تاثیر فعالیت های شرکت پشتیبانی امور دام در تنظیم بازار مرغ در استان اصفهان- …

۲۸۱۱

۲۹۲۸

۵۳۹۹

۵۳۵۵

۲۳۶۵

۲۲۷۸

۱۳۸۹

۳۲۵۵

۳۵۰۵

۵۰۵۸

۵۰۴۴

۳۰۰۱

۳۱۷۶

۱۳۹۰

۵۰۶۹

۵۳۳۹

۵۹۱۲

۵۹۰۶

۴۴۳۱

۴۵۳۲

ماخذ :شرکت پشتیبانی امور دام کشور
۲-۵- بخش چهارم
۲-۵-۱- سوابق تحقیق
۱-رنجکش ، حسین ، ۱۳۸۲ بررسی موانع و مشکلات صادرات در صنعت مرغداری و ارائه راه حلها نتیجه اصلاح سیاستهای دولت، اتخاذ سیاستهای مناسب جهت صادرات ، استمرار و ثبات در تولید همچنین توجه به قیمت تمام شده ، حمایتهای مالی از جمله تخصیص وامهای بلند مدت در امر صادرات مرغ به بازار های هدف، موثر .
۲-بهنود، نعمت ، ۱۳۸۰ تحلیل اقتصادی عوامل موثر بر قیمت تمام شده پرورش جوجه کشی در استان خوزستان نتیجه این که حداکثر نهاده هایی که در قیمت جوجه کشی اثر دارد دان می باشد. (با۶/۶۶% هزینه ) همچنین با ارتقاء سطح کیفی نهاده ها ، امکان کاهش هزینه و بهبود شرایط بازاریابی وجود دارد.
۳-اسفندیاری ، علی ، ۱۳۷۹ ، تحلیل و بررسی قیمت تمام شده گوشت مرغ قبل و بعداز تغییر نرخ ارز (شناور به واریز نامه ای ) مقطع مورد بررسی ۱۳۷۸-۱۳۷۲ نتیجه این که مقایسه اثرات شوک قیمت های جوجه یکروزه و دان آماده مرغ گوشتی و نیز سهم توزیع دهی آنها بر قیمت گوشت زنده حاکی از آن است که طی دوره قبل از آزادسازی ، تغییرات گوشت مرغ زنده نسبت به نوسانات و شوک های قیمتی دان آماده و جوجه یکروزه بسیار حساس بوده و سهم زیادی از آن توسط دو متغیر مذکور توضیح داده می شود اما اثر بخشی در سالهای پس از آزاد سازی کاهش یافته و روند قیمت گوشت مرغ روند ایستایی داشته است.
۴- طالع زاری ، محمد ، ۱۳۷۹ اندازه گیری و تجزیه و تحلیل بهره وری عوامل تولید در صنعت طیور گوشتی استان سمنان براساس نتایج بدست آمده نهاده دان جوجه یکروزه و نیروی کار بیش از حد سهمیه استفاده می شود . میزان کارآیی فنی واحدها به طور متوسط ۹۰% است تا بدون تغییر در تکنولوژی و صرفا با خرید به موقع از مرغدار در قالب هر طرحی (مسئله طرح ذخیره سازی گوشت مرغ) می توان تولید را به میزان ۱۰% افزایش داد.
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱-مقدمه
در پژوهش‌های مبتنی بر عملیات میدانی و پیمایشی، لازم است که روش، نوع و فرآیند پژوهش و نیز جامعه آماری به طور واضح و شفاف تعریف گردد، زیرا هر بررسی و مطالعه‌ای، فرآیند ویژه و منحصر به فرد خود را می‌طلبد. درانجام تحقیق روشهای متداولی وجود دارد که محقق بنا به ضرورت تحقیق، روش مناسب را با توجه به توانائی و امکانات آن، انتخاب نموده، و در راه رسیدن به اهداف تحقیق از ابزارهای آن روش بهره می برد. پژوهشگر، با توجّه به ماهیت و محتوای موضوع مورد مطالعه، روش و نوع تحقیق و جامعه آماری را تعیین کند، تا در همان گام نخست، با شناخت و بینش عمیق، روش تحقیق مناسبی را انتخاب نماید، تا بدین ترتیب، پژوهش به نحو شایسته صورت پذیرد.
در این فصل ابعاد مختلف تحقیق حاضر تعیین می شوند .روش تحقیق ونیز متغیرهای پژوهش تعریف می شوند وسپس مباحثی از قبیل ابزار جمع آوری اطلاعات، جامعه آماری و نمونه آماری، روایی و پایایی ابزار اندازه گیری و روش تجزیه و تحلیل داده ها تشریح می گردد.
۳-۲- روش تحقیق
معمولا محققان در خصوص تعریف مشخص از انواع روشهای تحقیق ،اتفاق نظر نداشته و بر این اساس تقسیم بندی های متفاوتی از آن بعمل آمده است .از نظر ماهیت می توان روش تحقیق را به روشهای تاریخی، توصیفی و تجربی تقسیم بندی کرد . همچنین از لحاظ هدف به سه دسته شامل تحقیق کاربردی ،بنیادی،عملی تقسیم نمود.این تحقیق از نظر هدف کاربردی و روش توصیفی و شیوه گرداوری کتابخانه ای و میدانی (پیمایشی)است. به منظور بررسی ادبیات موضوعی وپیشینه تحقیق، مطالعات کتابخانه ای(فیش برداری) صورت گرفت و در مرحله میدانی، به قصد جمع آوری داده ها مورد نیاز،،پرسشنامه تنظیم و اجرا گردید .سوالات تحقیق از نوع توصیفی است. ……………………………………………………………..