تقسیم بندی مشتریان بر اساس تمایل به خرید کالای سبز در بازار مصرفی …

فصل پنجم
مقدمه ۱۲۳
۵-۱- خلاصه تحقیق ۱۲۴
۵-۲- بررسی فرضیات تحقیق ۱۲۵
۵-۳- نتیجه گیری ۱۲۷
۵-۴- پیشنهادها ۱۲۹
۵-۴-۱- پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۹
۵-۴-۲- پیشنهاد به محققین آتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۱
۵-۵- محدودیت های تحقیق ۱۳۲
پیوست ۱: پرسشنامه ۱۴۳
فهرست جداول

فهرست شکلها

شکل ۲- ۱٫ مراحل تقسیم، هدف گیری و تعیین جایگاه در بازار …………………………………………..………………….. ۴۶