تاثیر فعالیت های شرکت پشتیبانی امور دام در تنظیم بازار مرغ در استان اصفهان- قسمت ۲

فهرست مطالب
عنوان صفحه چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱
فصل اول:طرح تحقیق یا کلیات پژوهش………………………………………………………………………………………۲
 
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….۳
بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………۴
ضرورت واهمیت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………….۶
سوالهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….۷
اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….۷
فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………..۸
متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………۸
مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………………۹
قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….۹
۱-۹-۱- قلمرومکانی تحقیق………………………………………………………………………………………………………۹
۱-۹-۲- قلمرو موضوعی تحقیق…………………………………………………………………………………………………۹
۱-۹-۳- قلمرو زمانی تحقیق……………………………………………………………………………………………………..۹
 
تعریف عملیاتی واژه ها……………………………………………………………………………………………….۱۰
فصل دوم : ادبیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………۱۱
۲-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲
۲-۲- بخش اول……………………………………………………………………………………………………………………۱۳
۲-۲-۱- تاریخچه و وظایف شرکت پشتیبانی امور دام…………………………………………………………………۱۳
۲-۳- بخش دوم……………………………………………………………………………………………………………………۲۳
۲-۳-۱- ساختار صنعت طیور در دنیا ……………………………………………………………………………………….۲۳
۲-۳-۲- تاریخچه صنعت طیوردر ایران ……………………………………………………………………………………۲۴
۲-۳-۳- شمائی از صنعت مرغداری………………………………………………………………………………………….۳۰
۲-۳-۳-۱- گله های تجاری…………………………………………………………………………………………………….۳۰
۲-۳-۳-۲- گله های مادر………………………………………………………………………………………………………..۳۰
۲-۳-۳-۳- گله های اجداد………………………………………………………………………………………………………۳۱
۲-۳-۳-۴- گله های لاین………………………………………………………………………………………………………..۳۱
۲-۳-۴- تولید گوشت مرغ در ایران …………………………………………………………………………………………۳۳
۲-۳-۵- تجارت گوشت مرغ در ایران………………………………………………………………………………………۳۶
۲-۳-۶- ارزش غذایی گوشت طیور………………………………………………………………………………………….۳۶
۲-۳-۷- مصرف گوشت مرغ در ایران ……………………………………………………………………………………..۳۹
۲-۳-۸- مزیت تولید گوشت طیور و تخم مرغ ………………………………………………………………………….۴۱
۲-۳-۸-۱- سرعت تولید…………………………………………………………………………………………………………۴۱
۲-۳-۸-۲- کم بودن افت پس از کشتار…………………………………………………………………………………….۴۱
۲-۳-۸-۳- سهولت تغذیه……………………………………………………………………………………………………….۴۲
۲-۳-۸-۴- نیاز به فضای محدود برای پرورش طیور…………………………………………………………………..۴۲
۲-۳-۹- نیازهای صنعت مرغداری…………………………………………………………………………………………..۴۲
۲-۳-۹-۱- مواداولیه خوراک……………………………………………………………………………………………………۴۲

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.