بررسی سیاست‏های تقسیم سود در شرکت‏هایی که در گزارشگری مالی خود مرتکب …

در این تحقیق محققین به بررسی ارتباط بین کیفیت سود و بازده سهام با تاکید بر نقش ارقام تعهدی پرداختند.نتایج تحقیق حاکی از این است که میانگین بازده سهام شرکت‌ها تحت تأثیر میزان ارقام تعهدی و اجزای آن قرار نمی‌گیرد(خواجوی و ناظمی، ۱۳۸۴).
نوروش و همکاران (۱۳۸۵)
در این تحقیق با عنوان” ارقام تعهدی و سود با تاکید بر نقش خطای برآورد ارقام تعهدی”، پژوهشگران به آزمون تجربی مدل دیچو و دایچو (۲۰۰۲) در بازار بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. معیار اندازه‌گیری کیفیت اقلام تعهدی عبارت بود از میزانی که اقلام تعهدی سرمایه در گردش با تحقق جریان‌های نقد عملیاتی مرتبط باشد و کیفیت سود برابر حدی تعریف شد که اقلام تعهدی را به جریان‌های نقد نزدیک سازد. آنها ۹۶ شرکت عضو بورس را در طی سال‌های ۱۳۷۷-۱۳۸۳ و با روش رگرسیون ترکیبی در سطح شرکت بین اقلام تعهدی مربوط به سرمایه در گردش و جریان‌های نقد فعلی، آتی و گذشته مورد بررسی قراردادند.
نتایج بدست آمده حاکی از رابطه معنادار میان کیفیت اقلام تعهدی و قدر مطلق تغییرات سرمایه در گردش شرکت‌ها بود. در حالی که سایر متغیرهای شرکت نظیر انحراف معیار فروش، دارایی‌ها، جریان‌های نقد و سود رابطه معناداری نشان نمی‌دادند. همچنین نتایج نشان داد که سطح بالای اقلام تعهدی باعث کاهش کیفیت سود اقلام تعهدی می‌شود. بنابراین می‌توان ادعا کرد که اقلام تعهدی بیشتر به معنی کیفیت کمتر و پایداری کمتر سود است (نوروش و همکاران، ۱۳۸۵).
کرمی و همکاران (۱۳۸۵)
در این تحقیق پژوهشگران رابطه بین کیفیت سود و افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی فاصله زمانی ۱۳۷۸-۱۳۸۳ را مورد بررسی قراردادند. معیار مورد استفاده برای ارزیابی کیفیت سود، تفاوت بین جریان‌های نقد عملیاتی و سود عملیاتی در بلندمدت بود. نتایج تحقیق نشان‌دهنده پایین بودن کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و عدم وجود رابطه بین کیفیت سود و افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران بود (کرمی و همکاران، ۱۳۸۵).
ایمانی برندق (۱۳۸۵)
پژوهشگر در این تحقیق با عنوان “رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران”، اظهار کرد که اگرچه سود و زیان شرکت‌ها، جزو اصلی‌ترین مبانی تصمیم‌گیری در بازار سرمایه به حساب می‌آیند ولی وجود مواردی چون برآوردها، روش‌های متنوع حسابداری و مدیریت در فرایند گزارش سود، نقش اطلاعاتی آن را به عنوان مبنای مهم تصمیم‌گیری در بازار سرمایه تهدید می‌کند. بنابراین میزان دقت، صحت، مربوط بودن، نقدینگی، محافظه کاری، قابلیت پیش‌بینی و قابلیت تحقق سود که در مجامع علمی به کیفیت سود معروف است، نقش مهمی در مفید بودن سود در فرایند تصمیم‌گیری ایفا می‌کند. از آنجا که برای اندازه‌گیری کیفیت سود، معیارهای متفاوتی ارائه شده است، این تحقیق به دنبال ارائه معیارهای مناسب اندازه‌گیری کیفیت سود و رابطه آن با بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. وی از طریق دو فرایند پیمایشی (۳۸ سؤال پرسشنامه برای شناسایی معیارهای مناسب در محیط ایران) و میدانی، داده‌های واقعی ۱۵۶ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار طی سال‌های ۱۳۷۶- ۱۳۸۳ را با استفاده از تحلیل همبستگی و رگرسیون بررسی و موفق به ارائه مدل رگرسیونی با ضریب تعیین تعدیل‌شده ۶۷ درصدی متشکل از شاخص‌های سود ناخالص، بازده سرمایه بکارگرفته ‌شده، سود غیرعملیاتی، تحقق نقدینگی و موجودی شد(ایمانی برندق، ۱۳۸۵).
خوش‌طینت و اسماعیلی (۱۳۸۵)
در این تحقیق محققین به بررسی رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام پرداختند. برای ارزیابی کیفیت سود، دو معیار نسبت وجه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی به سود عملیاتی و اقلام تعهدی بکار گرفته شد. طبق نتایج بدست آمده،بین کیفیت سود و بازده سهام رابطه‌ای مستقیم ولی ضعیف وجود دارد. در ادامه تحقیق به منظور بررسی بیشتر اثر اقلام تعهدی بر بازده سهام، اقلام تعهدی به اجزای اختیاری و غیر اختیاری تفکیک شد و نتایج نشان داد که بازده سهام با اجزای اختیاری اقلام تعهدی رابطه معنادار معکوس دارد اما با اجزای غیر اختیاری رابطه معنادار ندارد. بنابراین می‌توان توجیه کرد که رابطه بین اقلام تعهدی و بازده سهام ناشی از اجزای اختیاری اقلام تعهدی است و اجزای غیر اختیاری تأثیری بر بازده سهام ندارند (خوش‌طینت و اسماعیلی، ۱۳۸۵).
مشایخ و اسماعیلی (۱۳۸۵)
در این تحقیق با عنوان “بررسی رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبه‌های اصول راهبری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران” پژوهشگر اظهار کرد که رسوایی‌های حسابداری و سقوط شرکت‌هایی نظیر انرون و ورلدکام در آمریکا و شرکت تل وان در استرالیا، نگرانی‌های جدی در مورد مدیریت سود، استفاده از سود گزارش‌شده و مسائل اخلاقی تهیه‌کنندگان و حسابرسان گزارش‌های مالی را به وجود آورده است. سازمان‌های قانون‌گذار در کشورهای آمریکا و استرالیا به شکست شرکت‌ها و افشای تقلب‌ها از طریق بهبود اصول راهبری شرکت پاسخ گفتند. کیفیت سود، میزان تداوم سود شرکت یعنی توانایی سودهای جاری برای پیش‌بینی عایدات آتی تعریف و به عنوان تابعی از اقلام تعهدی در نظر گرفته شد. نتیجه آزمون فرض

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

یه‌های تحقیق نشان داد تعداد مدیران غیر موظف و درصد مالکیت اعضای هیات مدیره که از ساز و کارهای راهبری شرکت محسوب می‌شوند، در ارتقای کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس نقش با اهمیتی دارند (مشایخ و اسماعیلی، ۱۳۸۵).
عامری (۱۳۸۶)
در این تحقیق با عنوان “سیاست تقسیم سود و عوامل موثر بر آن در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار و رابطه آن با کیفیت سود”، پژوهشگر سیاست تقسیم سود شرکت‌ها را باهدف بررسی روند نسبت تقسیم به تفکیک صنایع مختلف و رابطه نسبت تقسیم سود با اندازه شرکت مورد آزمون قرارداد. رابطه بین کیفیت سود و نسبت تقسیم سود، با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون بین مجموع اقلام تعهدی و نسبت تقسیم سود آزمون شد. برای محاسبه اقلام تعهدی تعریف ریچاردسون (۲۰۰۴) بکارگرفته شد که شامل تغییرات سرمایه در گردش، تغییرات دارایی‌های عملیاتی غیر جاری و تغییرات دارایی‌های مالی می‌باشد؛ همچنین برای محاسبه اندازه شرکت از ارزش بازار شرکت استفاده شد. نتایج تحقیق نشان‌دهنده عدم وجود روند یکنواخت در سیاست تقسیم سود شرکت‌های مورد آزمون بود. زمانی که آزمون به تفکیک صنایع انجام شد، تنها در ۵ صنعت لاستیک و پلاستیک، ماشین‌آلات و تجهیزات، ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی، محصولات غذایی و انواع آشامیدنی و منسوجات، سیاست تقسیم سود از الگوی نسبتاً یکنواختی برخوردار بود؛ در حالی که در سایر صنایع روند یکنواخت مشاهده نشد. همچنین رابطه معناداری بین نسبت تقسیم سود و اندازه شرکت وجود داشت که قوی نبود. بنابراین می‌توان توجیه کرد که شرکت‌های بزرگ‌تر سود بیشتری تقسیم می‌کنند. در مورد آزمون رابطه بین کیفیت سود و تقسیم سود، وی نتیجه گرفت که هر چه کیفیت سود بالاتر، اقلام تعهدی کمتر و جریان‌های نقد بالاتر باشد، نسبت تقسیم سود هم بیشتر است (عامری، ۱۳۸۶).
تهرانی و ذاکری (۱۳۸۸)
پژوهشگران در این تحقیق به بررسی رابطه بین کیفیت سودوسودتقسیمی درشرکت‌های پذیرفته‌شده دربورس اوراق بهادارتهران پرداختند. دراین تحقیق کیفیت سودبه عنوان پایداری سودتعریف شده است.نتایج تحقیق نشان می‌دهدشرکت‌هایی که سودپرداخت می‌کنندازپایداری سودبیشتری دردوره‌های آتی برخوردارندوهمچنین این اثربرای شرکت‌ها ی بانسبت توزیع بالاتر،بیشترمشخص می‌گردد. بدین ترتیب سودتقسیمی حاوی اطلاعاتی درباره کیفیت سودهای گزارش‌شده است (تهرانی و ذاکری، ۱۳۸۸).
علوی طبریو همکاران (۱۳۸۸)
در این تحقیق پژوهشگران رابطه کیفیت سود و سود تقسیمی در شرکت‌هایپذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کردند. برای اندازه‌گیری کیفیت سود، از چهار معیار اقلام تعهدی، وجود اقلام استثنائی، تجدید ارائه صورت سود و زیان و همبستگی پیرسون بین درآمد عملیاتی جاری و آتی استفاده‌ کرده‏اند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد با معیار تجدید ارائه صورت سود و زیان،شرکت‌هایی که کیفیت سود بالاتر دارند سود تقسیمی را در زمان مقرر پرداخت نمی‌کنند؛ با معیار وجود اقلام استثنائی، شرکت‌هایی که فاقد اقلام استثنائی هستند، کیفیت سود بالاتری دارند و سود تقسیمی بیشتری پرداخت می‌کنند و برعکس ، و هیچ‌کدام از چهار معیار کیفیت سود با تغییرات سود تقسیمی رابطه معنادار ندارند(علوی طبری و همکاران، ۱۳۸۸).
مرادزاده‏فر و بابایی[۶۴](۲۰۱۲)
در این تحقیق آنها به مطالعه اثر سیاست تقسیم سود بر مدیریت سود واقعی در میان شرکت‏های پرداخت‌کننده سود پرداختند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‏دهد که سیاست تقسیم سود بر مدیریت سود واقعی اثر گذار است (مرادزاده فر و بابایی، ۲۰۱۲).
نگاره شماره (۲-۱): خلاصه پیشینه مطالاعات خارجی و داخلی مرتبط با موضوع تحقیق

محقق (محققین) سال ارائه تحقیق موضوع مورد بررسی نتایج حاصل از تحقیق
لو ۱۹۹۳