پژوهش – زمان بندی ماشین های موازی نامرتبط به همراه دوباره کاری با در نظر گرفتن محدودیت دسترسی …

اپراتور آمیزش باید منجر به یک کروموزوم معتبر شود.
اپراتور تقاطع، ۲ کروموزوم را دریافت نموده و حداکثر ۲ فرزند ایجاد میکند.
یکی از پرکاربردترین انواع اپراتور تقاطع، تقاطع تک نقطهای است. در ادامه به این نوع اپراتور و همچنین اپراتور تقاطع دو نقطهای اشاره میشود.
۳-۶-۶-۱-۱٫ یک نقطه برش
در این روش که توسط دیویس[۱۵۱] ارائه شده است یک نقطه به صورت تصادفی بهعنوان نقطه برش در طول دو کروموزومی که بهعنوان والدین انتخاب شده‌اند در نظر گرفته شده و کروموزوم‌ها از آن نقطه به دو قسمت تقسیم می‌شوند و جای دو بخش از آن‌ها با هم تعویض می‌گردد. در ادامه مثالی از این روش ارائه شده است.
 
شکل۳-۱۰ . نحوه عملکرد اپراتور تقاطع یک نقطه برش
ابتدا عدد تصادفی در بازه [۱ , Length chromosome] تولید میکنیم. سپس بخش اول از کروموزوم والد به کروموزوم فرزند منتقل میشود. برای تکمیل بخش دوم کروموزوم هر فرزند، کروموزوم والد دیگر (غیر متناظر) را از ابتدا اسکن نموده و هر عددی که در کروموزوم فرزند موجود نیست، به آن منتقل میشود]۱[.
 
شکل۳-۱۱٫ اپراتور تقاطع تک نقطه ای
۳-۶-۶-۱-۲٫ دو نقطه برش
در این روش دو نقطه به صورت تصادفی بهعنوان نقطه برش در طول دو کروموزومی که بهعنوان والدین انتخاب شده‌اند در نظر گرفته شده و کروموزوم‌ها از آن دو نقطه به سه قسمت تقسیم میشوند که طرفین ثابت مانده و قسمت‌ میانی از دو کروموزوم با هم تعویض میشوند.
شکل۳-۱۲٫ اپراتور تقاطع دو نقطه برش
۳-۶-۶-۲٫ عملگرهای جهشی[۱۵۲]
عملگرهایی که یک یا چند ژن از یک کروموزوم را انتخاب و و مقادیر آنها را تغییر میدهند. در این عملگرها یک یا چند محل از یک رشته کاراکتری با طول خاص در نظر گرفته شده و مقادیر کاراکترها در آن محل ها تغییر مییابد. مواردی که در این نوع مهم است عبارتند از :
تعداد محلهایی که قرار است تغییر یابند
نحوه انتخاب محلها
نحوه عملیات تغییر
با مشخص شدن موارد فوق یک عملگر خاص ایجاد میشود که به آن عملگر جهشی گفته میشود. در این نوع عملگرها از اطلاعات یک جواب استفاده کرده و جواب دیگری ایجاد میشود. این تغییر ممکن است کم یا زیاد بوده که به همان میزان از اطلاعات زیاد یا کم استفاده میشود. به عبارت دیگر هر چه تغییرات بیشتر باشد جواب حاصله تصادفیتر خواهد بود و این تصادفی بودن برای ورود مواد ژنتیکی جدید به داخل جمعیت مفید میباشد.
زمانیکه جمعیت به سمت جواب خاصی همگرا میشود احتمال جهش باید زیاد شده تا از این عمل جلوگیری نماید و بالعکس وقتیکه جمعیت دارای جوابهای غیر یکسان است، باید احتمال جهش کم شود. می توان بر اساس این موضوع احتمال جهش را بین دو مقدار در حال تغییر قرار داد و نکته دیگر درباره عملگرهای فوق یافتن تعداد نقاط جهش است که این مورد از مسئله ای به مسئله دیگر فرق میکند و برای یافتن مقدار بهینه آن باید از روش سعی و خطا استفاده کرد[۱].
در زیر چگونگی انجام عملگر جهش به صورت مرحله به مرحله آورده شده است:
اندازه جهش،پارامتر مهمی است و باید تحت کنترل باشد.
اپراتور جهش، باید به یک کروموزوم معتبر منتهی شود.
جهش برای هر ژن با احتمال اتفاق میافتد.
به منظور اعمال جهش روی کروموزوم روش های مختلفی وجود دارد که در ادامه به تعدادی از آن ها اشاره می شود:
۳-۶-۶-۲-۱٫ جابجایی[۱۵۳]
در این روش دو ژن به صورت تصادفی انتخاب شده و با یکدیگر تعویض می‌شوند. مثلا اگر یک رشته جواب بصورت زیر باشد

۳ ۴ ۷ ۵ ۲ ۸ ۱ ۶

و دو ژن انتخابی، ژن های ۳ و ۶ باشد آنگاه کروموزوم بصورت زیر تغییر می کند:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.