تقسیم بندی مشتریان بر اساس تمایل به خرید کالای سبز در بازار مصرفی …

ادعاهای زیست محیطی رو بسته های و تبلیغات باید قانونمند باشد.

۸۲۸/۰

۳۹

مارکهای “قابل بازیافت” یا “دوستدار محیط زیست” فقط برای فروش بیشتر است.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

۷۹۹/۰

همانطور که در جدول ۹٫۴٫ مشاهده میشود مقادیر بار عاملی هریک از پرسشهای پرسشنامه در رابطه با نه مولفه زیست-محیطی ارائه شده است. نه پرسش اول بیشترین بار عاملی را در مولفه اول ( رفتار خرید دوستدار محیط زیست)، پرسشهای ۱۰ تا ۱۲ مربوط به مولفه فعالیتهای زیست محیطی، سوالات ۱۳ تا ۱۷ در مولفه سوم (دانش زیست محیطی)، سوالات ۱۸ تا ۲۱ در مولفه نگرانیهای زیست-محیطی، سوالهای ۲۲ تا ۲۵ در مولفه بازیافت، ۲۶ تا ۳۰ در رابطه با اثربخشی درک شده مشتری، ۳۱ تا ۳۳ در مولفه هفتم(حفاظت از منابع طبیعی) و مولفه هشتم شامل پرسشهای ۳۴ تا ۳۶ بنام متغیرهای اقتصادی و مولفه نهم بنام بدبینی نسبت به ادعاهای زیست محیطی با سه سوال مشخص شد.
 
آزمون فرضیهها
فرضیه اصلی
فرضیه اصلی تحقیق به صورت زیر بیان شده است:
متغیرهای زمینهای (سن؛ جنسیت؛ سطح تحصیلات؛ سطح درآمد و شغل) در تقسیم بندی مشتریان بر اساس تمایل به خرید کالای سبز موثر است.
آزمون پیرسون ۲χ
از متغیرهای زمینهای برای این منظور که آیا این متغیرها عامل تفکیک (طبقه بندی) گروهها بودهاند یا خیر استفاده شده است. که بدین منظور از آزمون پیرسون۲χ استفاده شده است، که نتایج آن در جدول ۱۰٫۴٫ آمده است.
شکل ریاضی فرض آماری به صورت زیر است:
میانگین گروه های مشتریان با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی یکسان است
H0: µ۱ = µ۲=….=µk
حداقل میانگین دو گروه از مشتریان با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی با هم تفاوت دارند.
H1 : µ۱ ≠ µ۲≠….≠µk
جدول ۴- ۱۰نتایج آزمون ۲χ مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی