بررسی متغيرهای تاثيرگذار عوامل فرهنگی بر بهبود رفتار خريد مصرف کنندگان- قسمت 10

فرضيه دوم: ارزشهای فرهنگی بر بهبود رفتار خريد مصرف كنندگان شركت کاله موثر می باشند.
فرضيه سوم: جنسیت بر بهبود رفتار خريد مصرف کنندگان شرکت کاله موثر می باشد.
فرضيه چهارم: هنجارها بر بهبود رفتارخريد مصرف كنندگان شركت كاله موثر می باشند.
فرضيه پنجم: شبكه ی اجتماعي بر بهبود رفتار خريد مصرف كنندگان شرکت کاله موثر می باشد.
فرضيه ششم: ارزشهای فردی بر بهبود رفتار خريد مصرف كننده شركت كاله موثر می باشند.
فرضيه هفتم: طبقه ی اجتماعي بر بهبود رفتار خريد مصرف كنندگان شركت كاله موثر می باشد.
فرضيه هشتم: فرهنگ بر بهبود رفتار خريد مصرف كنندگان شركت كاله موثر می باشند.
6-1) روشتحقيق
تحقيق حاضر را مي توان از نظر دسته بندي تحقيقات برحسب نحوه گردآوري داده ها از نوع تحقيقات توصيفي-پيمايشي محسوب كرد، همچنين با توجه به تقسيم بندي تحقيقات از نظر هدف، پژوهش حاضر از نوع پژوهشهاي كاربردي است.
7–1) قلمرو تحقيق
1-7-1) قلمرو مکاني تحقيق
قلمرو مکاني اين تحقيق شرکت كاله در شهرستان آمل از استان مازندران مي باشد. البته بايد اشاره نمود معمولاً در هر پژوهش، جامعه مورد بررسي مجموعه اي است که پژوهشگر مايل است درباره صفت هاي متغير واحدهاي آن به مطالعه بپردازد. در اين پژوهش جامعه آماري، مصرف کنندگان محصولات شرکت کاله مي باشند. داده ها از مصرف کنندگان محصولات شرکت کاله در 3 شعبه متفاوت ازفروشگاه هاي زنجيره اي در تهران و 3 فروشگاه زنجيره اي در استان مازندران و شهرستان آمل جمع آوري شده است. دلايل متعددي براي انتخاب فروشگاه زنجيره اي وجود دارد، اولين دليل اين است که در اينگونه فروشگاه ها سطح بالايي از دسترسي به افراد در فروشگاه وجود دارد. همچنين، در فروشگاه هاي بزرگ زنجيره اي، متغيرهاي موقعيتي مانند مسافت جغرافيايي در تعيين نگرش و رفتار مشتريان، نقش کم اهميت تري را در مقابل سوپرمارکتها و يا فروشگاه هاي سهل الوصول ايفا مي کنند به علاوه، از اين فروشگاه ها بر خلاف فروشگاه هاي خاصي که قيمت بالايي دارند، مشتريان مختلفي از بخشهاي متفاوت بازار ديدن مي کنند. در آخر اين که انتخاب فروشگاه هاي بزرگ زنجيره اي، تنوع در انواع محصولات، خدمات و نام و نشانهاي تجاري را تضمين مي کند( 38 ,2002 .(Wong & Sohal
همچنین توزیع پرسش نامه ها در محل فروشگاه ها بر طبق نظریه دبهالکر و دیگران (1996) انجام شده است که به موجب آن پاسخ دهندگان وقتی که درون محیط مرتبط با سؤالها باشند، در تکمیل پرسش نامه، دقت بیشتري کرده و پاسخ هاي با معناتري را ارائه می کنند. بنابراین بودن در یک مجموعه واقعی مانند مکانهاي خرید نسبت به انجام چنین تحقیقاتی در منازل و خارج آن مجموعه مورد سؤال که باعث عدم تمرکز افراد می شود ، ترجیح داده می شود.
2-7-1) قلمرو زماني تحقيق
قلمرو زماني اين تحقيق نيمه دوم سال 1393 ميباشد.
3-7-1) قلمرو موضوعي تحقيق
قلمرو موضوعي تحقيق مؤلفه هاي مربوط به عوامل فرهنگي است. همان طور که بيان شد در اين موضوع به بررسي متغيرهاي تاثير گذار عوامل فرهنگي بر بهبود رفتار خريد مصرف کنندگان شرکت کاله مي پردازيم.
8-1)جامعه و نمونه آماري
در اين تحقيق از آنجايي که جامعه مورد نظر که همان مصرف کنندگان محصولات شركت
كاله مي باشد، محدود در نظر گرفته شده است، جهت محاسبه حجم نمونه مورد نياز از جدول مورگان استفاده گرديده است(مومني،1386) جدول مورگان یکی از متداولترین و ساده ترین راههای تعیین حجم نمونه است. زمانی که نه از واریانس جامعه و نه از احتمال موفقیت یا عدم موفقیت متغیر اطلاع داریم و نمی توان از فرمولهای آماری برای برآورد حجم نمونه استفاده کرد از جدول مورگان استفاده می کنیم این جدول حداکثر تعداد نمونه را می دهد. در جدول مورگان حجم جامعه ذکر شده و در مقابل آن حجم نمونه ی متناسب با آن آمده است. با توجه به اينکه حجم جامعه محدود 210N= بود، بنابراين حجم نمونه مورد نياز پژوهش مطابق با جدول مورگان برابر با 135 n= مي باشد.
9-1)روش نمونه گيري
در اين تحقيق از شيوه نمونه گيري تصادفي ساده براي انتخاب نمونه ها استفاده مي شود.
10-1) ابزار گردآوري داده ها
ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه مي باشد که براي پايايي و روايي سوالات از استفاده نرم افزارليزرل(LISREL) مي شود.
11-1) شيوه تجزيه و تحليل داده ها
دراين تحقيق، براي تجزيه و تحليل داده هاي بدست آمده از نمونه ها از روش هاي آمار توصيفي و هم از روش هاي آمار استنباطي استفاده شده است. در واقع ابتدا متغيرهاي تحقيق را به كمك روشهاي آمارتوصيفي مورد آزمون قرارداده ايم که اين آزمونها با استفاده از نرم افزار lisrel انجام شد. سپس جهت آزمودن پايايي پرسشنامه ازآزمون آلفاي كرونباخ استفاده شد.
12-1) تعريف واژگان کليدي
رفتار خرید مصرف کننده: مجموعه اي از فرآيند هاي رواني و فيزيکي است که پيش از خريد آغاز و بعد از مصرف نيز ادامه مي يابد(Peer & Olson,1999: 110).
عوامل فرهنگي: در کلي ترين حالت آن، بر مجموعه اي پيچيده اي از خصوصيات احساسي، فکري، مادي و غير مادي اطلاق ميشود که به عنوان شاخص يک جامعه يا گروه اجتماعي مطرح ميشود که اين نه فقط شامل هنرها و آثار ادبي است بلکه اشکال مختلف

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

زندگي، حقوق بنيادين انسانها، نظامهاي ارزشي و اعتقادات را نيز در بردارد(آزاد، 1388).
خرده فرهنگها: هر فرهنگ خود از چندين خرده فرهنگ يا گروههايي از مردم تشکيل مي شود که داراي نظامهاي ارزشي مشترکي هستند شناخت بیشتر واجتماعی شدن را برای اعضای خود فراهم می کند(Santosh Kr. Pandey,and 2Pankaj Kant Dixit,2011).
طبقه ی اجتماعى: از قسمت‌هاى منظم و نسبتاً پايدارى در يک جامعه تشکيل شده‌ است که اعضاى آن داراى ارزش‌ها، علائق و رفتار مشابه و مشترکى هستند(Durmaz Yakup,2011)
هنجارهاچارچوب هایی که فرهنگ براي رفتار ايجاد مي کند تحت عنوان «هنجارها(norms)» شناخته مي شوند. هنجارها در اصل قوانيني هستند که در موقعيت معين شکل خاصي از رفتارها را مشخص مي کنند و يا مانع شکل گيري و بروز آنها مي شوند. فرهنگ ازطریق هنجارها و ارزشها بر رفتار مصرف کننده اثر گذاشته واز طریق مصاحبت ومعاشرت در زندگی آنها تثبیت می شود(Santosh Kr. Pandey,and Pankaj Kant Dixit,2011).
جنسیت: نشانگر صفات خاص درفرهنگ‌هاي مختلف است. مردسالاري بيشتر همراه با رقابتي بودن، جاه‌طلبي، جمع‌آوري ماديات و… است در صورتي که زن‌سالاري بيشتر توجه به روابط فردي و کيفيت زندگي دارد تاکید برجنسیت بر گرفته از نظرات اجتماع، عرف وفرهنگ جامعه است(Sun Sun Lim,Carol Soon,2009).
ارزشهای فردی(فردگرایی): این ارزشها یکی از فاکتورهای اصلی متمایز کننده فرهنگ هاست وآنقدر بنیادی واساسی است که خودباوری وآگاهی از خود افراد را تحت تاثیر قرار می دهد. ارزشهای فردی که طی فرایند اجتماعی شدن توسعه یافته بخشی از یک فرهنگ هستند و با زمینه وابستگی فرهنگی افراد متفاوت است (Crete, Greece,2007).
فرهنگ: فرهنگ به ابزارها و رسوم و معتقدات و علوم و هنرها و سازمان‌هاي اجتماعي دلالت مي‌كند يا آنچه جامعه مي‌آفريند و به انسان‌ها واگذار مي‌كند، فرهنگ نام دارد(آريانپور،1353).
فصل دوم: مباني نظري تحقيق
مقدمه
مطالعات رفتار خريد مصرف‌کننده، نتيجه چرخش فلسفه بازاريابي از گرايش توليد محصول به گرايش فروش و سپس گرايش بازاريابي است. عوامل ديگري نيز در گسترش مطالعات رفتار خريد مصرف کننده دخيل بوده‌اند که عبارتند از: