دسترسی متن کامل – بررسی متغيرهای تاثيرگذار عوامل فرهنگی بر بهبود رفتار خريد مصرف کنندگان- قسمت …

پس مطلوب آن است که فرض صفر رد شود. آگر فرض صفر رد نشود مطلوبیت تحلیل عاملی زیر سوال می رود و باید درباره انجام آن تجدید نظر کرد. به همین دلیل است که قبل از تحلیل عاملی بایستی به تشکیل ماتریس همبستگی بین متغیرها اقدام کرد.
3-9-3)معيارهاي استخراج تعداد عاملها
به طور کلی به تعداد متغیرهایی که به تحلیل وارد میشود میتوان عامل استخراج کرد اما عاملهای آخری سهم بسیار کمتری در تبیین موضوع خواهند داشت.
اگرچه مبنای کمی دقیقی برای تصمیم گیری در مورد تعداد عاملهای استخراجی ارائه نشده است اما ضوابطی وجود دارد که از آنها در تصمیم گیری برای تعیین تعداد عاملهای استخراجی استفاده میشود.که این معیارها به شرح زیر هستند:
معیار مقدار ویژه : این معیار ساده ترین روش برای تعیین تعداد عاملهاست.در تحلیل مولفه های اصلی تنها عامل هایی که مقدار ویژه آنها بیشتر از یک باشد به عنوان عامل های معنی دار در نظر گرفته میشود و کلیه عامل هایی که مقدار ویژه آنها کمتر از یک است از تحلیل کنار گذاشته میشوند.
بسیاری از محققان از جمله کیسر، مقدار ویژه 1 را مبنای تعیین تعداد عاملها قرار میدهند اما زمانی که تحلیل عاملی مشترک به عنوان مدل تحلیل انتخاب میگردد معیار مقدار ویژه 1 باید قدری تعدیل شود. رهیافت مقدار ویژه زمانی که تعداد متغیرها بین 20 تا 50 باشد قابل اعتماد به نظر میرسد.اگر تعداد متغیرها کمتر از 20 باشد ممکن است به دلیل کوچک بودن مقدار ویژه حتی یک عامل هم استخراج نشود.اگر تعداد متغیرها بالای 50 باشد در این صورت عوامل زیادی استخراج می شود که غیر معمول است.
معیار مقدار پیش بین: در این روش محقق از قبل تعداد عاملها را مشخص میکند.
معیار درصد واریانس: معیار درصد واریانس تبیین شده توسط عامل ها نیز ضابطه دیگری برای تعیین تعداد عامل هاست.در این روش درصد تجمعی واریانس مبنای تصمیمگیری است. فرایند استخراج عوامل تا زمانی ادامه می یابد که این عامل ها بتوانند حداقل 95 درصد واریانس داده ها را تبیین کنند.
1-3-9-3) معيار تعيين سطح معني داري بارهاي عاملي
برای تفسیر عامل ها باید مشخص شود که کدامیک از بارهای عاملی باید به عنوان مقادیر معنی دار لحاظ گردند برای اتخاذ این تصمیم به اینصورت عمل میکنیم:
هرچه میزان بار عاملی بیشتر باشد سطح معنی داری آنها در تفسیر ماتریس عاملی افزایش می یابد. استفاده از این معیار زمانی مناسب است که تعداد نمونه ها بیش از 50 مورد باشد.
بارهای عاملی که بزرگتر از +-0.3 باشند معنی دار،
بارهای عاملی که بزرگتر از +-0.4 باشند دارای سطح معنی داری بالا و
بارهای عاملی که بزرگتر از +-0.5 باشند بسیار معنی دار تلقی می شوند.
10-3) مراحل انجام تحقيق
در تحقيق حاضر پس از تهيه طرح تحقيق و مطالعه و جمع آوري مباني نظري و طراحي الگوي، پرسشنامه اي براي نمونه آماري تحقيق تهيه شد و در ادامه پس از توزيع پرسشنامه ها ، براساس تجزيه و تحليل داده هاي حاصل از آنها نتيجه گيري و پيشنهادات ارائه گرديد. درشكل(4-3) اين مراحل ارائه شده اند.
شكل5-3 : مراحل اجراي تحقيق
فصل چهارم :يافتههاي تحقيق
مقدمه
داده هاي جمع آوري شده، اعداد و ارقامي بدون معني مي باشند، که از آمار براي معني دار کردن آنها به منظور تحقق اهداف پژوهشها و تحقيقات کمک گرفته مي شود. تجزيه و تحليل اطلاعات به عنوان بخشي از فرايند روش تحقيق علمي، يکي از پايه هاي اصلي هر مطالعه و پژوهش به شمار مي رود. بعبارتي در اين بخش، پژوهشگر براي پاسخگويي به مسائل تدوين شده و يا تصميمگيري در مورد رد يا تاييد فرضيه يا فرضياتي که براي تحقيق در نظر گرفته است بايد تجزيه و تحليلهاي لازم را انجام دهد. هدف اصلي از انجام اين تحقيق بررسي عوامل فرهنگي موثر بر بهبود رفتار خريد مصرف کننده مي باشد. بدين منظور با استفاده از تجزيه و تحليل سوالات پرسشنامه به شرح ذيل به آزمون فرضيات پرداختهايم. پس از جمعآوري داده ها از طریق پرسشنامه، اين دادهها وارد کامپيوتر شده و با استفاده از نرمافزار lisler عمليات آماري مناسب بر روي آنها انجام شد و سپس تحليل دادههاي به دست آمده با استفاده از شاخصهاي آمار استنباطي صورت گرفت. در بخش آمار استنباطي از آزمون T و تحليل عاملي اکتشافي و تاييدي براي سنجش فرضيات، استفاده شد. به اين ترتیب فرضيات پژوهش مورد بررسي قرار گرفت و نتايج به دست آمده از مشاهدات نمونه قابل تعميم به جامعه آماري گرديد.
1-4) تجزيه و تحليل توصيفي تحقيق
دراين بخش ويژگي هاي جمعيت شناختي نمونه آماري تشريح ميشود. ويژگي هاي مورد توجه قرار گرفته در اين بخش عبارتند از :وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسيت، سن، ميزان تحصيلات، و سابقه مصرف فرآورده هاي شرکت کاله.
1-1-4) وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسيت

درصد فراواني فراواني جنسيت
37% 50 مرد گروه جنسي
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.