تاثیر فعالیت های شرکت پشتیبانی امور دام در تنظیم بازار مرغ در استان …

کل

۸۰/.

۳-۸- متغیرهای تحقیق
متغیر به ویژگی یا صفت یا عاملی اطلاق می شود که بین افراد جامعه مشترک بوده و می تواند مقادیر و ارزشهای متفاوتی داشته باشد.متغیر های مورد مطالعه در این پژوهش عبارتند از:

متغیر های مستقل
خرید تضمینی و ذخیره سازی گوشت مرغ
توزیع گوشت مرغ
خرید و ذخیره سازی نهاده ها
توزیع نهاده ها

۳-۹- روشهای تجزیه و تحلیل داده ها
تفسیر یعنی توضیح و تبیین و یافتن معنای یافته ها و بدون تحلیل آماری این امر مشکل و ناممکن است. در مواردی که داده های حاصل از انجام تحقیق به صورت کمی یعنی اعداد و رقم جمع آوری شود(مانند پرسشنامه ها و چک لیست ها) تحلیل کمی روی داده ها صورت می گیرد. در داده های حاصل از ارزیابی که به وسیله پرسشنامه به دست می آید نتایج را پس استخراج از پرسشنامه‌ها می توان با استفاده از میانگین، درصدها و… تحلیل نمود.
به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری مختلفی استفاده می شود. به منظور ارائه تفسیر مناسبی از داده ها ابتدا با استفاده ار تحلیل های توصیفی به بررسی جامعه آماری مورد مطالعه پرداخته می شود.هدف از این تحلیل ارزیابی طیف جنسیتی ،تحصیلی و جمعیت شناختی نمونه های مورد مطالعه است بطوری که بتوان در نگاهی توصیفی نمایی کامل از آزمودنی ها بدست آورد. پس از بررسی توصیفی جامعه آماری پژوهش با استفاده از روش های استنباطی به تجزیه وتحلیل آماری اطلاعات بدست آمده برای آزمون فرضیه ها مبادرت می شود.
از آزمون کولموگوروف –اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها ،تحلیل واریانس جهت بررسی معنی داربودن تفاوت متغیر ها،ازآزمون فریدمن برای بررسی معنی دار بودن اختلاف میان متغیر های پشتیبانی کننده پژوهش و از آزمون میانگین جامعه جهت بررسی فرضیه های مورد نظر در جامعه آماری استفاده می شود. و با استفاده از نرم افزار SPSS به آزمون فرضیه ها پرداخته شده است.
فصل چهارم
یافته ها و تجزیه و تحلیل آنها
۴-۱-مقدمه
در این گفتار، ابتدا داده های پژوهش که از طریق پرسشنامه گردآوری شده است، تحلیل می گردد. در ابتدای مبحث به تحلیل توصیفی داده های جمعیت شناختی شامل سن، تحصیلات و سابقه آشتایی با شرکت اعضای نمونه جامعه آماری پرداخته می شود. هدف این بخش، بررسی وضعیت، ترکیب و توزیع گروههای سنی، تحصیلاتی و سابقه آشتایی با شرکت پاسخگویان محترم می باشد. در تحلیل جمعیت شناختی از شکل میله ای استفاده شده است. بخش دیگر، مربوط به تحلیل داده های اختصاصی است که داده های متغیرهای چهار فرضیه ی این پژوهش را طبقه بندی، تلخیص و توزیع فراوانی آن را ارائه می کند. در پایان این گفتار، به آزمون چهار فرضیه ی این پژوهش پرداخته می شود. دراین بخش ابتدا فرضیه های پژوهش در قالب فرضیه ی صفر و یک آماری با استفاده از آزمون میانگین جامعه به صورت استنباطی ارائه می شود .
۴-۲-توصیف آماری ویژگی های جمعیت شناختی جامعه
۴-۲-۱- سن
همانطور که در جدول و نمودار ۴-۱ نشان داده شده است بیشترین فراوانی با تعداد ۳۶ نفر و ۴۰ در صد مربوط به سن ۵۰-۴۱سال وکمترین فراوانی با تعداد ۷ نفر به بیش از ۵۰ سال تعلق دارد.
 

نوشته ای دیگر :   جستجوی مقالات فارسی - تاثیر فعالیت های شرکت پشتیبانی امور دام در تنظیم بازار مرغ در استان اصفهان- قسمت ...

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.