جستجوی مقالات فارسی – تاثیر فعالیت های شرکت پشتیبانی امور دام در تنظیم بازار مرغ در استان اصفهان- قسمت …

۲-۳-۹-۲- مواد بیولوژیک ……………………………………………………………………………………………………..۴۴
۲-۳-۱۱- مشکلات و معظلات صنعت مرغداری……………………………………………………………………….۴۵
۲-۳-۱۲- عوامل موثر در قیمت مرغ وتخم مرغ در داخل کشور…………………………………………………..۴۷
۲-۳-۱۳- قیمتهای بازار آزاد فرآورده های دام وطیور در کشور(۱۳۹۰-۱۳۸۱)……………………………….۴۹
۲-۴- بخش سوم…………………………………………………………………………………………………………………..۶۱
۲-۴-۱- تنظیم بازار ……………………………………………………………………………………………………………..۶۱
۲-۴-۲- مروری بر سیاست تنظیم بازار در کشورهای مختلف………………………………………………………۶۲
۲-۴-۳- نهاده های تنظیم بازار در برخی از کشورها …………………………………………………………………۶۴
۲-۴-۴- تنظیم بازار نهاده ها و فرآورده ها صنعت طیور………………………………………………………………۶۵
۲-۴-۵- لزوم دخالت دولت در بازار و تنظیم آن ……………………………………………………………………….۶۶
۲-۴-۶- اشکال مختلف دخالت دولت در بازار فرآورده های صنعت طیور…………………………………….۶۶
۲-۴-۷- قیمتهای بازار آزاد نهاده ها در کشور (۱۳۹۰-۱۳۸۱)………………………………………………………۶۸
۲-۵- بخش چهارم ………………………………………………………………………………………………………………..۷۳
۲-۵-۱- سوابق تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..۷۳
فصل سوم: روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………۷۵
۳-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….۷۶
۳-۲- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….۷۷
۳-۳- جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………۷۷
۳-۴- حجم نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………….۷۸
۳-۵- روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………….۷۹
۳-۶- ابزار گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………….۸۰
۳-۶-۱- پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………….۸۱
۳-۷- روایی و پایایی ابزار تحقیق……………………………………………………………………………………………..۸۲
۳-۷-۱- روایی……………………………………………………………………………………………………………………….۸۲
۳-۷-۲- پایایی ……………………………………………………………………………………………………………………..۸۷
۳-۸- متغیر های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..۸۸
۳-۹- روشهای تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………..۸۹
فصل چهارم: یافته ها و تجزیه وتحلیل آنها……………………………………………………………………………….۹۰
۴-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….۹۱
۴-۲- توصیف آماری ویژگی های جمعیت شناختی جامعه …………………………………………………………۹۲
۴-۲-۱- سن………………………………………………………………………………………………………………………….۹۲
۴-۲-۲- تحصیلات………………………………………………………………………………………………………………..۹۳
۴-۲-۳- سابقه آشنایی با شرکت ……………………………………………………………………………………………..۹۴
۴-۳- تجزیه و تحلیل توصیفی متغیر ها…………………………………………………………………………………….۹۵
۴-۴- تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………………….۹۵
۴-۴-۱- آزمون نرمال بودن توزیع داده ها …………………………………………………………………………………۹۶
۴-۴-۲- آزمون سوالات ( فرضیات ) تحقیق بر اساس نتایج آزمون میانگین جامعه ………………………..۹۶
۴-۴-۳- رتبه بندی متغیر ها ………………………………………………………………………………………………….۱۰۱
۴-۴-۴- آزمون تحلیل واریانس……………………………………………………………………………………………..۱۰۲
۴-۴-۴-۱- آزمون تحلیل واریانس متغیرها………………………………………………………………………………۱۰۲
۴-۴-۴-۲- آزمون تحلیل واریانس متغیرها بر اساس فاکتور فاکتور تحصیلات……………………………..۱۰۳