مقاله علمی با منبع : تقسیم بندی مشتریان بر اساس تمایل به خرید کالای سبز در …

۸

۵۸/۰

تأئید فرضیه صفر

همانطور که از نتایج آزمون نیز مشخص است متغیرهای جمعیت شناختی شامل جنسیت؛ سطح تحصیلات و شغل عامل تفکیک یا تمایز (differentiating) گروههای مشتریان بوده است و توزیع این متغیرها بین سه گروه دارای تفاوت معناداری می باشد ولی سه خوشه از نظر میزان درآمد و سن تفاوت معنی داری نداشتند.
 
 
فرضیههای فرعی
فرضیه اول
فرضیه اول تحقیق به صورت زیر بیان شده است:
متغیر جمعیت شناختی سن بر تمایل به خرید کالای سبز تأثیر دارد.
شکل ریاضی فرض آماری به صورت زیراست:
میانگین تمایل به خرید کالای سبز در سنین مختلف یکسان است.
دست کم دو میانگین تمایل به خرید کالای سبز در سنین مختلف متفاوت است.
جدول ۴- ۱۱٫ نتایج آزمون ANOVA برای فرضیه فرعی اول

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

فرضیه آماره F Sig نتیجه آزمون
سن در تمایل به خرید کالای سبز موثر نیست. ۷۴۳/۰ ۵۲۷/۰ تایید فرضیه صفر

با توجه به جدول۱۱٫۴٫ از آنجایی که سطح معنی داری بیشتر از ۰۵/۰ است لذا فرضیه صفر تحقیق تایید میشود. بنابراین در سطح اطمینان ۹۵% می‌توان اذعان کرد که تمایل به خرید کالای سبز در تمامی سطوح سنی برابر است. (به عبارتی دیگر میانگین تمایل به خرید کالای سبز در بین سنین مختلف تفاوت معناداری وجود ندارد).
 
 
 
فرضیه دوم
فرضیه دوم تحقیق به صورت زیر بیان شده است:
متغیر جمعیت شناختی جنسیت بر تمایل به خرید کالای سبز تأثیر دارد.