سایت مقالات فارسی – تقسیم بندی مشتریان بر اساس تمایل به خرید کالای سبز در …

با بررسی مولفهها و عوامل موثر در بروز رفتار خرید سبز در مصرف کنندگان ایرانی و تقسیم بازار مصرف کنندگان بر اساس نحوه بروز رفتار خرید سبز، امکان پیش بینی نیازها و تمایلات مشتری ایرانی برای تولیدکنندگان مهیا میگردد. شناسایی گروههای هدف کالاهای سبز در ایران فرصتی برای تمرکز سرمایه تولیدکنندگان کالاهای سبز است تا تولید خود را با نیاز مشتری خاص خود متناسب نموده و راهبردها و استراتژیهای بازاریابی خود را طراحی نمایند. از این طریق است که بازاریابی موثرتر واقع شده و تولیدکننده و مصرف کننده هردو سود میبرند.
ایران به عنوان یکی از پیشگامان حفاظت از محیط زیست در منطقه خاورمیانه با تاسیس سازمان محیط زیست در سال ۱۳۵۳ و پس از آن تدوین ماده ۵۰ قانون اساسی به منظور التزام تمامی افراد به حفاظت از محیط زیست، اهتمام زیادی در جهت بسط فرهنگ حفاظت از محیط زیست، مصرف بهینه و کاهش آلودگی زیست-محیطی داشته است. در همین راستا و همگام با پیشرفت علوم زیستی در جهان و آگاهی مصرف کنندگان از میزان و نحوه اثر مصرف روزانه بر محیط زیستشان تمایلات، عادات خرید و اولویتهای مصرف کننده ایرانی نیز دستخوش تغییر شده است. هرچند با وجود آگاهی بیشتر افراد به مشکلات زیست-محیطی همچنان تعداد زیادی از مصرف کنندکان ایرانی تمایلی به پرداخت هزینه بیشتر برای خرید کالاهای سبز نداشته و یا دیدگاه مثبتی نسبت به کالاهای سبز ندارند. بنابراین شرکتهای تولیدی و سرمایه گذار لازم است با کسب آگاهی از خصوصیات جمعیت شناختی و عادات خرید مصرف کننده ایرانی موقعیت رقابتی خود را در بازار رو به تغییر امروز ایران حفظ کنند. گام اول در شناسایی نیازها و اولویتهای مصرف کننده نیز تقسیم بندی بازار مصرف میباشد. هرچند با وجود افزایش تمایلات سبز، مطالعات اندکی در مورد رفتار خرید سبز مصرف کننده ایرانی وجود دارد. به علاوه نتیجه مطالعات در کشورهای دیگر قابل تعمیم به ایران نبوده و شرایط در کشورها متفاوت است. همچنین در کنار عواملی چون سن و آگاهی زیست-محیطی که در بروز رفتار خرید سبز تاثیر گذار هستند، عوامل فردی و خارجی دیگری نیز میتوانند تعیین کننده باشند. این مطالعه در تلاش برای تمرکز بیشتر بر مولفههای موثر بر بروز رفتار خرید و اهمیت آنها در بازار مصرف ایران میباشد. بررسی نحوه اثر عوامل جمعیت شناختی بر مولفههای موثر بر رفتار خرید سبز در این بین حائز اهمیت است.
این تحقیق می تواند منبع مناسبی برای مدیران بازاریابی شرکتها و سازمانها به جهت تشخیص و تصمیم گیری درباره راهکارهای عملی و غیرعملی در بازاریابی سبز محصولات و خدمات این شرکتها به شمار رود. از آنجاکه یکی از عوامل موفقیت شرکتها در بازاریابی محصولات، شناسایی مصرف کنندگان بالقوه و در نظر گرفتن نیازها و خواسته های آنان است، بنابراین مدیران بازاریابی می توانند با توجه به بخش بندی مصرف کنندگان که این تحقیق قصد دارد به آن بپردازد و شناسایی گروه هدف خود ،استراتژی مناسب خود را انتخاب نموده و از مزایای آن همچون شناسایی صحیح بازار هدف،انتخاب تبلیغات، ترفیعات مناسب و غیره بهره مند گردند.
 
اهداف تحقیق
اهداف این تحقیق را می توان به دو دسته عمده اهداف اصلی و فرعی تقسیم نمود.
 
 
هدف اصلی
شناسایی تأثیر متغیرهای زمینهای (سن؛ جنسیت؛ سطح تحصیلات؛ سطح درآمد و شغل) در تقسیم بندی مشتریان بر اساس تمایل به خرید کالای سبز
 
 
اهداف فرعی
۱- شناسایی تأثیر سن بر تمایل به خرید کالاهای سبز؛
۲- شناسایی تأثیر جنسیت بر تمایل به خرید کالاهای سبز؛
۳- شناسایی تأثیر سطح تحصیلات بر تمایل به خرید کالاهای سبز؛
۴- شناسایی تأثیر میزان درآمد بر تمایل به خرید کالاهای سبز؛
۵- شناسایی تأثیر شغل بر تمایل به خرید کالاهای سبز.
 
فرضیههای تحقیق
فرضیههای این تحقیق به دو دسته فرضیههای اصلی و فرضیههای فرعی تقسیم میشوند.
 
 
فرضیه اصلی
متغیرهای زمینهای (سن؛ جنسیت؛ سطح تحصیلات؛ سطح درآمد و شغل) در تقسیم بندی مشتریان بر اساس تمایل به خرید کالای سبز موثر است.
 
 
فرضیه های فرعی
سن بر تمایل به خرید کالاهای سبز اثر دارد؛
جنسیت بر تمایل به خرید کالاهای سبز اثر دارد؛
میزان درآمد بر تمایل به خرید کالاهای سبز اثر دارد؛
سطح تحصیلات بر تمایل به خرید کالاهای سبز اثر دارد؛
شغل بر تمایل به خرید کالاهای سبز اثر دارد؛
تعریف عملیاتی واژههای کلیدی تحقیق
تمایل به خرید کالای سبز
نحوه برخورد مصرف کننده در مواجه با مسائل مختلف زیست-محیطی، تعیین کننده تمایل مصرف کننده به خرید کالاها و خدمات سبز میباشد. بنابراین شناسایی عوامل موثر بر تمایلات زیست محیطی مصرف کننده برای اندازه گیری رفتار خرید ضروری است. تمایل به خرید سبز را میتوان از طریق نه مولفه رفتار خرید دوستدار محیط زیست؛ فعالیتهای زیست-محیطی؛ دانش زیست محیطی؛ نگرانیهای زیست-محیطی؛ توجه به بازیافت؛ باور مشتری به اثربخشی؛ حفاظت از منابع طبیعی؛ عوامل اقتصادی و بدبینی نسبت به ادعاهای زیست-محیطی اندازه گیری کرد (دی پاکو و همکاران[۱۶]، ۲۰۱۰، صص ۴۳۶-۴۲۹). در تحقیق حاضر ۹ گویه از پرسشنامه برای بررسی مولفه اول، ۳ گویه برای بررسی مولفه دوم، ۵ گویه برای بررسی مولفه سوم، ۴ گویه برای بررسی مولفه چهارم، ۴ گویه به منظور بررسی مولفه پنجم، ۵ گویه برای بررسی مولفه ششم و سه مولفه آخر هرکدام ۳ گویه از پرسشنامه را به خود اختصاص دادهاند.
 
 
رفتار خرید دوستدار محیط زیست
تمایل مصرف کننده به خرید با در نظر گرفتن مسائلی چون بازدهی انرژی، آلایندگی کالا، هماهنگی با محیط زیست، قابلیت بازیافت و استفاده از حداقل بسته بندی است. بروز رفتار خرید دوستدار محیط-زیست تمام مراحل شناخت؛ جستجوی اطلاعات؛ ارزیابی گزینه های جایگزین؛ تصمیم به خرید، خرید و ارزیابی پس از خرید را شامل می گردد)گروندی و زاهیرا ۲۰۰۸، صص ۱۴۳-۱۳۰). در تحقیق حاضر گویههای اول تا نهم پرسشنامه رفتار خرید دوستدار محیط-زیست مشتریان را مورد بررسی قرار داده است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.