴٫ زمانهای محاسباتی و میانگین جوابهای حاصل از حل مسائل با ابعاد متوسط ۱۰۳
جدول۴-۳۵٫ نتایج محاسباتی حاصل از حل مسائل با ابعاد بزرگ ۱۰۵
جدول۴-۳۶٫ زمانهای محاسباتی و میانگین جوابهای حاصل از حل مسائل با ابعاد بزرگ ۱۰۵
جدول۴-۳۷٫ مقادیر RPD برای الگوریتمهای ژنتیک، رنبور۱ و زنبور۲ ۱۰۷
شکل۳-۱٫ حل گرافیکی مسئله (m=2,n=3,L=3) در شرایط فعال نبودن محدودیت دسترسی به ماشینها ۴۰
شکل۳-۲٫ حل گرافیکی مسئله (m=2,n=3,L=3) در شرایط اعمال محدودیت دسترسی به ماشینها ۴۱
شکل۳-۳٫ حل گرافیکی مسئله (m=2,n=3,L=3) در شرایط افزایش در زمان نصب کار شماره ۳ ۴۲
شکل۳-۴٫ سلسله مراتب پیچیدگی محیطهای کارگاهی در مسائل زمانبندی ]۴[ ۴۴
شکل ۳-۵٫ سلسله مراتب پیچیدگی جزئیات نحوه پردازش و محدودیتها در مسائل زمانبندی ]۴[ ۴۴
شکل ۳-۶٫ سلسله مراتب پیچیدگی توابع هدف در مسائل زمانبندی ]۴[ ۴۴
شکل ۳-۷٫ سلسله مراتب پیچیدگی تعدادی از مسائل زمانبندی با تابع هدف Makespan ]4[ 45
شکل ۳-۸ .مقایسه فضاهای ژنوتیپ و فنوتیپ ۴۸
شکل ۳-۹٫ فضای موجه، ناموجه و غیرقانونی ۵۱
شکل۳-۱۰ . نحوه عملکرد اپراتور تقاطع یک نقطه برش ۵۳
شکل۳-۱۱٫ اپراتور تقاطع تک نقطهای ۵۴
شکل ۴-۱٫ رویه کلی الگوریتم ژنتیک ۶۸
شکل۴-۲٫ روش نمایش جواب ۷۰
شکل ۴-۳٫ عملیات تقاطع ۷۴
شکل ۴-۴٫ پاسخ میانگینها، الگوریتم زنبور۱، ابعاد متوسط ۸۹
شکل ۴-۵٫ میانگین نسبت SN، الگوریتم زنبور۱، ابعاد متوسط ۹۰
شکل ۴-۶ . پاسخ میانگینها، الگوریتم زنبور۱ ، ابعاد بزرگ ۹۷
شکل ۴-۷ . میانگین نسبت SN، الگوریتم زنبور ۱، ابعاد بزرگ ۹۷
شکل ۴-۸٫ میانگین زمان محاسباتی الگوریتمها در ابعاد کوچک (۲ماشین) ۱۰۲

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.