تقسیم بندی مشتریان بر اساس تمایل به خرید کالای سبز در بازار مصرفی …

 
 
فعالیتهای زیست محیطی
فعایت زیست محیطی شامل علاقمندی و جستجوی اطلاعات زیست محیطی، همکاری با سازمانها و ارگانهای زیست محیطی و مشارکت مستقیم و فعال در حرکت های اعتراضی به تخریب محیط زیست می باشد (شس[۱۷] و همکاران، ۲۰۱۱، صص ۳۹-۲۱). این مولفه عموما توسط خود فرد اندازه گیری و گزارش می شود. گویههای دهم تا دوازدهم پرسشنامه این تحقیق به بررسی فعالیتهای زیست-محیطی مشتریان پرداخته است.
 
 
دانش زیست محیطی
دانش زیست محیطی شامل علم و آگاهی فرد نسبت به فعالیتهایی است که مخرب محیط زیست نباشند و همچنین شامل آگاهی کلی نسبت به مسائل مهم زیست محیطی همچون تاثیر گازهای گلخانه ای، باران اسیدی و سوراخ لایه ازن میباشد(کروین[۱۸] و همکاران، ۲۰۱۱، صص۱۷۴-۱۵۸). در تحقیق حاضر پنج گویه سیزدهم تا هفدهم از پرسشنامه به بررسی این مولفه میپردازد.
 
 
نگرانیهای زیست محیطی
نگرانی های زیست-محیطی در واقع شامل نگرانی نسبت به جنبه های مختلف آلودگی محیط زیستی میباشد. این نگرانی در حال تبدیل شدن به هنجاری قابل قبول توسط جامعه است و بنابراین ممکن است بروز رفتار خرید سبز منحصر به یک گروه خاص با خصوصیات جمعیت شناختی مشخص نگردد (سونسومیل[۱۹]،۲۰۰۷). گویههای هجدهم تا بیست ویکم از تحقیق حاضر به بررسی این مولفه تحقیق میپردازد.
 
 
توجه به بازیافت
اگر مصرف کننده حاضر به جداسازی پاکت بسته بندی کالاها بوده و حملشان به محل دریافت زبالههای بازیافتی را بپذیرد و دیگران را نیز به این امر تشویق نمایند، مولفه بازیافت را مد نظر قرار داده و در بروز رفتار دوستدار محیط زیست، تعیین کننده تلقی می گردد. گویههای بیست و دوم تا بیست و پنجم از تحقیق حاضر به بررسی این مولفه میپردازد.
 
 
باور مشتری به اثربخشی
باور مشتری به اثر بخشی در واقع ترکیبی است از مولفههای نگرانی نسبت به محیط زیست و عدم تمایل به باور اینکه مسائل زیست محیطی به خودی خود حل خواهند شد. به عبارت دیگر، از طریق این مولفه میتوان بررسی کرد که آیا مصرف کنندگان فعالیت خود در قبال محیط زیست را در حفاظت از آن موثر میدانند و یا خیر(کورچناک[۲۰]، ۲۰۰۹). در تحقیق حاضر گویههای بیست و ششم تا سیام پرسشنامه به بررسی این مولفه میپردازد.
 
 
حفاظت از منابع طبیعی
این مولفه با حفظ منابع انرژی و کاهش میزان زبالههای تولیدی مرتبط است، از اینرو میتواند مولفه موثری بر رفتار دوستدار محیط زیست باشد. حفظ منابع شامل ذخیره، حفاظت و استخراج میباشد. حفظ منابع در واقع متضمن تولید است و حفظ مستمر منبع در حال حاضر، متضمن پیشرفت در آینده خواهد بود (دی پاکو و همکاران، ۲۰۱۰، صص ۳۷۹-۳۶۴). گویههای سی و یکم تا سی و سوم پرسشنامه این تحقیق به بررسی این مولفه میپردازد.
 
 
عوامل اقتصادی
عامل اقتصادی در تمایل مشتری به بروز رفتار زیست-محیطی عبارت است از تمایل مشتریان به پرداخت مبالغ بیشتر برای کالاهای زیست-محیطی، پرداخت مالیاتهای بیشتر برای حفاظت از محیط زیست و همچنین توجه به محیط زیست با وجود تحمل خساراتهای مالی بیشتر(سیناپان و رحمن[۲۱]، ۲۰۱۱، صص ۱۳۹-۱۲۹). در تحقیق حاضر مولفههای سی و چهارم تا سی و ششم پرسشنامه به بررسی این موضوع میپردازد.
 
 
بدبینی نسبت به ادعاهای زیست محیطی
بدبینی به ادعاهای زیست محیطی عبارت است از عکس العمل مصرف کننده به تبلیغات زیست محیطی و ادعاهای مطرح شده توسط شرکتها در سطح تبلیغات، بسته بندی و یا برچسب گذاریشان. یکی از دلایل عدم اعتماد مصرف کننده به تبلیغات و ادعاهای زیست محیطی میتواند بدبینی به کل تبلیغات باشد (دی پاکو و همکاران، ۲۰۱۰، صص ۴۳۶-۴۲۹). این بدبینی می تواند بهره وری بازارهای مربوط به کالاهای سبز را کاهش دهد. گویههای سی و هفتم تا سی و نهم پرسشنامه این تحقیق به بررسی این مولفه میپردازد.
 
مدل مفهومی تحقیق
متغیر به ویژگی، صفت یا عاملی اطلاق میشود که بین افراد جامعه مشترک بوده، میتواند مقادیر کمی و کیفی متفاوتی داشته باشد. متغیرها انواع گوناگون دارند و بر اساس مبانی مختلف تقسیم بندی میگردند. متغیرها بر اساس رابطه به سه گروه متغیرهای مستقل، متغیرهای وابسته یا تابع و متغیرهای میانجی یا واسطه تقسیم میشوند (سرمد و همکاران، ۱۳۸۵، ص۴۲).
متغیر مستقل: متغیرهای مستقل نقش علت را بر عهده دارند و بر متغیرهای دیگر تأثیر میگذارند، منشأ بروز پدیدهها میشوند و معمولاً تشخیص تأثیر متغیر مستقل و میزان آن از اهداف عمده تحقیق محسوب میشود. متغیرهای تابع یا وابسته تابع تغییرات متغیر مستقل هستند، یا در واقع معلول آنها به شمار میآیند (حافظ نیا،۱۳۸۲، ص ۸۳). در این تحقیق متغیر مستقل را متغیرهای جمعیت شناختی، سن؛ جنس؛ سطح تحصیلات؛ میزان درآمد و شغل تشکیل میدهد.
متغیر وابسته: متغیری است که هدف تحقیق تشریح یا پیش بینی تغیر پذیری در آن است، به عبارت دیگر، متغیر اصلی یک متغیر اصلی است که به صورت یک مساله حیاتی برای تحقیق مورد بررسی قرار میگیرد (خاکی، ۱۳۸۶، ص ۷۵). در این تحقیق متغیر وابسته، تمایل به خرید کالای سبز میباشد که خود متشکل از نه مولفه اصلی، رفتار خرید دوستدار محیط زیست؛ فعالیتهای زیست-محیطی؛ دانش زیست محیطی؛ نگرانیهای زیست-محیطی؛ توجه به بازیافت؛ باور مشتری به اثربخشی؛ حفاظت از منابع طبیعی؛ عوامل اقتصادی و بدبینی نسبت به ادعاهای زیست-محیطی میباشد.
شکل ۱- ۱٫ مدل مفهومی تحقیق
 
قلمرو تحقیق

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.