پژوهش دانشگاهی – تاثیر فعالیت های شرکت پشتیبانی امور دام در تنظیم بازار مرغ در استان اصفهان- …

در ژاپن نیز صندوق مشترک دولت و تولید کننده و انجمن‌های خصوصی در کنار وزارت کشاورزی در تنظیم بازار‌این کشور نقش مؤثری ‌ایفا می‌کنند. بر‌این اساس سیاست‌ تنظیم بازار تنها مختص به‌ایران نیست، بلکه بیشتر کشورها بنا به ملاحظات اقتصادی و اجتماعی در بازار دخالت کرده و اقدام به تنظیم بازار کالاهای خاص می‌کنند. نهاد تنظیم بازار در کشورها دچار دگرگونی‌های فراوان شده و از نقش مداخله‌گر به نقش سیاستگذاری حرکت کرده‌اند و نهاد بخش‌خصوصی با همکاری تشکل‌ها وظیفه‌ اجرای سیاست‌ها را برعهده‌ دارند.‌ ایجاد نهادی مستقل برای تنظیم بازار کالاها و خدمات ضروری است چراکه در‌این نهاد باید دامنه سیاست تنظیم بازار و کالاهای مشمول برنامه تنظیم بازار مشخص شوند. شاید‌این تغییرات چالش‌هایی را برای تنظیم بازار‌ ایجاد کند زیرا در‌ایران فرایند تصمیم‌گیری در زمینه تنظیم بازار به دلیل سیاستگذاری تولیدی در وزارتخانه‌های مختلف به تنهایی نمی‌تواند توسط یک نهاد انجام شود. نقش نهادهایی مانند تعاونی‌های تولید در تنظیم بازار چندان مورد توجه نبوده و‌ این امر موجب شده که سیاست‌های تنظیم بازار همواره با اعتراض بخش تولید مواجه شود. از‌این رو ضروری است که در‌این بخش تغییرات بنیادی صورت گیرد.(فتح االله،۱۳۹۱،تنظیم بازار و مدیریت کلان)
۲-۴-۴- تنظیم بازار نهاده ها و فرآورده های صنعت طیور
بی ثباتی و نوسان شدید قیمت گوشت مرغ و تخم مرغ و نهاده های تولید و تبعات حاصل از آنها بر
در آمد تولید کنندگان و مصرف کنندگان ،سیاست گزاران بخش را ملزم نمود تا به منظور کاستن از
بی ثباتی قیمت ها و ایجاد اطمینان خاطر در تولید کنندگان ،سیاست تثبیت و تنظیم بازار را در دستور
کار خود قرار دهند، برای این منظور تغییراتی در عوامل موثر بر توابع عرضه و تقاضا وارد می شود دولت می تواند با اعمال ابزارهای مختلف مثلا اعطای یارانه،عرضه محصول خاصی را تشویق و یا با اخذ مالیات عرضه آن را محدود نماید.
براساس مطالعات صورت گرفته اهداف دولت ها از دخالت در بازار محصولات کشاورزی عبارتند از:
۱-تثبیت یا کاهش قیمت مواد غذایی برای مصرف کنندگان
۲-حفظ عرضه مواد غذایی در جهت امنیت غذایی
۳-تثبیت قیمت یا حمایت از تولید کنندگان برای ایجاد انگیزه های تولیدی بیشتر
۴-توسعه صادرات وکاهش واردات مواد غذایی
۵-فراهم کردن منابع درآمد دولت و افزایش مبادلات خارجی از طریق کنترل بازار ومالیات
۶-تشویق تولید کنندگان جهت استفاده از فن آوری جدید و صنعتی شدن
۲-۴-۵- لزوم دخالت دولت در بازار و تنظیم آن
نوسانات شدید قیمتی در مقاطع کوتاه مدت و طی دوره تولید،منافع تولید کنندگان و مصرف کننده
را مورد تهدید قرار داده است ،تغییرات غیره منتظره در قیمت یک محصول نسبت به سایر محصولات
و قیمت نهاد ه ها علایم قیمتی را منحرف نموده و بستگی به میزان افزایش و یا کاهش قیمت ها عکس
العمل های متفاوتی را در تخصیص منابع برای تولید و مصرف آن کالاها فراهم می آورد تغییرات نسبی
قیمتها عامل انحراف تولید از نرخ رشد طبیعی است .
۲-۴- ۶- اشکال مختلف دخالت دولت در بازار فرآورده های صنعت طیور
دخالت دولت در بازار فرآورده های صنعت طیور به شکل های متفاوتی اعمال می گردد :
۱-کنترل مقدار تولید محصولات از طریق صدور مجوز ها وپروانه های تولید
۲-تثبیت قیمت از طریق کنترل عرضه وتقاضای محصول
۳-اعمال سیاست پرداخت یارانه های صادراتی
۴-تعییین تعرفه های وارداتی برای محصول و نهاده های مصرفی
۵-اعمال سیاستهای قیمتی مانند قیمت های هدف ،کف وسقف
۶-پرداخت یارانه به نهاده های مصرفی مانند دارو،سموم ،تسهیلات و….
۷-پوشش بیمه ای و پرداخت بخشی از حق بیمه
علاوه براین سیاست ها ، دولت از طریق تاثیر گذاری بر بازار رسانی محصول،پرداخت یارانه های
حمل ونقل ،وضع مقررات بهداشتی،درجه بندی،بازرسی و کنترل کیفیت ، ایجاد تسهیلات فعالیتهای بازار
یابی مانند انبار داری ،بسته بندی ،فرآوری ،اطلاع رسانی و…. در تنظیم بازار نقش ایفا میکند،تجربه
دولت برای تنظیم بازار این فرآورده ها گویای این مطلب است که دولت به طور همزمان از چند ابزار
و سیاست بهره می گیرد و برحسب مقتضیات بازار محصول آنها را تغییر می دهد .(موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.۱۳۷۵،بررسی اقتصاد یارانه)
۲-۴-۷- (جدول۲-۵): قیمت های بازار آزاد نهاده ها در کشور( ۱۳۹۰-۱۳۸۱)
-میانگین قیمت ذرت داخلی در پنج سال اول ودوم به ترتیب ۱۶۳۵و۳۴۲۲ریال بوده است که درصد
افزایش در پنج سال دوم ۳/۱۰۹ بوده است.
-میانگین قیمت ذرت خارجی در پنج سال اول ودوم به ترتیب ۱۷۴۰و۳۵۹۸ ریال بوده است که درصد
افزایش در پنج سال دوم ۸/۱۰۶ بوده است .
-میانگین قیمت کنجاله سویا داخلی در پنج سال اول ودوم به ترتیب ۲۷۱۵و۵۱۵۵ریال بوده است که
درصد افزایش در پنج سال دوم ۹/۸۹ بوده است.
-میانگین قیمت کنجاله سویا خارجی درپنج سال اول ودوم به ترتیب ۲۷۶۱و۵۱۴۶ریال بوده است که

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است