پژوهش – بررسی کیفیت خدمات مجتمع های آموزشی وپرورشی نواحی ۱ و ۲ شهرستان اردبیل۹۱- …

۳- با توجه به اهمیت آموزش، باید به آن تأکید مجدد نمود. چون موقعیت به روش های اجرا مربوط است و توانایی گروه درتعیین یک طرح، جمع آوری و تجزیه وتحلیل اطلاعات از طریق مغزی، نمودار علت ومعلول یا نمودار فرآیندی، روش های آماری و روش دلفی می تواند صورت پذیرد. اعضای دوایر باید روشها و چگونگی کار با یکدیگر را بیاموزند. این روشها به فعالیت های دایره کیفیت جهت می دهد و سیاسی کاری را از بین می برد.
۴- پیشرفت در مراحل اولیه خیلی کند است، انتظارات غیر واقع بینانه، احساسی از موفق نبودن دوایر در میان اعضای مدیریت به وجود می آورد. موفقیت باید به صورت یک فرآیند برنامه ریزی شود.
۵- بایستی افراد راه حل مشکل را ارائه دهند، نه هرم های سلسه مراتبی یا کاغذ بازی ارائه دهنده آن باشند.
۲-۹- جمع بندی :
این فصل در خصوص ادبیات موضوع، در زمینه کیفیت خدمات و مجتمع های آموزشی و پرورشی ارائه گردید، در زمینه کیفیت خدمات به مفهوم، پیشگامان، مفاهیم و مولفه های اصلی، ابزار و فنون و فواید و مدل های کیفیت خدمات اشاره شد. در این خصوص برخی از تحقیقات انجام شده در خارج و داخل کشور مطرح شد.
موضوع کیفت و مدیریت آن موردتوجه اکثر سازمانها و مراکز آموزشی است که از این طریق می خواهند کیفیت خدمات خود را بهبود بخشند و رضایت ذینفعان و مشتریان خود را فراهم سازند. چنانچه سید جوادین و کیماسی (۱۳۸۴)، در این مورد اظهار می دارد که کیفیت خدمات مستلزم توجه همزان به ارائه کننده ودریافت کننده خدمت بصورت همزمان بوده واین دو لازم و ملزوم یکدیگرند.
لذا توجه به نحوه ارائه خدمت از اهمیت بسزایی برخوردار است.
یکی از الگوهای پرکاربرد در همه سازمانها و موسسات الگوی سروکوال است که توسط پاراسورامان و همکارانش ارائه شده که در آن به پنع بعد جلوه ظاهری و عوامل ملموس، قابلیت اعتبار و پاسخگویی و مسئولیت پذیری، اطمینان خاطر و تضمین و همدلی و دلسوزی اشاره شده است.
بدین ترتیب با بررسی ادبیات موضوع، دیدگاهها و الگوهای مختلف ارائه شده، به بررسی کیفیت خدمات مجتمع های آموزشی و پرورش نواحی ۱ و ۲ شهرستان اردبیل پرداخته شده و میزان رضایت مندی معلمان سنجیده خواهد شد.
فصل سوم :
روش اجرای پژوهش
۳-۱- مقدمه :
در این فصل به روش تحقیق، جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری، ابزار جمع آوری اطلاعات روشهای تجزیه و تحلیل آماری و محدودیت های تحقیق اشاره می شود.
۳-۲- روش تحقیق :
در این روش محقق درصدد است برای بررسی و تشریح ادراک و انتظار دریافت کنندگان خدمات (معلمان) از ابعاد کیفیت خدمات آموزش و ارائه دهندگان خدمات (مجتمع های آموزشی و پرورشی ) اطلاعات لازم را بدست آورد، لذا به تشریح وتوصیف کیفیت خدمات مجتمع های آموزشی و پرورشی پرداخته می شود. بنابراین، این پژوهش از نوع تحقیق توصیفی ـ موردی بوده و روش انجام کار بصورت پیمایشی و از نوع مقطعی می باشد.. تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش هایی است که هدف آن توصیف کردن شرایط با پدیده های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می تواند برای شناخت شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری باشد(سرمد و همکاران، ۱۳۸۱). به عبارت دیگر پژوهشگر دراین گونه تحقیقات سعی می کند تا آنچه هستند را بدون هیچگونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایج عینی از موقعیت بگیرد. (نادری و سیف نراقی، ۱۳۸۰). در بررسی موردی، مورد می تواند یک واحد یا سیستم با حد و مرز مشخص و مشخص و متشکل از عناصر و عوامل متعدد و مرتبط به هم باشد. از این جمله در تعلیم و تربیت می توان هر یک از عوامل نظام آموزش مانند دانش آموز، معلم، مدیر آموزشگاه، برنامه درسی، و امثال آن را به عنوان مورد تحت مطالعه منظور داشت و مشخصه های آن را از جنبه های متعدد به طور عمیق بررسی کرد (بازرگان، ۱۳۷۴).
۳-۳- جامعه ی آماری
جامعه آماری تحقیق ، معلمان مدارس شهری و روستایی نواحی یک و دوآموزش وپرورش شهرستان اردبیل،که طرح مجتمع سازی مدارس در آنها به اجرا در آمده است می باشد. در ناحیه یک آموزش وپرورش،معلمان شهری ۲۸۳نفر ومعلمان روستایی ۲۶۷نفرودر ناحیه دو،معلمان شهری ۴۱۴نفرو معلمان روستایی ۳۱۸نفر میباشند.
۳-۴- حجم نمونه و روش نمونه گیری
حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان، برای معلمان ناحیه یک شهری ۱۶۰ نفرو معلمان روستایی ۱۵۵ نفر و برای معلمان ناحیه دو، شهری ۲۰۱ نفر و روستایی ۱۷۵ نفر مشخص شده است. در این پژوهش از روش نمونه گیری چند مرحله ای استفاده گردید. در این نمونه گیری ابتدا تعدادی مدارس از روی لیست نواحی انتخاب گردید و باتوجه به تعداد معلمان شاغل دراین مدارس دوباره تعدادی از معلمان بصورت کاملا تصادفی انتخاب گردید، در کل برای جلوگیری از افت نمونه برای توزیع پرسشنامه۱۵% بیشتر در نظر گرفته شد و بدین ترتیب نمونه نهایی تحقیق برای معلمان ۶۹۶ نفر بدست آمد.
جدول ۳-۱ : جامعه ی آماری و حجم نمونه معلمان مدارس شهری و روستایی نواحی ۱و۲ اردبیل

نمونه آماری
معلمان
ناحیه یک ناحیه دو
معلمان شهری معلمان روستایی معلمان شهری معلمان روستایی
حجم جامعه ۲۸۳نفر ۲۶۷نفر ۴۱۴نفر ۳۱۸نفر
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.