علمی : تاثیر فعالیت های شرکت پشتیبانی امور دام در تنظیم بازار مرغ در استان …

۴-۴-۴-۳- آزمون تحلیل واریانس متغیرها بر اساس فاکتورسابقه آشنایی با شرکت……………………….۱۰۴
۴-۴-۴-۴- آزمون تحلیل واریانس متغیرها بر اساس فاکتورسن………………………………………………….۱۰۵
فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری وارائه پیشنهاد ها……………………………………………………………………….۱۰۶
۵-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۷
۵-۲- خلاصه……………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۸
۵-۳- تحلیل یافته های توصیفی……………………………………………………………………………………………..۱۰۹
۵-۴- تحلیل یا فته های استنباطی(آزمون فرضیه ها)………………………………………………………………….۱۰۹
۵-۵- محدویتهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………….۱۱۲
۵-۶- پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………۱۱۳
۵-۶-۱- پیشنهادهایی برای محققان آینده…………………………………………………………………………………۱۱۳
۵-۶-۲- پیشنهادهایی به شرکت مورد مطالعه……………………………………………………………………………۱۱۳
۵-۶-۳- پیشنهادهای عمومی………………………………………………………………………………………………….۱۱۴
پیوست ها …………………………………………………………………………………………………………….۱۱۵
پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………….۱۱۶
فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………………….۱۱۹ چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………۱۲۴
صفحه عنوان انگلیسی…………………………………………………………………………………………….۱۲۶
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول۲-۱- میزان تولیدات گوشت مرغ و گوشت قرمز طی سالهای ۱۳۹۰-۱۳۸۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۳۴
جدول ۲-۲- مقایسه ترکیب صد گرم از انواع گوشت ………………………………………………………………..۳۸
جدول ۲-۳ – میزان مصرف سرانه گوشت مرغ وتخم مرغ وگوشت قرمز در ۱۳۹۰-۱۳۸۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۳۹
جدول ۲-۴ – میانگین قیمت بازار آزاد فرآورده ها در کشور ۱۳۹۰-۱۳۸۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۵۱
جدول ۲-۵ – میانگین قیمت بازار آزاد نهاده ها در کشور ۱۳۹۰-۱۳۸۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۶۹
جدول ۳-۱- طیف لیکرت……………………………………………………………………………………………………….۸۱
جدول ۳-۲- سئوالات پشتیبانی کننده مربوط به هریک از متغیرها…………………………………………………۸۳
جدول ۳-۳- سئوالات پرسشنامه و فرضیه های مرتبط(آلفای کرونباخ)………………………………………….۸۸
جدول ۴-۱- توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان………………………………………………………………………….۹۲
جدول ۴-۲- توزیع فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان………………………………………………………………..۹۳
جدول ۴-۳- توزیع فراوانی سابقه آشنایی با شرکت پاسخ دهندگان ……………………………………………..۹۴
جدول ۴-۴- آمار توصیفی متغیرهای مورد مطالعه ……………………………………………………………………..۹۵
جدول ۴-۵ – آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف…………………………………………………………………………۹۶
جدول ۴-۶– آزمون tتک نمونه ای مربوط به فرضیه اول ……………………………………………………………۹۷
جدول ۴-۷-آزمون tتک نمونه ای مربوط به فرضیه دوم……………………………………………………………۹۸
جدول ۴-۸-آزمون tتک نمونه ای مربوط به فرضیه سوم……………………………………………………………..۹۹
جدول ۴-۹-آزمون tتک نمونه ای مربوط به فرضیه چهارم………………………………………………………..۱۰۰
جدول ۴-۱۰ – نتایج آزمون فرید من ……………………………………………………………………………………..۱۰۱
جدول ۴-۱۱- آزمون فرید من ومیانگین رتبه عوامل………………………………………………………………….۱۰۲
جدول ۴-۱۲- نتایج آزمون تحلیل واریانس براساس تحصیلات …………………………………………………۱۰۳
جدول ۴- ۱۳- نتایج آزمون تحلیل واریانس براساس سابقه آشنایی با شرکت……………………………….۱۰۴
جدول۴-۱۴- نتایج آزمون تحلیل واریانس براساس سن ……………………………………………………………۱۰۵
فهرست نمودارها

نوشته ای دیگر :   بررسی رابطه وابستگی به اینترنت با سبک های دلبستگی و پنج عامل ...

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است