منابع مقالات علمی : تقسیم بندی مشتریان بر اساس تمایل به خرید کالای سبز در بازار مصرفی …

۳۱۸/۰

همان طور که در جدول ۱۳٫۴٫ ملاحظه می‌شود، مقدار سطح معنی‌داری بدست آمده از مقدار ۰۵/۰کمتر بوده و لذا شواهد کافی برای رد فرض صفر وجود دارد، بنابراین در سطح اطمینان ۹۵%، فرض صفر مورد تأیید قرار نمی‌گیرد. بنابراین در سطح معنی‌داری ۰۵/۰ می‌توان به وجود اختلاف بین دو گروه در رابطه با تمایل به خرید حکم داد( به عبارتی دیگر در تمایل به خرید کالای سبز بین دو گروه زن و مرد تفاوت معناداری وجود دارد).
 
 
 
فرضیه سوم
فرضیه سوم تحقیق به صورت زیر بیان شده است:
متغیر جمعیت شناختی شغل بر تمایل به خرید کالای سبز تأثیر دارد.
شکل ریاضی فرض آماری به صورت زیر است:
میانگین تمایل به خرید کالای سبز در شغل های مختلف یکسان است.
دست کم دو میانگین تمایل به خرید کالای سبز در شغل های مختلف
متفاوت است.
جدول ۴- ۱۴٫ بررسی آزمون ANOVA برای فرضیه فرعی سوم

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

فرضیه آماره F Sig نتیجه آزمون
شغل در تمایل به خرید کالای سبز موثر است. ۷۹۱/۵ ۰۰۰/۰ عدم تایید
فرضیه صفر

با توجه به جدول ۱۴٫۴٫از آنجایی که سطح معنی داری کمتر از ۰۵/۰ است لذا فرضیه صفر تحقیق تایید نمیشود. بنابراین در سطح اطمینان ۹۵% نمی‌توان اذعان کرد که میانگین تمامی شغلهای مختلف در تمایل به خرید کالای سبز برابر است.(به عبارتی دیگر میانگین تمایل به خرید کالای سبز در بین گروههای شغلی مختلف تفاوت معناداری وجود دارد).
 
 
 
فرضیه چهارم
فرضیه چهارم تحقیق به صورت زیر بیان شده است:
متغیر جمعیت شناختی سطح تحصیلات بر تمایل به خرید کالای سبز تأثیر دارد.