فایل دانشگاهی – رابطه عوامل شناختی توانمندسازی با ساختار سازمانی در بین مدیران آموزش و پرورش منطقه کاشان- …

۲-۳-۱- احساس معنی دار بودن …………………………………………………………………………………..۱۶
۲-۳-۲- احساس خود کار آمدی ……………………………………………………………………………………۱۷
۲-۳-۳- احساس خود تعیینی ………………………………………………………………………………………..۱۹
۲-۳-۴- احساس تاثیر ………………………………………………………………………………………………….۲۰
۲-۳-۵- احساس داشتن اعتماد به دیگران ……………………………………………………………………….۲۰
۲-۴- پیش زمینه های توانمندی روان شناخت …………………………………………………………………………..۲۱
۲-۴-۱- ویژگیهای شخصیتی …………………………………………………………………………………………۲۲
۲-۴-۱-۱- احترام به خود ……………………………………………………………………………………۲۲
۲-۴-۱-۲- کانون کنترل ………………………………………………………………………………………۲۲
۲-۴-۲- محتوای کار ……………………………………………………………………………………………………۲۳
۲-۴-۲-۱- اطلاعات …………………………………………………………………………………………..۲۳
۲-۴-۲-۲- پاداش ………………………………………………………………………………………………۲۴
۲-۵- ویژگیهای ساختار اجتماعی واحدهای کاری در فرایندتوانمندسازی ……………………………………..۲۶
۲-۶- تاریخچه توانمندسازی …………………………………………………………………………………………………..۲۷
۲-۶-۱- عصر ماشین ……………………………………………………………………………………………………۲۷
۲-۶-۲- اواخر دهه ۱۷۰۰ و اوایل دهه ۱۸۰۰: صنایع بومی و سیستم کارخانه …………………….۲۹
۲-۶-۳- اواسط دهه ۱۸۰۰و اوایل دهه ۱۹۰۰ عرصه مدیریت علمی ……………………………………۲۹
۲-۶-۴- اواسط دهه ۱۹۰۰ عصر سیستم ………………………………………………………………………….۳۰
۲-۶-۵- دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰۰ : نیاز به تغییرات بنیادین …………………………………………………….۳۰
۲-۶-۶- دهه ۱۹۹۰ : سازمانهای امروزی و توانمندکننده ……………………………………………………۳۱
۲-۷- سیر توسعه مقیاس های اندازه گیری توانمندسازی …………………………………………………………….۳۱
۲-۸- موانع توانمند سازی ………………………………………………………………………………………………………۳۴
۲-۹- مزایای توانمند سازی …………………………………………………………………………………………………….۳۶
۲-۱۰- انتقادات نسبت به توانمندسازی …………………………………………………………………………………….۳۸
۲-۱۱- توانمندسازی و قدرت …………………………………………………………………………………………………۴۰
۲-۱۱-۱- قدرت ………………………………………………………………………………………………………….۴۰
۲-۱۱-۱-۱- قدرت به عنوان یک سازه رابطه ای یا چند بعدی …………………………………۴۱
۲-۱۱-۱-۲- قدرت به عنوان یک بازی با مجموع صفردر مقابل تبادل دو طرفه نفوذ …..۴۱
۲-۱۱-۱-۳- قدرت به عنوان یک علاقه فردی در مقابل یک علاقه اجتماعی ………………۴۲
۲-۱۲- پارادایمهای قدرت ………………………………………………………………………………………………………۴۲
۲-۱۲-۱- رویکرد عقلائی – کارکردگرا …………………………………………………………………………..۴۲
۲-۱۲-۲- رویکرد تکثرگرا …………………………………………………………………………………………….۴۳
۲-۱۲-۳- رویکرد تفسیری ……………………………………………………………………………………………۴۴
۲-۱۲-۴- رویکرد افراطی (رادیکال) ………………………………………………………………………………۴۴
۲-۱۲-۵- رویکرد پست مدرن ……………………………………………………………………………………….۴۵
۲-۱۳- تفاوت توانمندسازی و غنی سازی شغل ………………………………………………………………………..۴۷
۲-۱۴- تفاوت توانمند سازی و مشارکت کارکنان ………………………………………………………………………۴۷
۲-۱۵- مدلهای توانمند سازی ………………………………………………………………………………………………….۴۸
۲-۱۵-۱- مدل مک لاگان و نل ……………………………………………………………………………………..۴۸
۲-۱۵-۲- مدل وگت و مارل …………………………………………………………………………………………۴۹