مقاله علمی با منبع : بررسی سیاست‏های تقسیم سود در شرکت‏هایی که در گزارشگری مالی خود مرتکب تقلب …

۱۳۸۸

بررسی رابطه بین کیفیت سود و سود تقسیمی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

شرکت‌هایی که سود پرداخت می‌کنند از پایداری سود بیشتری در دوره‌های آتی برخوردارند و همچنین این اثر برای شرکت‌های با نسبت توزیع بالاتر، بیشتر مشخص می‌گردد.بدین ترتیب سود تقسیمی حاوی اطلاعاتی درباره کیفیت سودهای گزارش‌شده است.

علوی طبری و همکاران

۱۳۸۸

رابطه کیفیت سود و سود تقسیمی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نتایج نشان می‌دهد با معیار تجدید ارائه صورت سود و زیان، شرکت‌هایی که کیفیت سود بالاتر دارند سود تقسیمی را در زمان مقرر پرداخت نمی‌کنند؛ با معیار وجود اقلام استثنائی، شرکت‌هایی که فاقد اقلام استثنائی هستند، کیفیت سود بالاتری دارند و سود تقسیمی بیشتری پرداخت می‌کنند و برعکس ، و هیچ‌کدام از چهار معیار کیفیت سود با تغییرات سود تقسیمی رابطه معنادار ندارند.

در مورد موضوع کیفیت سود و سود تقسیمی تحقیقات زیادی در ایران انجام‌شده است که به بعضی از آنها اشاره‌شده است. اما این تحقیق در مقایسه با سایر تحقیقات مشابه انجام‌شده در این حوزه دارایتفاوت بارزی است: در حالی که در تمامی تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور به بررسی رابطه بین وضعیت تقسیم سود و کیفیت گزارشگری مالی پرداخته‏اند، در هیچ یک از این تحقیقات رابطه بین تقلب در گزارشگری مالی و سیاست‏های تقسیم سود مطالعه نشده‏است. تحقیق پیش رو با تمرکز بر شرکت‏هایی که صورت‏های مالی خود را تجدید ارائه کرده‏اند، و با طبقه‏بندی این شرکت‏ها در دو گروه متقلبانه و یر متقلبانه این فرصت را ایجاد نموده‏است تا سیاست‏های تقسیم سود را شرکت‏هایی که در گزارشگری مالی خود مرتکب تقلب مالی شده‏اند بررسی شود. هر چند در برخی تحقیقات انجام شده از معیار تجدید ارائه به عنوان نشانه‏ای از بی کیفیتی سود و گزارشگری مالی استفاده شده‏است و تجدید ارائه در تحقیق حاضر نیز مبانی اصلی تشخیص گزارشگری مالی متقلبانه است، با این وجود، همانگونه که پیش از این نیز بیان شد، در این تحقیق به انگیزه‏های منتج به تجدید ارائه صورت‏های مالی توجه شده و تنها آن دسته از تجدید ارائه‏هایی متقلبانه در نظر گرفته شده‏اند که ناشی از انگیزه‏های فرصت‏طلبانه مدیریت باشد. موضوعی که در تمامی تحقیقات پیشین به آن توجه نشده‏است.
۲-۱۲ خلاصه فصل
در این فصل ابتدا در خصوص هدف گزارشگری مالی، سود و کیفیت سود توضیحاتی ارائه شد. سپس معیارها و روش‌هایاندازه‌گیری آن، تقسیم سود ونظریه‌های مربوطه مطرح شد. در نهایت تحقیقات انجام‌شده در زمینه کیفیت گزارشگری مالی و سود تقسیمی در داخل و خارج کشور مورد بررسی قرار گرفت.
فصل سوم: روش تحقیق
روش تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
فرضیه‌های تحقیق
مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه‌ها
اندازه‌گیری متغیرهای تحقیق
متغیرهای وابسته
متغیرهای مستقل
متغیرهای کنترلی
جامعه و نمونه آماری
قلمرو تحقیق
جمع‌آوری داده‌های تحقیق
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
نحوه نتیجه‏گیری در خصوص فرضیه‏های تحقیق
فرضیات مدل رگرسیون لوجستیک

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.