دسترسی متن کامل – تاثیر فعالیت های شرکت پشتیبانی امور دام در تنظیم بازار مرغ در استان …

۳-۳- جامعه آماری
جامعه آماری[۱] عبارت است از کلّیه عناصر یا افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی (جهانی یا منطقه‌ای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند (حافظ‌نیا،محمد رضا، ۱۳۸۰). به طور ساده یک جامعه آماری عبارت است از کلیه اعضای حقیقی یا فرضی، دسته‌ای از افراد، وقایع و اشیاء که محقق یافته‌های خود را به آن تعمیم می دهد. جامعه آماری این پژوهش شامل کارشناسان ،مدیران مرتبط با تولید و تولید کنندگان مرغ که دارای مجوز رسمی فعالیت این صنعت در شهرستان اصفهان هستند،می باشد که ۴۰۵ نفر می باشند که ۹۰ نفر کار شناسان، ۴۵ نفر مدیران و ۲۷۰ نفر تولید کنندگان می باشند
۳-۴-حجم نمونه و روش نمونه‌گیری
با توجه به اینکه جامعه آماری این تحقیق شامل کارشناسان، مدیران و تولید کنندگان مرغ در شهرستان اصفهان می باشد، ابتدا با استفاده از دو پرسشنامه مقدماتی واریانس صفت موردمطالعه بر آورد و با توجه به اینکه جامعه محدود بوده از فرمول کوکران، حجم نمونه هر گروه مشخص گردید.
== ۹۰
حجم نمونه=
=جامعه آماریN
=سطح اطمینان ۹۵%t
=پیش بر آورد واریانس
=دقت احتمالی مطلوب d
روش نمونه گیری در این پژوهش روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای میبا شد بدین منظور لیست کارشناسان، مدیران و تولید کنندگان مرغ تهیه وتعداد نمونه مورد انتخاب از هر طبفه به صورت زیر محاسبه گردید.
که در آن
=تعداد نمونه مورد انتخاب از طبقه hام
n =تعداد نمونه مورد انتخاب از جامعه مورد مطالعه
=تعداد افراد جامعه در طبقه hام
N=تعداد کل افراد جامعه
K ،…،۲،۱=h (سرمدوهمکاران،۱۳۸۵)
۲۰ =تعداد نمونه کارشناسان
۱۰= تعداد نمونه مدیران
۶۰= تعداد نمونه تولید کنندگان
به این ترتیب تعداد نمونه کارشناسان ۲۰ نفر،مدیران ۱۰ نفر و تولیدکنندگان ۶۰ نفر می باشد
۳-۵- روش گردآوری اطلاعات
روش های گردآوری اطلاعات را به طور کلی می‌توان به دو دسته، روش های کتابخانه‌ای و روش های میدانی تقسیم نمود. در این پژوهش در خصوص جمع آوری اطلاعات مربوط به تایید یا رد سوال های پژوهش، به طور عمده از روش پیمایشی استفاده شده است و جهت جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات تحقیق از روش کتابخانه‌ای استفاده گردیده است.
۳-۶- ابزار گردآوری اطلاعات
روش اجرای تحقیق، مجموعه فعالیت هایی است که به کمک آنها تعیین می شود که داده و اطلاعات را چگونه و با چه ابزاری جمع آوری گردد . روش گردآوری داده‌های مرتبط با فرضیه‌ها و ابزار مورد استفاده پرسشنامه، مصاحبه، کتابخانه، اینترنت و بررسی سند ها و گزارش ها است، که هر کدام از این ابزارها، در قسمتی از کار تحقیق و برای گردآوری و تنظیم داده‌های خاصی به کار رفته است. به شکل ۳ـ۱، توجه کنید.
 
شکل ۳ـ۱ ابزارهای گردآوری داده
۳-۶-۱- پرسشنامه
پرسشنامه به عنوان یکی از متداول ترین ابزار جمع آوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی، عبارتست از مجموعه‌ای از پرسشهای هدف‌دار که با بهره گیری از مقیاسهای گوناگون نظر، دیدگاه و بینش فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می دهد (خاکی، ۱۳۷۸).
پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش شامل ۲۰ سوال می باشد که در راستای آزمون سوال‌های پژوهش طراحی گردیده است. این ۲۰ سوال با استفاده از طیف لیکرت در قالب پنج گزینه به صورت جدول ۳-۱ مشخص گردیده است.
جدول ۳-۱- طیف لیکرت

خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم گزینه انتخابی
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.