پژوهش دانشگاهی – زمان بندی ماشین های موازی نامرتبط به همراه دوباره کاری با در …

m : تعداد سایتهای انتخاب شده[۲۰۷]
e : تعداد سایتهای نخبه[۲۰۸]
nep : تعداد زنبورهای تخصیص داده شده به هر سایت نخبه
nsp : تعداد زنبورهای تخصیص داده شده به هر کدام از (m-e) سایت منتخب
Iteration : تعداد تکرار مراحل الگوریتم
: درصد سایتهای منتخب از کل سایتهای موجود
: درصد سایتهای نخبه از کل سایت های منتخب
: درصد زنبورهای تخصیص داده شده به هر کدام از (m-e) سایت از کل تعداد زنبورهای پیشآهنگ
: ضریب تعداد زنبورهای تخصیص داده شده به سایتهای نخبه نسبت به (m-e) سایت منتخب
۴-۳-۳٫ روابط حاکم بر مقادیر پارامترها در الگوریتم زنبورعسل (شماره یک)
(۴-۳)
(۴-۴)
(۴-۵)
(۴-۶)
۴-۴٫ پیادهسازی الگوریتم زنبور عسل(شماره دو)[۲۰۹]
در بیان مفاهیم الگوریتم شبیهسازی رفتار زنبورهای عسل به این مورد اشاره شد که در هر تکرار از الگوریتم، تمام سایتهای شناسایی شده توسط زنبورهای پیشآهنگ بر اساس میزان برازش آنها به دو دسته سایتهای منتخب و غیرمنتخب تقسیم میشوند و دسته سایتهای منتخب خود در دو گروه سایتهای نخبه و غیرنخبه[۲۱۰] طبقهبندی میشوند. سپس به سایتهای گروه منتخب بر اساس نخبه بودن یا نبودن آنها تعدادی زنبور تخصیص مییابد که فرض شده است این تعداد زنبور برای سایتهای نخبه بیشتر از سایتهای غیرنخبه است. در ادامه، سایتهای غیرمنتخب نیز با پاسخهای تصادفی جایگزین میشوند. در نحوه تخصیص زنبورها به سایتها میتوان به طریق دیگری نیز عمل کرد بدینصورتکه بر خلاف توضیحات فوق بجای آنکه سایتهای شایسته را در دو گروه نخبه و غیرنخبه طبقهبندی کرده و سپس به هر کدام از سایتهای نخبه nep زنبور و به هر کدام از سایت های غیرنخبه nsp زنبور ارسال کنیم، با توجه به میزان برازش هر جواب و همچنین با در نظر گرفتن احتمالات پذیرش و عدم پذیرش[۲۱۱] برای هر جواب با توجه به میزان برازندگی آن، زنبور به هر سایت ارسال شود. در این شرایط همچنان احتمال ارسال زنبور به سایتهای با برازندگی بالاتر بیشتر است ولی به سایتهای با میزان برازندگی کم نیز این شانس داده میشود که توسط تعدادی زنبور مورد بررسی قرار بگیرند. این روش اساس کار الگوریتم زنبورعسل شماره دو در تخصیص زنبور به سایتها میباشد.
۴-۴-۱٫ مراحل اجرای الگوریتم زنبورعسل (شماره دو)
تولید جمعیت اولیه بصورت تصادفی
ارزیابی برازش جوابهای تولید شده در جمعیت و نرمالایز کردن مقادیر برازش طبق روابط زیر
(۴-۷)
ارسال زنبور به سایت پذیرفته شده با توجه به احتمالهای پذیرش
بازگشت زنبورها به کندو و انجام رقص چرخشی
مقایسه همه زنبورهای یک سایت از لحاظ میزان برازش و انتخاب بهترین آنها
به منظور تولید جمعیت تکرار بعدی الگوریتم، سایتهایی که با توجه به در نظر گرفتن احتمالهای عدم پذیرش انتخاب نشده اند با پاسخ های تصادفی جایگزین میشوند.
ذخیره موقعیت بهترین پاسخ
تکرار مراحل ۲ تا ۷ در صورت برآورده نشدن شرایط خاتمه
۴-۴-۲٫ پارامترهای الگوریتم زنبورعسل (شماره دو)
n : تعداد زنبورهای پیشآهنگ
: درصد زنبور مورد نظر برای تخصیص به سایتها از کل جمعیت زنبورهای پیشآهنگ
: تعداد زنبور تخصیص داده شده به سایت i ام
Iteration : تعداد تکرار مراحل الگوریتم
: حد بالای مقادیر نرمالایز شده برازش در سطح اول
: حد بالای مقادیر نرمالایز شده برازش در سطح دوم
: حد بالای مقادیر نرمالایز شده برازش در سطح سوم
: احتمال عدم پذیرش در سطح اول
: احتمال عدم پذیرش در سطح دوم
: احتمال عدم پذیرش در سطح سوم
(۴-۸)
(۴-۹) ۰
بر فرض مثال اگر در سطح اول مقدار برابر ۰٫۹ و احتمال عدم پذیرش در این سطح برابر ۰٫۶ باشد، این بدین معنی است که جوابهایی با میزان برازش نرمالیزشده کوچکتر از ۰٫۹ (جواب هایی که برازش آنها از میانگین برازشها کمتر است و اصطلاحا جوابهای خوبی نیستند) با احتمال ۰٫۶ رد و با احتمال ۰٫۴ پذیرش میشوند و در صورت پذیرش به تعداد زنبور به آنها ارسال میشود. احتمال عدم پذیرش برابر صفر در سطح آخر بدین مفهوم است که جوابهای با میزان برازش نرمالایزشده بزرگتر و یا مساوی مقدار حتما توسط تعدادی زنبور مورد جستجو قرار میگیرند. جوابهایی که در این سطح قرار دارند نشان دهنده سایتهایی هستند که میزان برازش آنها از میانگین برازشها بالاتر است و اصطلاحا جوابهای خوبی هستندتعداد زنبور تخصیص داده شده به هر سایت متناسب با میزان برازش آن و با توجه به احتمال پذیرش آن میباشد و طبق رابطه (۴-۱۰) محاسبه میگردد.
(۴-۱۰)
۴-۵٫ مجموعه دادهها

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است