فایل – تاثیر معنویت در محیط کار بر کیفیت خدمات بیمه گذاران شرکت بیمه …

۴

درجه آزادی

۰۰۰/۰

سطح معنی‌داری

همان طور که درجدول فوق مشاهده می‌گردد، بالاترین رتبه مربوط به بعد پاسخگویی می‌باشد و کمترین رتبه مربوط به بعد اطمینان خاطر می‌باشد.
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
با ورود به عصر اطلاعات و دانش، مفاهیم جدیدی در محیط مدیریت و کسب وکار ظهور کرده اند بطوری که مزیت رقابتی آینده سازمانها در گرو استفاده موثر و مناسب از این نوع متغیرهای جدید می باشد. معنویت در محیط کار و کیفیت خدمات از همین دست مفاهیم می باشند که سابقه تحقیقات جدی درباره آنها به دهه اخیر برمی گردد. به همین دلیل دراین تحقیق سعی شد تاثیر معنویت در محیط کار بر سنجیده شود.
اهمیت یافتن معنویت در محیط کار به دلیل اثرات آن بر اثربخشی سازمانی می باشد. لذا در این تحقیق سعی شد تا پیامدهای معنویت در محیط کار نیز مورد توجه قرار گیرد. به همین منظور تأثیر معنویت در محیط کار به عنوان یک متغیر درون سازمانی بر کیفیت خدمات به عنوان متغیرهای برون سازمانی نیز مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه نتایج حاصل از پژوهش با توجه به داده‌های جمع‌آوری شده و آزمونهای آماری ارائه می‌گردد و سپس پیشنهادات لازم ارائه می‌گردد.
بنابراین با توجه به توضیحات مذکور، این فصل شامل موارد زیر است:
بررسی نتایج فرضیات و بحث درباره آنها.
ارائه پیشنهادات.
همانطوری که در فصول قبلی عنوان شد فرضیات تحقیق عبارتند از:
فرضیه اصلی:معنویت در محیط کار بر کیفیت خدمات شرکت بیمه ایران تاثیر معنا داری دارد.
فرضیات فرعی:
معنویت در محیط کار بر عوامل فیزیکی و ملموس کیفیت خدمات شرکت بیمه ایران تاثیر معنا داری دارد.
معنویت در محیط کار بر قابلیت اعتماد کیفیت خدمات شرکت بیمه ایران تاثیر معنا داری دارد.
معنویت در محیط کار بر پاسخگویی کیفیت خدمات شرکت بیمه ایران تاثیر معنا داری دارد.
معنویت در محیط کار بر اطمینان خاطر کیفیت خدمات شرکت بیمه ایران تاثیر معنا داری دارد.
معنویت در محیط کار بر همدلی کیفیت خدمات شرکت بیمه ایران تاثیر معنا داری دارد.
بررسی یافته‌های پژوهش با توجه به آزمون رگرسیون و تحلیل واریانس فریدمن
با توجه به فرضیات مطرح شده در تحقیق حاضر، به بررسی نتایج آنها می‌پردازیم:
فرضیه اصلی:معنویت در محیط کار بر کیفیت خدمات شرکت بیمه ایران تاثیر معنا داری دارد.
با توجه به آماره t (890/22) ، که قدر مطلق آن از ۳۳/۲ بیشتر است و سطح معنی داری آن از ۵% کمتر می باشد نتیجه می گیریم معنویت در محیط کاربه میزان ۸۵۶/. اثر معنا داری روی کیفیت خدمات دارد. بنابراین می توان گفت: معنویت در محیط کار بر کیفیت خدمات شرکت بیمه ایران تاثیر معنا داری دارد.
فرضیات فرعی۱: معنویت در محیط کار بر عوامل فیزیکی و ملموس کیفیت خدمات شرکت بیمه ایران تاثیر معنا داری دارد.
با توجه به آماره t (772/20)
 

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.