سامانه پژوهشی – بررسی متغيرهای تاثيرگذار عوامل فرهنگی بر بهبود رفتار خريد مصرف کنندگان- قسمت …

جدول 12-4: آزمون T(t.test) فرضیه هشتم 73
جدول13-4: رتبه بندی فرضیات بر اساس میانگین آمارهt 74
جدول14-4 :KMO و بارتلت 75
جدول15-4: اشتراکات اوليه ونهايي 97
جدول16-4:جدول مقدار ويژه واريانس متناظر 98
جدول17-4: سهم متغيرها قبل از چرخش 99
جدول18-4: ماتريس چرخش يافته عاملي براي حوزه بهبود رفتار خريد مصرف کننده (سهم متغيرها بعد ازچرخش) 100
جدول19-4:ضرايب همبستگي بين عوامل قبل و بعد از چرخش 101
جدول20-4: شاخص برازش مدل مفهومي 79
جدول 21-4: نتايج ارزيابي و سنجش ضرايب مدل اندازه گيري شاخصها 102
جدول 22-4: ضرايب مسير ونتايج آزمون معني داري 83
فصل اول: کليات طرح تحقيق
مقدمه
جهان امروز حکم دهکده‌اي را يافته، که سفره بازار يکپارچه‌اش در سرتاسر قاره‌ها گسترده است. آشنايي سنجيده و علمي با بازارهاي گوناگون و توانمنديها وکاستيهاي هر بنگاه، نيازمند خودشناسي است. بايد از نقطه شناخت خود، حرکت را آغاز کرد و به شناخت و درک نيازهاي آشکار و پنهان مشتريان رسيد. بايد فهميد در چه موقعيتي هستيم و چگونه مي‌توانيم به سمت تعالي حرکت کنيم. رفتار خرید مصرف کننده طی دهه های اخیر یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه محققان بازاریابی بوده است. گوناگونی و تنوع رفتار خرید مصرف کننده به دلیل گوناگونی در عوامل أثرگذار بر رفتار فرد و انگیزه فرد برای خرید می باشد. وجود گروههای متفاوت مصرف کننده برای بازارهای یک محصول بیانگر تفاوتهای گسترده است. امروزه مصرف کننده به عنوان کلید اصلی موفقیت یا عدم موفقیت یک شرکت محسوب می شود. لذا درک رفتار مصرف کننده از اهمیت زیادی برخوردار است. تصمیم خرید مصرف کننده می تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی که یا درونی و یا بیرونی هستند، قرار گیرد. عواملی همچون عوامل فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و قانونی و عواملی که در حیطه قدرت شرکت هستند را می توان جزء عوامل خارجی در نظر گرفت. انگیزه، ادراک، شخصیت و از این قبیل عوامل که منحصر به فرد هست و از درونیات شخص سر چشمه می گیرد، به عنوان عوامل درونی تأثیر گذار طبقه بندی می شوند. از این رهگذر بررسی تاثیر و نقش عوامل فرهنگی در تصمیم خرید و رفتار مصرف کننده از اهمیت بسیار برخوردار است.
در این فصل ابتدا به بیان مسئله پرداخته و سپس اهداف و ضروت انجام تحقیق بیان شده است و درگام بعدی به بیان فرضیه ها و روش تحقیق به صورت جامع پرداخته شده است.
1-1)بيان مسئله
فرهنگ اثر نفوذ كننده و تغيير دهندهاي در هر يك از محيطهاي بازار ملي و بين المللي دارد. مديران بازاريابي جهاني بايد تأثير فرهنگ را تشخيص داده و آماده باشند تا به آن پاسخ دهند و يا اينكه با تغيير آن خود را هماهنگ سازند و محصولات فرهنگي خود را براساس ويژگيهاي جامعه هدف هماهنگ نمايند. فرهنگ به مثابه روح است در كالبد سخت افزار، رشد و توسعه صنعتي وتكنولوژي قبل از هر چيز مستلزم فضاي مناسب است تا بتواند تحقق يابد. نقش فرهنگ درشكل دادن به احساس و انديشه و رفتار انسان بسيار اساسي است. فرهنگ، ريشه تمام رفتارهاي اجتماعي است پس براي تعيين يا بهبود رفتارهاي اجتماعي بايد فرهنگ جامعه را تغيير داد. مصرف كنندگان در سراسر جهان داراي نيازهاي متنوع و گوناگوني هستند که بعضي از اين نيازها ازقبيل خوراك وپوشاك ومسكن مشترک است. در صورت تامين اين نيازهاي اوليه نيازهاي ديگر از قبيل ارتقاي سطح زندگي، آسايش بيشتر و تفريح و بهبود موقعيت اجتماعي مطرح مي شود. عوامل محيطي ( اقتصادي و سياسي و اجتماعي ) و عوامل فرهنگي(مذهب، قوميت، تحصيلات) بر نحوه برآورده شدن اين نيازها اثر ميگذارند.
بايد توجه داشت مصرفکننده نقش اساسي در سلامت اقتصاد (داخلي- بين المللي) ايفا مي نمايم. بهبود رفتار خرید مصرف کننده تاثير عميقي برعملکرد اشخاص و البته سازمانها دارد، بنابراين رفتار خريد مصرف کننده يک فاکتور جامع در رکود و يا به جريان افتادن تمامي فعاليتهاي بازرگاني در جامعه است که مشتريان را هدف قرار داده است. نکته ارزشمند و قابل تأمل در موفقيت استراتژي بازاريابي، درک رفتار خريد مصرف کننده و تلاش براي بهبود آن است. البتّه بايد توجه نمود که درک و تلاش براي بهبود رفتار خريد مصرف کننده و ارزيابي عملکرد مصرف کننده در جوامع مختلف با توجّه به عوامل فرهنگي با هم متفاوت خواهد بود. شناسايي رفتار خرید مصرف كننده از مفروضات اصلي گرايش بازاريابي است.
ادبيات بازاريابي در سالهاي دهه 1990 و 2000 مملو از توجه به محوريت مشتري بوده است و با وجود اين محوريت مشتري، علماي علم بازاريابي و مديران در مورد ناشناخته ماندن فرآيند ذهني مصرف كنندگان هشدار داده اند(2003:1(Zaltman. به اين ترتيب مطالعه وکشف نيازهاي مصرف کنندگان و تجزيه و تحليل فرآيند رفتار خريد مصرف کننده و تلاش جهت بهبود آن وهمچنين اولويت بندي عوامل تأثيرگذار بر اين فرآيند از عمده وظايف مديران بازاريابي است که در نتيجه آن سليقه بازار هدف که از لحاظ پارامترهاي سن، درآمد، ذايقه، سطح تحصيلات و… با يکديگر متفاوت ‌اند، شناسايي و کالا يا خدمت مناسب با آن را به بازار عرضه مي کنند. در این راستا به دلیل مطالعات اندک در ایران، شناسایی عوامل فرهنگی موثر بر بهبود رفتار خرید مصرف کنندگان، می تواند یکی از گامهای اساسی برای توسعه بازاریابی علمی در ایران باشد. بنابراین با توجه به اهمیت فرهنگ در توسعه بخش بازاریابی در ایران، هدف از این پژوهش بررسی متغیرهای تاث

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

یرگذار عوامل فرهنگی بر بهبود رفتار خرید مصرف کننده، می باشد، که ممکن است نتایج حاصل از آن علاوه بر توسعه بازاریابی داخلی، راه گشایی جهت بازاریابی شرکتهای داخلی در فراسوی مرزهای ایران باشد(بازاریابی خارجی) و همچنین استراتژیهایی برای توسعه بازاریابی با هدف بهبود رفتار خرید مصرف کننده در راستای ارتقاء رشد اقتصادی شرکتها را فراهم سازد.
2-1)اهميت و ضرورت انجام تحقيق
امروزه اهمّيت رفتار مصرف كننده و تاثير عوامل فرهنگي بر بهبود رفتار خريد مصرف كننده بر کسي پوشيده نيست، اما از نظرميزان بهرهمندي از اين نوع مزيت بازاريابي، ايران از جايگاه چندان رضايت بخشي برخوردار نبوده و تمركز بر آن در ايران با چالشهاي متعددي روبرو است. بنابراين، بايد تلاش کرد خود را هم جهت با ساير کشورهاي توسعه يافته[1] به پيش برد. شرکت كاله نيز عليرغم دارا بودن پتانسيل بالا در عرصه ارائه محصولات متنوع، از اين موهبت بهره چنداني نبرده است. در این تحقيق کوشیده شده، عوامل فرهنگي موثر بر بهبود رفتار خريد مصرف كننده در شركت كاله شناسايي و بررسي شود.
3-1) اهداف تحقيق
هدف اصلي اين تحقيق بررسي عوامل فرهنگي موثر بر بهبود رفتار خريد مصرف كننده مي باشد. براي آنکه بتوانيم از عوامل فرهنگي به عنوان يک ابزار موثر بر بهبود رفتار خريد مصرف كننده استفاده کنيم و موجبات رشد و ارتقاء فروش و در نهايت سودآوري شرکتها را فراهم سازيم بايد بهتر و بيشتر با عوامل فرهنگي و رفتار خريد مصرف کننده آشنا شويم. لذا هدف ما از انجام اين تحقيق شناسايي عوامل فرهنگي موثر بر بهبود رفتار خريد مصرف كننده مي باشد و در نهايت سعي برآن است راهكارهاي لازم براي بهبود چنين رفتارهايي در حوزه بازاریابی داخلي و چه خارجي ارائه شود.
4-1) مدل مفهومي تحقيق
عوامل فرهنگی
طبقه ی اجتماعی
خرده فرهنگها
هنجارها
بهبود رفتار خرید
مصرف کننده
فرهنگ
ارزشهای فردی
جنسیت
رفتار خرید مصرف کنن
شکل1-1: مدل مفهومي تحقيق
ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺪﻝ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﺯ تئوری شث وستی[2] 1977 و مقاله دارماز یاکوب2011، ام دی موویج[3] 1993 ﺍﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪﻱ ﺁﻥ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﻭﺭﺯﻳﺪﻩ شده است.
5-1) فرضيه هاي تحقيق
فرضيه اول: خرده فرهنگها بر بهبود رفتار خرید مصرف کنندگان شرکت کاله موثر می باشند.